Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 12

Môn Lịch sử lớp 12 là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Nó giúp học sinh khám phá và hiểu về lịch sử của nhân loại, từ các sự kiện quan trọng, nhân vật lịch sử đến quá trình phát triển của các nền văn hóa và xã hội trên thế giới. Môn Lịch sử lớp 12 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh phát triển nhận thức về quá khứ và hướng tới tương lai.

Giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử 12

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 12 là một phần quan trọng trong quá trình học tập của học sinh. Bài tập này được thiết kế để giúp họ nắm vững kiến thức lịch sử và hiểu rõ hơn về các sự kiện và quá trình diễn ra trong lịch sử thế giới. Qua việc giải bài tập, học sinh sẽ có cơ hội áp dụng các khái niệm, sự kiện và nhân vật lịch sử vào việc giải quyết các tình huống và bài tập thực tế.
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)
Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)
Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản
Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)
Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
Chương 6: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Giải tập bản đồ Lịch sử 12

Việc giải bài tập tập bản đồ lịch sử lớp 12 là một phần quan trọng trong quá trình học tập của học sinh. Bài tập này giúp họ hiểu rõ hơn về sự phân bố địa lý và quá trình diễn ra trong lịch sử các quốc gia và châu lục. Qua việc đánh dấu các quốc gia, thành phố, biên giới và các sự kiện quan trọng trên bản đồ, học sinh có cơ hội áp dụng kiến thức về địa lý và lịch sử để tạo ra một hình ảnh toàn diện về các sự kiện và quá trình trong lịch sử thế giới.
Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Chương I: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
Chương II: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000)
Chương III: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 – 2000)
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á
Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)
Bài 6: Nước Mĩ
Bài 7: Tây Âu
Bài 8: Nhật Bản
Chương V: Quan hệ quốc tế (1945-2000)
Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Chương I: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found