Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 9 Mới

Tiếng Anh Lớp 9 Mới

Chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới nhằm cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu của thời đại. Sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới tập trung vào việc phát triển khả năng ngôn ngữ và giao tiếp của học sinh. Bên cạnh kiến thức ngữ pháp và từ vựng, sách giáo khoa cũng chú trọng đến khả năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh.

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh 9

Sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới cung cấp cho học sinh những bài tập phong phú và đa dạng, từ ngữ pháp, từ vựng đến kỹ năng giao tiếp. Học sinh cần tiếp cận sách giáo khoa và làm các bài tập để rèn luyện khả năng ngôn ngữ và phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 1
Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local environment
• Từ vựng Unit 1
• Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life
• Từ vựng Unit 2
• Getting Started (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen stress and pressure
• Từ vựng Unit 3
• Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 1 (Unit 1-2-3)
• Language Review (phần 1→7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills Review (phần 1→4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm Giữa kì 1 có đáp án
Tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Life in the past
• Từ vựng Unit 4
• Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Wonders of Viet Nam
• Từ vựng Unit 5
• Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: VietNam then and now
• Từ vựng Unit 6
• Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 2 (Unit 4-5-6)
• Language Review (phần 1→6 trang 70-71 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills Review (phần 1→4 trang 72-73 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án
Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 2
Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Recipes and eating habits
• Từ vựng Unit 7
• Getting Started (phần 1-4 trang 6-7-8 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 10-11 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-4 trang 14 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-3 trang 17 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 8: Tourism
• Từ vựng Unit 8
• Getting Started (phần 1-4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: English in the world
• Từ vựng Unit 9
• Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 3 (Unit 7-8-9)
• Language Review (phần 1→7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills Review (phần 1→4 trang 44-45 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 mới Giữa kì 2 có đáp án
Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Space travel
• Từ vựng Unit 10
• Getting Started (phần 1-3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society
• Từ vựng Unit 11
• Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Tiếng Anh lớp 9 Unit 12: My future career
• Từ vựng Unit 12
• Getting Started (phần 1-3 trang 70-71-72 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 73-74 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 75-76 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Communication (phần 1-3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 1 (phần 1-5 trang 78 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Skills 2 (phần 1-5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Looking Back (phần 1-6 trang 80-81 SGK Tiếng Anh 9 mới)
• Project (phần 1-2 trang 81 SGK Tiếng Anh 9 mới)
Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập sách bài tập Tiếng anh 9

Sách bài tập Tiếng Anh 9 mới là tài liệu quan trọng để học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức tiếng Anh vào thực tế. Sách bài tập cung cấp cho học sinh các bài tập phong phú, giúp rèn luyện vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng nghe, nói, đọc, viết. Học sinh cần thực hành từng bài tập và kiểm tra kết quả để nâng cao khả năng giao tiếp và tự tin sử dụng tiếng Anh.
Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 1
Unit 1: Local environment
• A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 3-4-5 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 6 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 7-8-9 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 9-10 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 2: City life
• A. Phonetics (trang 11 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 15 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 18 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 3: Teen stress and pressure
• A. Phonetics (trang 19-20 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 20-21-22 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 23 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 23-24-25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm Giữa kì 1 có đáp án
Test yourself 1
Unit 4: Life in the past
• A. Phonetics (trang 31 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 31-32-33 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 35-36-37 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 5: Wonders of Viet Nam
• A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 43-44-45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 6: VietNam then and now
• A. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 52-53-54 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án
Test yourself 2
Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 2
Unit 7: Recipes and eating habbits
• A. Phonetics (trang 3 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 7 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 8-9 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 10 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 8: Tourism
• A. Phonetics (trang 11-12 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 12-13-14 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 15-16 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 16-17-18 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 19 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 9: English in the world
• A. Phonetics (trang 20 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 21-22-23 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 24 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• Top 5 Đề thi Tiếng Anh 9 mới Giữa kì 2 có đáp án
Test yourself 3
Unit 10: Space travel
• A. Phonetics (trang 32 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 33-34-35 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 36 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 11: Changing roles in society
• A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 41-42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 44 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 45-46 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới)
Unit 12: My future career
• A. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• B. Vocabulary – Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• C. Speaking (trang 52 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• D. Reading (trang 53-54-55 SBT Tiếng Anh 9 mới)
• E. Writing (trang 56 SBT Tiếng Anh 9 mới)