Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tiếng anh Lớp 8 iLearn Smart World

Tiếng anh iLearn Smart World

Chương trình học “iLearn Smart World” nhằm tận dụng công nghệ để giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua việc sử dụng các ứng dụng và tài nguyên số. Học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận với các bài học tương tác, video, và trò chơi trực tuyến để rèn luyện và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình. Chương trình này nhằm mục tiêu khuyến khích sự hứng thú và sự tự học của học sinh.

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh iLearn Smart World

Bài tập Sách giáo khoa tiếng Anh của chương trình “iLearn Smart World” sử dụng các tài nguyên số và ứng dụng để hỗ trợ quá trình học tiếng Anh của học sinh. Họ sẽ được yêu cầu tham gia vào các hoạt động tương tác, xem video, và thực hiện các bài tập trên máy tính hoặc thiết bị di động. Ví dụ, học sinh có thể được yêu cầu xem một video học tiếng Anh và sau đó hoàn thành các bài tập liên quan. Qua việc tham gia vào các bài tập này, học sinh sẽ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường khả năng nghe, nói, đọc, viết, và khám phá các tài nguyên số trong quá trình học tập.
Unit 1: Free time
• Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6, 7)
• Unit 1 Lesson 2 (trang 8, 9, 10, 11)
• Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)
• Unit 1 Review (trang 84, 85)
Unit 2: Life in the Country
• Unit 2 Lesson 1 (trang 14, 15, 16, 17)
• Unit 2 Lesson 2 (trang 18, 19, 20, 21)
• Unit 2 Lesson 3 (trang 22, 23)
• Unit 2 Review (trang 86, 87)
Semester 1 Mid-term Review
Unit 3: Protecting the Environment
• Unit 3 Lesson 1 (trang 24, 25, 26, 27)
• Unit 3 Lesson 2 (trang 28, 29, 30, 31)
• Unit 3 Lesson 3 (trang 32, 33)
• Unit 3 Review (trang 90, 91)
Unit 4: Disasters
• Unit 4 Lesson 1 (trang 34, 35, 36, 37)
• Unit 4 Lesson 2 (trang 38, 39, 40, 41)
• Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)
• Unit 4 Review (trang 92, 93)
Semester 1 Final Review
Semester 1 Project (Optional)
Unit 5: Science and Technology
• Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)
• Unit 5 Lesson 2 (trang 48, 49, 50, 51)
• Unit 5 Lesson 3 (trang 52, 53)
• Unit 5 Review (trang 96, 97)
Unit 6: Life on Other Planets
• Unit 6 Lesson 1 (trang 54, 55, 56, 57)
• Unit 6 Lesson 2 (trang 58, 59, 60, 61)
• Unit 6 Lesson 3 (trang 62, 63)
• Unit 6 Review (trang 98, 99)
Semester 2 Mid-term review
Unit 7: Teens
• Unit 7 Lesson 1 (trang 64, 65, 66, 67)
• Unit 7 Lesson 2 (trang 68, 69, 70, 71)
• Unit 7 Lesson 3 (trang 72, 73)
• Unit 7 Review (trang 102, 103)
Unit 8: Traditions of Ethnic Groups in Vietnam
• Unit 8 Lesson 1 (trang 74, 75, 76, 77)
• Unit 8 Lesson 2 (trang 78, 79, 80, 81)
• Unit 8 Lesson 3 (trang 82, 83)
• Unit 8 Review (trang 104, 105)
Semester 2 Final Review
Semester 2 Project (Optional)

Ngữ pháp unit 4 lớp 8 i-Learn Smart World
Bài tập tiếng Anh 8 i Learn Smart World unit 4 Online
Sách bài tập tiếng Anh 8 unit 4 lesson 3
Sách bài tập tiếng Anh 8 unit 4 lesson 2
Sách bài tập tiếng Anh 8 unit 4 lesson 1
Tiếng Anh lớp 8 unit 4 Review i-Learn Smart World
Tiếng Anh lớp 8 unit 4 lesson 3
Tiếng Anh lớp 8 unit 4 lesson 2
Tiếng Anh lớp 8 unit 4 lesson 1
Từ vựng unit 4 lớp 8 i-Learn Smart World