Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Giáo dục quốc phòng lớp 10 kết nối tri thức

Môn Giáo dục quốc phòng lớp 10 là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu về quân đội và bảo vệ đất nước. Qua đó, học sinh có thể hình thành tư duy quân sự và phát triển tình yêu đất nước.

Giải sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng lớp 10 kết nối tri thức

Trong giáo trình Giáo dục quốc phòng lớp 10, các bạn sẽ được học về lịch sử quân đội Việt Nam, tổ chức và chức năng của quân đội, quân đội và bảo vệ đất nước.
Giải bài tập GDQP 10 Kết nối tri thức
• Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
• Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
• Bài 3: Ma túy, tác hại của ma túy
• Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
• Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
• Bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng
• Bài 7: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
• Bài 8: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân
• Bài 9: Đội ngũ từng người không có súng
• Bài 10: Đội ngũ tiểu đội
• Bài 11: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
• Bài 12: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 10 kết nối tri thức

Để nắm vững kiến thức, học sinh cần phải thường xuyên làm bài tập. Các bài tập trong sách giáo khoa sẽ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá sự kiện quân sự và trình bày ý kiến cá nhân.
Giải SBT Giáo dục quốc phòng 10 Kết nối tri thức
• Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
• Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
• Bài 3: Ma túy, tác hại của ma túy
• Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
• Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
• Bài 6: Một số hiểu biết về an ninh mạng
• Bài 7: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
• Bài 8: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân
• Bài 9: Đội ngũ từng người không có súng
• Bài 10: Đội ngũ tiểu đội
• Bài 11: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
• Bài 12: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Giải GDQP 10 Bài 12 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 11 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 10 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 9 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 8 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 7 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 6 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 5 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 4 KNTT
Giải GDQP 10 Bài 3 KNTT