Trending News
14 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 6 – KNTT

Giới thiệu Toán lớp 6 kết nối tri thức

Toán là môn học quan trọng giúp học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong lớp 6, môn toán sẽ tập trung vào các kiến thức cơ bản như số học, hình học và đại số.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 6 kết nối tri thức

Sách giáo khoa toán lớp 6 cung cấp cho học sinh kiến thức về các phép tính cơ bản, tính chất của các hình học cơ bản và giải phương trình đơn giản.
Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức
Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên
• Bài 1: Tập hợp
• Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
• Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
• Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
• Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
• Luyện tập chung trang 21
• Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
• Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
• Luyện tập chung trang 27
• Bài tập cuối Chương 1 trang 28
Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên
• Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
• Bài 9: Dấu hiệu chia hết
• Bài 10: Số nguyên tố
• Luyện tập chung trang 43
• Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
• Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
• Luyện tập chung trang 54 – 55
• Bài tập cuối Chương 2 trang 56
Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)
Chương 3: Số nguyên
• Bài 13: Tập hợp các số nguyên
• Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
• Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
• Luyện tập chung trang 69
• Bài 16: Phép nhân số nguyên
• Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
• Luyện tập chung trang 75
• Bài tập cuối Chương 3 trang 76
Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn
• Bài 18: Hình tam giác đều. hình vuông. hình lục giác đều
• Bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân
• Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
• Luyện tập chung trang 95 – 96
• Bài tập cuối Chương 4 trang 97
Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
• Bài 21: Hình có trục đối xứng
• Bài 22: Hình có tâm đối xứng
• Luyện tập chung trang 108 – 109
• Bài tập cuối Chương 5 trang 110
Thực hành hoạt động trải nghiệm
• Bài 1: Tấm thiệp và phòng học của em
• Bài 2: Vẽ hình đơn giản với phần mềm geogebra
• Bài 3: Sử dụng máy tính cầm tay
Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức
Chương 6: Phân số
• Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
• Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
• Luyện tập chung trang 13
• Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
• Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số
• Bài 27: Hai bài toán về phân số
• Luyện tập chung trang 25
• Bài tập cuối chương 6 trang 27
Chương 7: Số thập phân
• Bài 28: Số thập phân
• Bài 29: Tính toán với số thập phân
• Bài 30: Làm tròn và ước lượng
• Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
• Luyện tập chung trang 41
• Bài tập cuối chương 7 trang 42
Chương 8: Những hình học cơ bản
• Bài 32: Điểm và đường thẳng
• Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia
• Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
• Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
• Luyện tập chung trang 57
• Bài 36: Góc
• Bài 37: Số đo góc
• Luyện tập chung trang 65
• Bài tập ôn cuối chương 8 trang 67
Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
• Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu
• Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh
• Bài 40: Biểu đồ cột
• Bài 41: Biểu đồ cột kép
• Luyện tập chung trang 87
• Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
• Bài 43: Xác suất thực nghiệm
• Luyện tập chung trang 97
• Bài tập ôn cuối chương 9 trang 99

Giải bài tập Toán lớp 6 kết nối tri thức

Để rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, học sinh có thể tham gia các hoạt động giải bài tập như tính diện tích của một hình vuông hoặc giải phương trình đơn giản.
Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1
Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên
• Bài 1: Tập hợp
• Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
• Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
• Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
• Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên
• Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
• Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
• Ôn tập chương 1 trang 28 – 29
Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên
• Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
• Bài 9: Dấu hiệu chia hết
• Bài 10: Số nguyên tố
• Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất
• Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
• Ôn tập chương 2 trang 45 – 46
Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)
Chương 3: Số nguyên
• Bài 13: Tập hợp các số nguyên
• Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên
• Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
• Bài 16: Phép nhân số nguyên
• Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
• Ôn tập chương 3 trang 61 – 62
Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn
• Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
• Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân
• Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
• Ôn tập chương 4 trang 75, 76, 77
Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
• Bài 21: Hình có trục đối xứng
• Bài 22: Hình có tâm đối xứng
• Ôn tập chương 5 trang 91, 92, 93
Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2
Chương 6: Phân số
• Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
• Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương
• Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số
• Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số
• Bài 27. Hai bài toán về phân số
• Ôn tập chương 6
Chương 7: Số thập phân
• Bài 28. Số thập phân
• Bài 29. Tính toán với số thập phân
• Bài 30. Làm tròn và ước lượng
• Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
• Ôn tập chương 7
Chương 8: Những hình hình học cơ bản
• Bài 32. Điểm và đường thẳng
• Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia
• Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
• Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng
• Bài 36. Góc
• Bài 37. Số đo góc
• Ôn tập chương 8
Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
• Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu
• Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh
• Bài 40. Biểu đồ cột
• Bài 41. Biểu đồ cột kép
• Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
• Bài 43. Xác suất thực nghiệm
• Ôn tập chương 9
Bài tập ôn tập cuối năm

Top 5 Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023
Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 – Đề 1
Đề thi học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023 – Đề 2
Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức năm 2023
Trắc nghiệm Bài 27: Hai bài toán về phân số
Trắc nghiệm Bài 26: Phép nhân và phép chia phân số
Trắc nghiệm Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
Trắc nghiệm Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
Trắc nghiệm Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Trắc nghiệm bài 22: Hình có tâm đối xứng