Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Kinh Tế & Pháp Luật Lớp 10 – CTST

Giới thiệu Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Môn học này giúp học sinh hiểu rõ về các vấn đề kinh tế và pháp luật trong xã hội.
Giải Chuyên đề học tập Kinh tế Pháp luật 10 Chân trời sáng tạo
Chuyên đề 1: Tình yêu, hôn nhân và gia đình
• Bài 1: Tình yêu
• Bài 2: Hôn nhân
• Bài 3: Gia đình
Chuyên đề 2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 4: Những vấn đề chung về doanh nghiệp nhỏ
• Bài 5: Tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ
Chuyên đề 3 : Một số vấn đề về pháp luật hình sự
• Bài 6: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự Việt Nam
• Bài 7: Pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên

Giải sách giáo khoa Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kinh tế và pháp luật trong xã hội. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản về kinh tế, pháp luật và ứng dụng của chúng trong đời sống.
Giải Kinh tế Pháp luật 10 Chân trời sáng tạo
Phần một: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
• Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động kinh tế
• Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
• Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường
• Bài 4: Cơ chế thị trường
• Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường
Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
• Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách
• Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế
Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình kinh doanh
• Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
• Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng
• Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
• Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Phần hai: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
• Bài 16: Chính quyền địa phương
Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 17: Pháp luật và đời sống
• Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật
• Bài 19: Thực hiện pháp luật
Chủ đề 9: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị
• Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
• Bài 23: Nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
• Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

Giải bài tập Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng áp dụng kiến thức kinh tế và pháp luật vào các vấn đề trong cuộc sống, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức kinh tế và pháp luật vào các vấn đề cụ thể, giúp họ phát triển khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
Giải SBT Kinh tế và Pháp luật 10 Chân trời sáng tạo
Phần một: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
• Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động kinh tế
• Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
• Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường
• Bài 4: Cơ chế thị trường
• Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường
Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
• Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách
• Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế
Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình kinh doanh
• Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
• Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng
• Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng
Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
• Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Phần hai: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
• Bài 16: Chính quyền địa phương
Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 17: Pháp luật và đời sống
• Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật
• Bài 19: Thực hiện pháp luật
Chủ đề 9: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị
• Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
• Bài 23: Nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
• Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found