Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hóa Học Lớp 10- CD

Giới thiệu Vật lí lớp 10 Cánh Diều

Hoá học là một môn học giúp học sinh hiểu rõ về cấu trúc và tính chất của các chất hóa học. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm hoá học cơ bản, từ đó nâng cao khả năng hiểu và giải quyết các vấn đề hoá học.
Giải Chuyên đề học tập Hóa học 10 Cánh diều
Chuyên đề 10.1: Cơ sở hóa học
• Bài 1: Liên kết hóa học và hình học phân tử
• Bài 2: Phản ứng hạt nhân
• Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học
• Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs
Chuyên đề 10.2: Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ
• Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy và nổ
• Bài 6: Hóa học về phản ứng cháy nổ
• Bài 7: Phòng chống và xử lí cháy nổ
Chuyên đề 10.3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin
• Bài 8: Vẽ cấu trúc phân tử
• Bài 9: Thực hành thí nghiệm hóa học ảo
• Bài 10: Tính tham số cấu trúc và năng lượng phân của phân tử

Giải sách giáo khoa Vật lí lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa hoá học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm hoá học cơ bản, từ đó áp dụng vào các bài toán và thực hành. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề hoá học.
Giải bài tập Hóa 10 Cánh diều
• Bài 1: Nhập môn Hóa học
Chủ đề 1: Cấu tạo nguyên tử
• Bài 2: Các thành phần của nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
• Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron
Chủ đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
• Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chủ đề 3: Liên kết hóa học
• Bài 9: Quy tắc octet
• Bài 10: Liên kết ion
• Bài 11: Liên kết cộng hóa trị
• Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals
Chủ đề 4: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử
Chủ đề 5: Năng lượng hóa học
• Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy
• Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học
Chủ đề 6: Tốc độ phản ứng hóa học
• Bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học
Chủ đề 7: Nguyên tố nhóm VIIA (nhóm halogen)
• Bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen
• Bài 18: Hydrogen halide và hydrohalic acid

Giải bài tập Vật lí lớp 10 Cánh Diều

Bài tập hoá học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề hoá học và áp dụng các kiến thức hoá học vào thực tế. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập hoá học một cách chính xác và logic.
Giải SBT Hóa học 10 Cánh diều
• Bài 1: Nhập môn Hóa học
• Bài 2: Các thành phần của nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
• Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron
• Bài 6: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
• Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 9: Quy tắc octet
• Bài 10: Liên kết ion
• Bài 11: Liên kết cộng hóa trị
• Bài 12: Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals
• Bài 13: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 14: Phản ứng hóa học và enthalpy
• Bài 15: Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học
• Bài 16: Tốc độ phản ứng hóa học
• Bài 17: Nguyên tố và đơn chất halogen
• Bài 18: Hydrogen halide và hydrohalic acid

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 18 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 16 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 15 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 14 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 13 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 12 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 11 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 10 CD
Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 9 CD