Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 9

Lịch Sử Lớp 9

Môn Lịch sử lớp 9 giúp bạn tìm hiểu về hành trình lịch sử của nhân loại từ thời cổ đại đến hiện đại. Bằng cách nắm vững kiến thức về các thời kỳ, sự kiện và nhân vật quan trọng, bạn sẽ phát triển khả năng phân tích, suy luận và hiểu biết sâu sắc về lịch sử xã hội. Môn học này cũng khuyến khích sự tư duy phản biện, ý thức văn hóa và nhận thức xã hội.

Giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử 9

Sách giáo khoa Lịch sử 9 là nguồn tài liệu cơ bản giúp bạn nắm vững kiến thức và hiểu rõ về các sự kiện lịch sử quan trọng. Sách giáo khoa cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các thời kỳ lịch sử, sự kiện và nhân vật quan trọng. Đọc kỹ sách giáo khoa và làm các bài tập đi kèm là cách tiếp cận tốt để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng Lịch sử.
Lịch Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Lịch Sử 9 Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
• Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
• Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Lịch Sử 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
• Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
• Bài 4: Các nước châu Á
• Bài 5: Các nước Đông Nam Á
• Bài 6: Các nước châu Phi
• Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
Lịch Sử 9 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Lịch Sử 9 Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
• Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
• Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Lịch Sử 9 Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
• Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
• Bài 4: Các nước châu Á
• Bài 5: Các nước Đông Nam Á
• Bài 6: Các nước châu Phi
• Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
Lịch Sử 9 Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
• Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
• Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
• Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Lịch Sử 9 Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
• Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
• Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
• Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Lịch Sử 9 Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
• Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
Lịch Sử 9 Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
• Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
• Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
• Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Lịch Sử 9 Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
• Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
• Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
• Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)
Lịch Sử 9 Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
• Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
• Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
• Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
• Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Giải bài tập tập bản đồ Lịch sử 9

Tập bản đồ Lịch sử 9 là một công cụ quan trọng để bạn hình dung và tìm hiểu về các sự kiện và địa điểm lịch sử. Tập bản đồ cung cấp các bản đồ chi tiết liên quan đến các thời kỳ và vùng đất lịch sử quan trọng. Khi sử dụng tập bản đồ, hãy cẩn thận quan sát và nghiên cứu các yếu tố trên bản đồ như biểu đồ, dấu hiệu và chú giải. Hãy liên kết thông tin từ sách giáo khoa và bài giảng để hiểu rõ hơn về các sự kiện và địa điểm lịch sử. Thực hành đọc bản đồ, tìm hiểu vị trí địa lý và quan hệ giữa các địa điểm sẽ giúp bạn hình dung một cách trực quan và chính xác về các sự kiện lịch sử.
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
• Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
• Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
• Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
• Bài 4: Các nước châu Á
• Bài 5: Các nước Đông Nam Á
• Bài 6: Các nước châu Phi
• Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
• Bài 8: Nước Mĩ
• Bài 9: Nhật Bản
• Bài 10: Các nước Tây Âu
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
• Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930
• Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
• Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
• Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
• Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
• Top 4 thi Học kì 1 Lịch Sử 9 năm 2021 (có đáp án)
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
• Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
• Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
• Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
• Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
• Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
• Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
• Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
• Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
• Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
• Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
• Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
• Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
• Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)
Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
• Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
• Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
• Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giải bài tập Vở bài tập Lịch sử 9

Vở bài tập Lịch sử 9 là một công cụ hữu ích để rèn luyện kỹ năng và áp dụng kiến thức Lịch sử vào thực tế. Với nhiều bài tập thực hành và câu hỏi liên quan đến các sự kiện và vấn đề lịch sử, vở bài tập giúp bạn thực hành và củng cố kiến thức đã học. Khi làm bài tập từ vở, hãy đọc kỹ đề bài, hiểu rõ yêu cầu và áp dụng kiến thức đã học để giải quyết từng bài tập. Hãy suy nghĩ logic, tư duy phản biện và sử dụng thông tin từ sách giáo khoa và bài giảng. Đọc kỹ lời giải và so sánh với phương pháp giải của bạn để kiểm tra và sửa lỗi nếu có. Nếu gặp khó khăn, hãy tham khảo lại sách giáo khoa hoặc xin sự giúp đỡ từ giáo viên.
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
• Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
• Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
• Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
• Bài 4: Các nước châu Á
• Bài 5: Các nước Đông Nam Á
• Bài 6: Các nước châu Phi
• Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
• Bài 8: Nước Mĩ
• Bài 9: Nhật Bản
• Bài 10: Các nước Tây Âu
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
• Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương V: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
• Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
• Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930
• Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
• Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
• Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
• Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
• Top 4 thi Học kì 1 Lịch Sử 9 năm 2021 (có đáp án)
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
• Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
• Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
• Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
• Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
• Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
• Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
• Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
• Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
• Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
• Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
• Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
• Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
• Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)
Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
• Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
• Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
• Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
• Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Giải bài tập Sách bài tập Lịch sử 9

Sách bài tập Lịch sử 9 là nguồn tài liệu quan trọng để rèn luyện và áp dụng kiến thức lịch sử vào cuộc sống thực tế. Sách bài tập cung cấp cho học sinh nhiều bài tập đa dạng liên quan đến các sự kiện và vấn đề lịch sử. Các bài tập giúp bạn rèn luyện khả năng phân tích, suy luận và áp dụng kiến thức vào việc hiểu và giải quyết các tình huống lịch sử.
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
• Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
• Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
• Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
• Bài 4: Các nước châu Á
• Bài 5: Các nước Đông Nam Á
• Bài 6: Các nước châu Phi
• Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh
• Đề kiểm tra 1 tiết học kì I
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
• Bài 8: Nước Mĩ
• Bài 9: Nhật Bản
• Bài 10: Các nước Tây Âu
Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
• Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
• Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
• Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930
• Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
• Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
• Đề kiểm tra học kì I
• Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
• Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
• Top 4 thi Học kì 1 Lịch Sử 9 năm 2021 (có đáp án)
Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
• Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
• Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
• Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
• Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
• Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
• Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
• Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
• Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
• Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
• Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
• Đề kiểm tra 1 tiết học kì II
• Top 4 thi Lịch Sử 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
• Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
• Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
• Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)
Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
• Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
• Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
• Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
• Đề kiểm tra học kì II