Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 12 mới

Chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới cũng sử dụng sách giáo khoa và sách bài tập để hỗ trợ quá trình học tập. Tuy nhiên, nội dung và phương pháp giảng dạy có thể có sự thay đổi so với chương trình cũ.

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh 12

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12 mới cung cấp những nội dung chuyên sâu, tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp và tự tin sử dụng tiếng Anh. Nó bao gồm các bài học, đoạn văn mẫu, bài đọc và hoạt động thực hành để hỗ trợ học sinh rèn luyện ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng nghe nói.
Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới Tập 1
Unit 1: Life stories
• Từ vựng Unit 1
• Getting Started (trang 6-7)
• Language (trang 8-9-10)
• Skills: gồm 4 phần
• Reading (trang 11-12)
• Speaking (trang 12-13)
• Listening (trang 13)
• Writing (trang 14)
• Communication and Culture (trang 15)
• Looking Back (trang 16-17)
• Project (trang 17)
Unit 2: Urbanisation
• Từ vựng Unit 2
• Getting Started (trang 18-19)
• Language (trang 20-21-22)
• Reading (trang 23-24)
• Speaking (trang 24)
• Listening (trang 25)
• Writing (trang 26)
• Communication and Culture (trang 27)
• Looking Back (trang 28)
• Project (trang 29)
Unit 3: The green movement
• Từ vựng Unit 3
• Getting Started (trang 30-31)
• Language (trang 32-33)
• Reading (trang 34-35)
• Speaking (trang 35)
• Listening (trang 36)
• Writing (trang 37)
• Communication and Culture (trang 38-39)
• Looking Back (trang 40)
• Project (trang 41)
Review 1 (Unit 1-2-3)
• Language (trang 42-43)
• Skills (trang 44-45)
Unit 4: The mass media
• Từ vựng Unit 4
• Getting Started (trang 46-47)
• Language (trang 48-49)
• Reading (trang 50-51)
• Speaking (trang 51-52)
• Listening (trang 52-53)
• Writing (trang 53)
• Communication and Culture (trang 54-55)
• Looking Back (trang 55-56)
• Project (trang 57)
Unit 5: Cultural identity
• Từ vựng Unit 5
• Getting Started (trang 58-59)
• Language (trang 60-61)
• Reading (trang 62-63)
• Speaking (trang 63)
• Listening (trang 64)
• Writing (trang 65)
• Communication and Culture (trang 66-67)
• Looking Back (trang 68)
• Project (trang 69)
Review 2 (Unit 4-5)
• Language (trang 70-71)
• Skills (trang 72-73)
Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới Tập 2
Unit 6: Endangered species
• Từ vựng Unit 6
• Getting Started (trang 6-7)
• Language (trang 8-9)
• Reading (trang 10-11)
• Speaking (trang 12)
• Listening (trang 13)
• Writing (trang 13-14)
• Communication and Culture (trang 14-15)
• Looking Back (trang 16)
• Project (trang 17)
Unit 7: Artificial intelligence
• Từ vựng Unit 7
• Getting Started (trang 18-19)
• Language (trang 20-21)
• Reading (trang 22-23)
• Speaking (trang 23-24)
• Listening (trang 24-25)
• Writing (trang 25)
• Communication and Culture (trang 26-27)
• Looking Back (trang 27-28)
• Project (trang 29)
Unit 8: The world of work
• Từ vựng Unit 8
• Getting Started (trang 30-31)
• Language (trang 32-33)
• Reading (trang 34-35)
• Speaking (trang 35-36)
• Listening (trang 36-37)
• Writing (trang 37-38)
• Communication and Culture (trang 38-39)
• Looking Back (trang 40)
• Project (trang 41)
Review 3 (Unit 6-7-8)
• Language (trang 42-43)
• Skills (trang 44-45)
Unit 9: Choosing a career
• Từ vựng Unit 9
• Getting Started (trang 46-47)
• Language (trang 48-49)
• Reading (trang 50-51)
• Speaking (trang 51)
• Listening (trang 52)
• Writing (trang 53)
• Communication and Culture (trang 54-55)
• Looking Back (trang 56)
• Project (trang 57)
Unit 10: Lifelong learning
• Từ vựng Unit 10
• Getting Started (trang 58-59)
• Language (trang 60-61)
• Reading (trang 62)
• Speaking (trang 63)
• Listening (trang 64)
• Writing (trang 65)
• Communication and Culture (trang 66-67)
• Looking Back (trang 68)
• Project (trang 69)
Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập sách bài tập Tiếng anh 12

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới đi kèm với sách giáo khoa và cung cấp các bài tập luyện tập và bài tập thực hành phù hợp với nội dung sách giáo khoa. Những bài tập này giúp học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tế, rèn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết một cách linh hoạt và hiệu quả.
SBT Tiếng Anh 12 mới Tập 1
• Unit 1: Life stories
• Unit 2: Urbanisation
• Unit 3: The green movement
• Unit 4: The mass media
• Unit 5: Cultural identity
• Test yourself 1
SBT Tiếng Anh 12 mới Tập 2
• Unit 6: Endangered species
• Unit 7: Artificial intelligence
• Unit 8: The world of work
• Unit 9: Choosing a career
• Unit 10: Lifelong learning

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found