Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Sinh Học Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” cho lớp 11 là một chương trình giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản trong sinh học. Chương trình tập trung vào việc nắm vững kiến thức về di truyền, sinh trưởng và phát triển của sinh vật, cũng như sinh thái học và sự đa dạng sinh học. Học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm quan trọng và áp dụng chúng vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Giải bài tập sách giáo khoa sinh học lớp 11

Sách giáo khoa sinh học của chương trình học “Cánh diều” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập đa dạng và thú vị. Bài tập xoay quanh các chủ đề như di truyền, sinh trưởng và phát triển, sinh thái học và sự đa dạng sinh học. Học sinh sẽ được rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và áp dụng kiến thức sinh học vào giải quyết các vấn đề thực tế.
Phần 4: Sinh học cơ thể
Chủ đề 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
• Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
• Bài 3: Nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và khoáng ở thực vật
• Bài 4: Quang hợp ở thực vật
• Bài 5: Hô hấp ở thực vật
• Bài 6: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật
• Bài 7: Hô hấp ở động vật
• Bài 8: Hệ tuần hoàn ở động vật
• Bài 9: Miễn dịch ở người và động vật
• Bài 10: Bài tiết và cân bằng nội môi
• Ôn tập chủ đề 1
Chủ đề 2: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 11: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
• Bài 12: Cảm ứng ở thực vật
• Bài 13: Cảm ứng ở động vật
• Bài 14: Tập tính ở động vật
• Ôn tập chủ đề 2
Chủ đề 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 15: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 16: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
• Bài 17: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật
• Bài 18: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
• Bài 19: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
• Ôn tập chủ đề 3
Chủ đề 4: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 20: Khái quát về sinh sản ở sinh vật
• Bài 21: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 22: Sinh sản ở động vật
• Ôn tập chủ đề 4
Chủ đề 5: Cơ thể là một thể thống nhất và ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể
• Bài 23: Cơ thể là một thể thống nhất
• Bài 24: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Sinh học 11 Cánh Diều bài Ôn tập chủ đề 2
Sinh học 11 Cánh Diều bài 14
Sinh học 11 Cánh Diều bài 13
Sinh học 11 Cánh Diều bài 12
Sinh học 11 Cánh Diều bài 11
Sinh học 11 Cánh Diều bài Ôn tập chủ đề 1
Sinh học 11 Cánh Diều bài 10
Sinh học 11 Cánh Diều bài 9
Sinh học 11 Cánh Diều bài 8
Sinh học 11 Cánh Diều bài 7