Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hóa Học Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Sinh học lớp 10 kết nối tri thức

Hoá học lớp 10 là môn học giúp học sinh hiểu về cấu trúc và tính chất của các chất hóa học. Họ sẽ học cách phân loại các hợp chất, tìm hiểu về các phản ứng hóa học và học cách áp dụng chúng vào giải quyết các bài toán thực tế.
Giải Chuyên đề học tập Hóa học 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Cơ sở hóa học
• Bài 1: Liên kết hóa học
• Bài 2: Phản ứng hạt nhân
• Bài 3: Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học
• Bài 4: Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs
Chuyên đề 2: Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ
• Bài 5: Sơ lược về phản ứng cháy, nổ
• Bài 6: Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy
• Bài 7: Hóa học về phản ứng cháy, nổ
• Bài 8: Phòng chống cháy, nổ
Chuyên đề 3: Thực hành hóa học và công nghệ thông tin
• Bài 9: Thực hành về cấu trúc phân tử
• Bài 10: Thực hành thí nghiệm hóa học ảo
• Bài 11: Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

Giải sách giáo khoa Sinh học lớp 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Hoá học lớp 10 giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm và phản ứng hóa học cơ bản. Họ cần đọc và hiểu rõ các định nghĩa, công thức và phản ứng hóa học trong sách.
Giải Hóa lớp 10 Kết nối tri thức
• Mở đầu
Chương 1: Cấu tạo nguyên nguyên tử
• Bài 1: Thành phần của nguyên tử
• Bài 2: Nguyên tố hóa học
• Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử
• Bài 4: Ôn tập chương 1
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
• Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm
• Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì
• Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 9: Ôn tập chương 2
Chương 3: Liên kết hóa học
• Bài 10: Quy tắc octet
• Bài 11: Liên kết ion
• Bài 12: Liên kết cộng hóa trị
• Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
• Bài 14: Ôn tập chương 3
Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 16: Ôn tập chương 4
Chương 5: Năng lượng hóa học
• Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học
• Bài 18: Ôn tập chương 5
Chương 6: Tốc độ phản ứng
• Bài 19: Tốc độ phản ứng
• Bài 20: Ôn tập chương 6
Chương 7: Nguyên tố nhóm halogen
• Bài 21: Nhóm halogen
• Bài 22: Hydrogen halide. Muối halide
• Bài 23: Ôn tập chương 7

Giải bài tập Sinh học lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần tập trung vào các bài tập có tính ứng dụng cao và học cách áp dụng các phản ứng hóa học vào giải quyết các bài toán thực tế. Họ cần làm quen với các công thức, đơn vị và tính chất của các chất hóa học để giải quyết các bài toán một cách chính xác.
Giải SBT Hóa học 10 Kết nối tri thức
Chương 1: Cấu tạo nguyên nguyên tử
• Bài 1: Thành phần của nguyên tử
• Bài 2: Nguyên tố hóa học
• Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử
• Bài 4: Ôn tập chương 1
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
• Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm
• Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì
• Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 9: Ôn tập chương 2
Chương 3: Liên kết hóa học
• Bài 10: Quy tắc octet
• Bài 11: Liên kết ion
• Bài 12: Liên kết cộng hóa trị
• Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals
• Bài 14: Ôn tập chương 3
Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử
• Bài 16: Ôn tập chương 4
Chương 5: Năng lượng hóa học
• Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học
• Bài 18: Ôn tập chương 5
Chương 6: Tốc độ phản ứng
• Bài 19: Tốc độ phản ứng
• Bài 20: Ôn tập chương 6
Chương 7: Nguyên tố nhóm halogen
• Bài 21: Nhóm halogen
• Bài 22: Hydrogen halide. Muối halide
• Bài 23: Ôn tập chương 7

Lý thuyết Hóa học 10 bài: Mở đầu KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 1 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 2 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 3 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 4 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 5 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 6 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 7 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 8 KNTT
Lý thuyết Hóa học 10 bài 9 KNTT