Tiếng Anh 6 Unit 12 Skills 1 Robots trang 64

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 12 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots Skills 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 64 SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 12 Robots.

1. Work in pairs. Discuss the following question. Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.

Hướng dẫn dịch

1 – Có những loại rô bốt nào?

2 – Trẻ em thích thú với những con robot nào?

Đáp án

1 – There are many robots such as: teacher robot; home robot, worker robot, doctor robot.

2 – Teacher robots.

2. Read the text and choose the best answer to each of the questions.Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Đáp án

1. B; 2. C; 3. C; 4. C;

3. Read the text again and fill the table below.Đọc văn bản một lần nữa và điền vào bảng dưới đây.

Đáp án

Types of robots

What they can do

Home robots

cook meals, clean the house, do the washing, iron clothes

Teacher robots

help children to study, teach children English, literature, maths and other subjects, help children to improve their English pronunciation

Worker robots

build houses and move heavy things

Doctor robots

look after sick people

Space robots

build space stations on the Moon and on planets

4. Work in pairs. Discuss what you think robots can do in the following places. Làm việc theo cặp. Thảo luận về những gì bạn nghĩ rô bốt có thể làm ở những nơi sau.

Đáp án

Places

What robots can do

Home

cook meal; clean the floor, look after the children

School

teach students; support students do homework

Factory

do dangerous work, clean the environment

Hospital

take care of patients, check the temperature

Garden

plant trees, water trees

5. Work in groups. Take turns to talk about robots and what you think they can do. Can you think of other types of robots? Làm việc nhóm. Lần lượt nói về robot và những gì bạn nghĩ chúng có thể làm được. Bạn có thể nghĩ về các loại robot khác không?

Gợi ý

Entertainment robots : play music, dance, recognize songs.

Policemen robots: catch thieves, robbers, secure in public destinations, find the threat,…

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.