Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: GDCD Lớp 6 – KNTT

Giới thiệu Giáo dục công dân lớp 6 kết nối tri thức

Giáo dục công dân giúp học sinh hiểu về các giá trị, quyền và trách nhiệm của một công dân trong xã hội. Trong lớp 6, môn giáo dục công dân sẽ giúp học sinh hiểu về các quyền và trách nhiệm của công dân trong cộng đồng và xã hội.

Giải sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 kết nối tri thức

Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 6 cung cấp cho học sinh kiến thức về các giá trị và quyền của công dân, về các tổ chức xã hội và các quy trình liên quan đến việc thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.
Giải bài tập GDCD 6 Kết nối tri thức
• Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
• Bài 2: Yêu thương con người
• Bài 3: Siêng năng, kiên trì
• Bài 4: Tôn trọng sự thật
• Bài 5: Tự lập
• Bài 6: Tự nhận thức bản thân
• Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
• Bài 8: Tiết kiệm
• Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
• Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
• Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 kết nối tri thức

Để rèn luyện kỹ năng áp dụng kiến thức giáo dục công dân, học sinh có thể tham gia các hoạt động như thảo luận về các vấn đề xã hội, tìm hiểu về các tổ chức xã hội và thực hành các hành động nhằm đóng góp cho cộng đồng.
Giải Sách bài tập Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức
• Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
• Bài 2: Yêu thương con người
• Bài 3: Siêng năng, kiên trì
• Bài 4: Tôn trọng sự thật
• Bài 5: Tự lập
• Bài 6: Tự nhận thức bản thân
• Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
• Bài 8: Tiết kiệm
• Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
• Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
• Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Giáo dục công dân 6 Bài 12 Thực hiện quyền trẻ em
Giáo dục công dân 6 Bài 11 Quyền cơ bản của trẻ em
Giáo dục công dân 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Giáo dục công dân 6 Bài 9 Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giáo dục công dân 6 bài 8 Tiết kiệm Kết nối tri thức
Giáo dục công dân 6 bài 7 Ứng phó với tình huống nguy hiểm
Giáo dục công dân 6 bài 6 Tự nhận thức bản thân Kết nối tri thức
Giáo dục công dân 6 bài 5 Tự lập Kết nối tri thức
Giáo dục công dân 6 bài 4 Tôn trọng sự thật Kết nối tri thức
Giáo dục công dân 6 bài 3 Siêng năng, kiên trì