Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Sinh Học Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Sinh học lớp 10 kết nối tri thức

Sinh học lớp 10 là môn học giúp học sinh hiểu về các quy trình và tổ chức của sinh vật. Họ sẽ học cách phân loại sinh vật, tìm hiểu về các cơ quan và chức năng của chúng, và học cách áp dụng kiến thức này vào giải quyết các bài toán thực tế.
Giải Chuyên đề Sinh học 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Công nghệ tế bào và một số thành tựu
• Bài 1: Công nghệ tế bào thực vật và thành tựu
• Bài 2: Tế bào gốc và một số thành tựu
• Bài 3: Công nghệ tế bào động vật và thành tựu
Chuyên đề 2: Công nghệ enzyme và ứng dụng
• Bài 5: Khái quát về công nghệ enzyme
• Bài 6: Quy trình công nghệ sản xuất enzyme
• Bài 7: Ứng dụng của enzyme
Chuyên đề 3: Công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường
• Bài 9: Vai trò của vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường
• Bài 10: Vi sinh vật trong phân giải các hợp chất làm ô nhiễm môi trường
• Bài 11: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường

Giải sách giáo khoa Sinh học lớp 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Sinh học lớp 10 giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm và tổ chức của sinh vật. Họ cần đọc và hiểu rõ về các loài sinh vật, cơ quan và chức năng của chúng trong sách.
Giải Sinh học 10 Kết nối tri thức
Phần mở đầu
• Bài 1: Giới thiệu khái quát môn sinh học
• Bài 2: Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học
• Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
Phần một: Sinh học tế bào
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
• Bài 4: Các nguyên tố hóa học và nước
• Bài 5: Các phân tử sinh học
• Bài 6: Thực hành nhận biết một số phân tử sinh học
Chương 2: Cấu trúc tế bào
• Bài 7: Tế bào nhân sơ
• Bài 8: Tế bào nhân thực
• Bài 9: Thực hành quan sát tế bào
Chương 3: Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào
• Bài 10: Trao đổi chất qua màng tế bào
• Bài 11: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
• Bài 12: Truyền tin tế bào
Chương 4: Chuyển hóa năng lượng trong tế bào
• Bài 13: Khái quát về chuyển hóa vật chất và năng lượng
• Bài 14: Phân giải và tổng hợp các chất trong tế bào
• Bài 15: Thực hành thí nghiệm phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố đến hoạt tính của enzyme và kiểm tra hoạt tính của enzyme amylase
Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào
• Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân
• Bài 17: Giảm phân
• Bài 18: Thực hành làm và quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân và giảm phân
• Bài 19: Công nhệ tế bào
Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus
Chương 6: Sinh học vi sinh vật
• Bài 20: Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
• Bài 21: Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
• Bài 22: Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật
• Bài 23: Thực hành một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật
Chương 7: Virus
• Bài 24: Khái quát về virus
• Bài 25: Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus
• Bài 26: Thực hành điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh

Giải bài tập Sinh học lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần tập trung vào các bài tập có tính ứng dụng cao và học cách áp dụng kiến thức sinh học vào giải quyết các bài toán thực tế. Họ cần làm quen với các phương pháp tạo giống, nuôi cấy vi khuẩn và tìm hiểu về các bệnh lý và phòng chống bệnh trong các sinh vật. Họ cần làm quen với các thuật ngữ và quy trình thực hiện để giải quyết các bài toán một cách chính xác.
Giải SBT Sinh học 10 Kết nối tri thức
Phần mở đầu
Phần một: Sinh học tế bào
• Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
• Chương 2: Cấu trúc tế bào
• Chương 3: Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào
• Chương 4: Chuyển hóa năng lượng trong tế bào
• Chương 5: Chu kì tế bào và phân bào
Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus
• Chương 6: Sinh học vi sinh vật
• Chương 7: Virus

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 25 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 24 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 22 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 21 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 20 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 19 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 17 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 16 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 14 KNTT
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 13 KNTT