Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Tiếng anh Lớp 8 Global Success

Tiếng anh Global Success

Chương trình học “Global Success” tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp tiếng Anh của học sinh. Qua các hoạt động và bài tập, học sinh sẽ nắm vững ngữ pháp, từ vựng, và kỹ năng nghe nói đọc viết. Chương trình này nhằm mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc cho việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày và mở ra cánh cửa cho khả năng học tiếng Anh ở cấp cao hơn.

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh Global Success

Bài tập Sách giáo khoa tiếng Anh của chương trình “Global Success” giúp học sinh áp dụng kiến thức tiếng Anh vào các tình huống thực tế. Họ sẽ được yêu cầu thực hiện các bài tập nghe, nói, đọc, viết để rèn luyện và cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Ví dụ, trong một bài tập, học sinh có thể được yêu cầu nghe và trả lời câu hỏi về một bài hát tiếng Anh. Qua việc tham gia vào các bài tập này, học sinh sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách tự tin.
Review 1
Review 2
• Skills (trang 71)
  • Unit 7: Environmental protection
  • Unit 8: Shopping
  • Unit 9: Natural disasters
  • Review 3
  • Unit 10: Communication in the future
  • Unit 11: Science and technology
  • Unit 12: Life on other planets
  • Review 4

Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Test Yourself 2 Global success
Tiếng Anh 8 Review 2 Language trang 70 Global success
Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 Test Yourself 1 Global success
Tiếng Anh 8 Review 1 Skills trang 39
Tiếng Anh 8 Review 1 Language trang 38
Bài tập tiếng Anh 8 Global success unit 6 Online
Sách bài tập tiếng Anh lớp 8 unit 6 Lifestyles Global success
Tiếng Anh 8 unit 6 Project trang 69 Global success
Tiếng Anh 8 unit 6 Looking back trang 68 Global success
Tiếng Anh 8 unit 6 Skills 2 trang 67 Global success