Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 10- CTST

Giới thiệu Lịch sử lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Lịch sử lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Môn học này giúp học sinh hiểu rõ về các sự kiện, quá trình lịch sử của Việt Nam và thế giới, từ đó giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử và hiểu rõ về quá trình hình thành và phát triển của xã hội.
Giải Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo
Chuyên đề 1: Các lĩnh vực của Sử học
• I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực
• II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam
Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam
• I. Di sản văn hóa
• II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
• III. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam
Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử
• I. Nhà nước và pháp luật Việt Nam trước năm 1858
• II. Nhà nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay
• III. Một số bản hiến pháp của Việt Nam ta từ năm 1946 đến nay

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam và thế giới, từ các sự kiện lịch sử quan trọng đến các quá trình hình thành và phát triển của xã hội. Sách giúp học sinh hiểu rõ và áp dụng kiến thức lịch sử vào các vấn đề trong cuộc sống.
Chương I: Lịch sử và sử học, vai trò của sử học
• Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử
• Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
• Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác
• Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại
Chương II: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại
• Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ – trung đại
• Bài 6: Văn minh Ai Cập
• Bài 7: Văn minh Trung Hoa cổ – trung đại
• Bài 8: Văn minh Ân Độ cổ – trung đại
• Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại
• Bài 10: Văn minh tây âu thời phục hưng
Chương III: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
• Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
• Bài 12: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
Chương IV: Văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại
• Bài 13: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại
• Bài 14: Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại
Chương V: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
• Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
• Bài 16: Văn minh Chăm–pa
• Bài 17: Văn minh Phù Nam
• Bài 18: Văn minh Đại Việt
Chương VI: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 19: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
• Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam

Giải bài tập Lịch sử lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng áp dụng kiến thức lịch sử vào các vấn đề trong cuộc sống, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức lịch sử vào các vấn đề cụ thể, giúp họ phát triển khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
Giải SBT Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Lịch sử và sử học, vai trò của sử học
• Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử
• Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
• Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác
• Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại
Chương 2: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại
• Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ – trung đại
• Bài 6: Văn minh Ai Cập
• Bài 7: Văn minh Trung Hoa cổ – trung đại
• Bài 8: Văn minh Ân Độ cổ – trung đại
• Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại
• Bài 10: Văn minh tây âu thời phục hưng
Chương 3: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
• Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
• Bài 12: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
Chương 4: Văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại
• Bài 13: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại
• Bài 14: Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á cổ – trung đại
Chương 5: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
• Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
• Bài 16: Văn minh Chăm–pa
• Bài 17: Văn minh Phù Nam
• Bài 18: Văn minh Đại Việt
Chương 6: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 19: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
• Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam

Giải Sử 10 Bài 20: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam CTST
Giải Sử 10 Bài 19: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam CTST
Giải Sử 10 Bài 18: Văn minh Đại Việt CTST
Giải Sử 10 Bài 17: Văn minh Phù Nam CTST
Giải Sử 10 Bài 16: Văn minh Chăm-Pa CTST
Giải Sử 10 Bài 15: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc CTST
Giải Sử 10 Bài 14: Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á cổ trung đại CTST
Giải Sử 10 Bài 13: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á cổ trung đại CTST
Giải Sử 10 Bài 12: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại CTST
Giải Sử 10 Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại CTST