Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Sinh Học Lớp 9

Sinh Học Lớp 9

Môn Sinh học lớp 9 giúp học sinh tìm hiểu về sự sống và đa dạng sinh vật trên Trái đất. Trong giai đoạn này, học sinh sẽ được học về cấu tạo của sinh vật, quy trình di truyền thông qua việc nghiên cứu các khái niệm như di truyền, hệ thống cơ quan trong cơ thể, quá trình sinh trưởng và phân bào sinh dưỡng của sinh vật. Môn học này không chỉ giúp học sinh hiểu về sự sống xung quanh mà còn khơi dậy niềm đam mê và sự tò mò về thế giới tự nhiên.

Giải bài tập sách giáo khoa sinh học 9

Sách giáo khoa Sinh học 9 là nguồn tài liệu chính giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản trong môn Sinh học. Sách giáo khoa cung cấp cho học sinh những kiến thức về cấu tạo của sinh vật, quá trình sinh trưởng và phân bào sinh dưỡng. Đọc và hiểu rõ sách giáo khoa là bước đầu tiên để học sinh tiếp cận và nắm bắt kiến thức Sinh học một cách toàn diện.
Di truyền và Biến dị
Sinh 9 Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
• Bài 1: Menđen và Di truyền học
• Bài 2: Lai một cặp tính trạng
• Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
• Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
• Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
• Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
• Bài 7: Bài tập chương I
Sinh 9 Chương 2: Nhiễm sắc thể
• Bài 8: Nhiễm sắc thể
• Bài 9: Nguyên phân
• Bài 10: Giảm phân
• Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
• Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
• Bài 13: Di truyền liên kết
• Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Giải bài tập sách bài tập sinh học 9

Sách bài tập Sinh học 9 là một tài liệu quan trọng giúp học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức Sinh học vào thực tế. Sách bài tập cung cấp cho học sinh nhiều bài tập đa dạng về các khái niệm và quy trình Sinh học đã được học. Các bài tập giúp học sinh rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và áp dụng kiến thức Sinh học vào giải quyết các vấn đề.
Chương I. Các thí nghiệm của Menđen
• Bài 1: Menđen và Di truyền học
• Bài 2: Lai một cặp tính trạng
• Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
• Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
• Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
• Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
• Bài 7: Bài tập chương I
Chương II. Nhiễm sắc thể
• Bài 8: Nhiễm sắc thể
• Bài 9: Nguyên phân
• Bài 10: Giảm phân
• Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
• Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
• Bài 13: Di truyền liên kết
• Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
• Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án
Chương III. ADN và Gen
• Bài 15: ADN
• Bài 16: ADN và bản chất của gen
• Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
• Bài 18: Prôtêin
• Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
• Bài 20: Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN
Chương IV. Biến dị
• Bài 21: Đột biến gen
• Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
• Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
• Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
• Bài 25: Thường biến
• Bài 26: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến
• Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến
Chương V. Di truyền học người
• Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
• Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
• Bài 30: Di truyền học với con người
• Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án
Chương VI. Ứng dụng di truyền
• Bài 31: Công nghệ tế bào
• Bài 32: Công nghệ gen
• Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
• Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
• Bài 35: Ưu thế lai
• Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
• Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
• Bài 38: Thực hành : Tập dượt thao tác giao phấn
• Bài 39: Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
• Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Chương I. Sinh vật và môi trường
• Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
• Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
• Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
• Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
• Bài 45-46: Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
• Top 8 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án
Chương II. Hệ sinh thái
• Bài 47: Quần thể sinh vật
• Bài 48: Quần thể người
• Bài 49: Quần thể xã sinh vật
• Bài 50: Hệ sinh thái
• Bài 51-52: Thực hành : Hệ sinh thái
Chương III. Con người. dân số và môi trường
• Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
• Bài 54: Ô nhiễm môi trường
• Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
• Bài 56-57: Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Chương IV. Bảo vệ môi trường
• Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
• Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
• Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
• Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
• Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
• Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
• Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
• Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
• Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Giải bài tập vở bài tập sinh học 9

Vở bài tập Sinh học 9 là một tài liệu hữu ích để học sinh tham khảo và kiểm tra kết quả sau khi đã giải bài tập từ sách giáo khoa và sách bài tập Sinh học 9. Vở bài tập cung cấp các lời giải chi tiết và minh họa cho từng bài tập, giúp học sinh hiểu rõ cách giải và kiểm tra lại quá trình giải bài của mình.
Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
• Bài tập có lời giải trang 4, 5, 6, 7 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 8, 9, 10, 11 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 SBT Sinh học 9
Chương 2: Nhiễm sắc thể
• Bài tập có lời giải trang 21, 22, 23 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 24, 25, 26, 27 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SBT Sinh học 9
• Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 1 có đáp án
Chương 3: ADN và Gen
• Bài tập có lời giải trang 38 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 39, 40 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 SBT Sinh học 9
Chương 4: Biến dị
• Bài tập có lời giải trang 49, 50, 51 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 52, 53 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 SBT Sinh học 9
• Top 4 Đề thi Sinh học lớp 9 Học kì 1 có đáp án
Chương 6: Ứng dụng di truyền
• Bài tập có lời giải trang 61 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 62 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 62, 63, 64, 65, 66, 67 SBT Sinh học 9
Chương 1: Sinh vật và môi trường
• Bài tập có lời giải trang 69, 70, 71, 72, 73 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 74, 75, 76 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 SBT Sinh học 9
• Top 8 Đề thi Sinh học lớp 9 Giữa kì 2 có đáp án
Chương 2: Hệ sinh thái
• Bài tập có lời giải trang 89, 90, 91, 92, 93, 94 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 94, 95 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 SBT Sinh học 9
Chương 3: Con người. dân số và môi trường
• Bài tập có lời giải trang 108, 109, 110 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 111, 112 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 SBT Sinh học 9
Chương 4: Bảo vệ môi trường
• Bài tập có lời giải trang 125, 126, 127, 128, 129 SBT Sinh học 9
• Bài tập tự luận trang 130 SBT Sinh học 9
• Bài tập trắc nghiệm trang 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 SBT Sinh học 9

Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể
Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể
Lý thuyết Cấu tạo nhiễm sắc thể
Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến
Bài tập tự luận Thường biến
Lý thuyết Thường biến
Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết
Bài tập tự luận Di truyền liên kết
Lý thuyết Di truyền liên kết
Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập