Nối tiếp bộ tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit, TaiLieuViet.vn đã đăng tải tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood dưới đây. Tài liệu Từ mới tiếng Anh Unit 4 lớp 6 My neighbourhood gồm những từ vựng tiếng Anh chỉ địa điểm có trong một khu dân cư như nhà ga, nhà thờ, đài tưởng niệm chùa, cung điện, … và những tính từ miêu tả những địa điểm trên như đông đúc, ồn ào, cổ kính, bất tiện,…

I. Vocabulary – Từ vựng Unit 4 My neighbourhood lớp 6

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. statue (n) /ˈstætʃju/ tượng
2. square (n) /skweər/ quảng trường
3. railway station (n) /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ nhà ga
4. cathedral (n) /kəˈθi·drəl/ nhà thờ
5. memorial (n) /məˈmɔːr.i.əl/ đài tưởng niệm
6. left (n, a) /left/ trái
7. right (n, a) /raɪt/ phải
8. straight (n, a) /streɪt/ thẳng
9. narrow (a) /ˈner.oʊ/ hẹp
10. noisy (a) /ˈnɔɪ.zi/ ồn ào
11. crowded (a) /ˈkraʊ.dɪd/ đông đúc
12. quiet (a) /ˈkwaɪ ɪt/ yên tĩnh
13. art gallery (n) /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật
14. backyard (n) /ˌbækˈjɑːrd/ sân phía sau nhà
15. cathedral (n) /kəˈθi·drəl/ nhà thờ lớn, thánh đường
16. convenient (adj) /kənˈvin·jənt/ thuận tiện, thuận lợi
17. dislike (v) /dɪsˈlɑɪk/ không thích, không ưa, ghét
18. exciting (adj) /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ thú vị, lý thú, hứng thú
19. fantastic (adj) /fænˈtæs·tɪk/ tuyệt vời
20. historic (adj) /hɪˈstɔr ɪk/ cổ, cổ kính
21. inconvenient (adj) /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ bất tiện, phiền phức
22. incredibly (adv) /ɪnˈkred·ə·bli/ đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ
23. modern (adj) /ˈmɑd·ərn/ hiện đại
24. pagoda (n) /pəˈɡoʊ·də/ ngôi chùa
25. palace (n) /ˈpæl·əs/ cung điện, dinh, phủ
26. peaceful (adj) /ˈpis·fəl/ yên tĩnh, bình lặng
27. polluted (adj) /pəˈlut/ ô nhiễm
28. suburb (n) /ˈsʌb·ɜrb/ khu vực ngoại ô
29. temple (n) /ˈtem·pəl/ đền, điện, miếu
30. terrible (adj) /ˈter·ə·bəl/ tồi tệ
31. workshop (n) /ˈwɜrkˌʃɑp/ phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)
32. traffic light (n) /ˈtræfɪk laɪt/ đèn giao thông
33. secondary school (n) /ˈsekəndri skuːl/ trường Trung học cơ sở
34. sandy (adj) /ˈsændi/ như cát, phủ đầy cát
35. pharmacy (n) /fɑːməsi/ hiệu thuốc
36. petrol station (n) /ˈpetrəl ˈsteɪʃən/ trạm xăng dầu
37. health centre (n) /helθˈsentər/ trung tâm y tế
38. hairdresser’s (n) /ˈheədresər/ hiệu cắt tóc
39. grocery /ˈgrəʊsəri/ cửa hàng rau củ quả
40. fire station /faɪərˈsteɪʃən/ trạm cứu hỏa
41. department store /dɪˈpaːtmənt stɔːr/ cửa hàng tạp hóa
42. dress shop /dres ʃɒp/ cửa hàng váy
43. cemetery /ˈsemətri/ nghĩa trang
44. charity shop /tʃærɪti ʃɒp/ cửa hàng từ thiện
45. bus stop /bʌsstɒp/ trạm xe bus
46. barber /ˈbɑːbər/ thợ cạo đầu
47. beauty salon /ˈbjuːti ˈsælɒn/ tiệm làm đẹp

II. Bài tập Từ vựng unit 4 lớp 6 My neighbourhood có đáp án

Choose the correct answer. 

1. The Red river is one of the longest _____ in Viet Nam.

A. lakes B. cities C. countries D. rivers

2. Life in the country is _____ . There aren’t many things to do there.

A. boring B. peaceful C. quiet D. busy

3. The town has many motorbikes. It’s very _____ .

A. boring B. peaceful C. quiet D. busy

4. ____ is bigger, London or Rome?

A. Where B. Which C. What D. When

5. Can you tell us the _____ to Tan Ky house?

A. road B. street C. way D. instruction

6. Bill is _____ than you.

A. good B. well C. better D. best

7. Nam is the most _____ student in his class.

A. friend B. friendly C. friendliness D. friendship

8. Their _____ makes me happy.

A. friendly B. friendliness C. unfriendliness D. friendship

9. Ha Noi is not _____ from Kuala Lumpur

A. difference B. different C. differently D. differ

10.The ______ language in Malaysia is Bahasa Malaysia.

A. nation B. national C. nationally D. nationwide

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined words in each of the following questions.

1. This park is more beautiful than that park.

A. kind B. nice C. big D. small

2. This city is very historic.

A. old B. quiet C. peaceful D. boring

3. The streets are very busy with a lot of traffic.

A. modern B. peaceful C. noisy D. crowded

A. large B. big C. great D. convenient

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following questions. 

1. Is a house in the city more expensive than a house in the countryside?

A. cheap B. convenient C. beautiful D. interesting

2. The weather here in very hot in the summer.

A. cool B. warm C. cold D. fresh

3. She likes travelling to the historic places.

A. quiet B. noisy C. beautiful D. modern

4. Living in the city is more interesting than living in the country.

A. boring B. happy C. exciting D. inconvenient

5. It’s too polluted for me to live in this area.

A. interesting B. fresh C. convenient D. comfortable

Complete the sentences with the words from the box.

convenient ; historic ; peaceful ; fantastic ; modern; 

boring;noisy;narrow;polluted;

1. I don’t like living in a big city. It’s ____________ day and night and the air is so ___________.

2. The streets in Hoi An ancient town are ____________ and no cars are allowed.

3. For young people, it’s really ____________ in the country. It’d be more fun living in town.

4. We really enjoy staying here. The beach is ____________ and the weather is very nice.

5. There is a supermarket in my neighborhood, so it’s very ___________ to go shopping for food.

6. Without noise and daily stress, life in the countryside is more ____________ and healthier.

7. There are many ____________ buildings and offices in Ho Chi Minh City.

8. Vietnam’s most ____________ city is Hue. It was the home of the Nguyen Kings and it has many palaces and monuments.

Choose the correct adjectives to complete the sentences.

1. The road is not _____________ (wide/ narrow) enough for two cars to pass comfortably.

2. Inside the cathedral, it’s _____________ (noisy/ peaceful) and quiet.

3. Those shoes are really _____________ (cheap/ expensive) – they only cost £25.

4. My house is rather far from my school, so it’s a bit ____________ (convenient/ inconvenient).

5. Kids always find Christmas _____________ (exciting/ boring). They are always looking forward to Christmas.

6. The air in the countryside is fresh and _____________ (polluted/ unpolluted).

7. Hoi An is a(n) _____________ (old/ modern) town near Da Nang.

8. There are a lot of shops nearby, so the streets are always busy and _____________ (noisy/ quiet)

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer. 

1 – D; 2 – A; 3 – D; 4 – B; 5 – C;

6 – C; 7 – B; 8 – D; 9 – B; 10 – B;

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined words in each of the following questions.

1 – B; 2 – A; 3 – D; 4 – B; 5 – A;

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined words in each of the following questions. 

1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – A; 5 – B;

Complete the sentences with the words from the box.

convenient ; historic ; peaceful ; fantastic ; modern;

boring;noisy;narrow;polluted;

1. I don’t like living in a big city. It’s _____noisy_______ day and night and the air is so _____polluted______.

2. The streets in Hoi An ancient town are ________narrow____ and no cars are allowed.

3. For young people, it’s really _____boring_______ in the country. It’d be more fun living in town.

4. We really enjoy staying here. The beach is ______fantastic______ and the weather is very nice.

5. There is a supermarket in my neighborhood, so it’s very _____convenient______ to go shopping for food.

6. Without noise and daily stress, life in the countryside is more _____peaceful_______ and healthier.

7. There are many ______modern______ buildings and offices in Ho Chi Minh City.

8. Vietnam’s most ______historic______ city is Hue. It was the home of the Nguyen Kings and it has many palaces and monuments.

Choose the correct adjectives to complete the sentences.

1. The road is not _______wide______ (wide/ narrow) enough for two cars to pass comfortably.

2. Inside the cathedral, it’s _______peaceful______ (noisy/ peaceful) and quiet.

3. Those shoes are really ______cheap_______ (cheap/ expensive) – they only cost £25.

4. My house is rather far from my school, so it’s a bit _______inconvenient_____ (convenient/ inconvenient).

5. Kids always find Christmas ______exciting_______ (exciting/ boring). They are always looking forward to Christmas.

6. The air in the countryside is fresh and _______unpolluted______ (polluted/ unpolluted).

7. Hoi An is a(n) _____old________ (old/ modern) town near Da Nang.

8. There are a lot of shops nearby, so the streets are always busy and __noisy___ (noisy/ quiet)

Trên đây là toàn bộ phần Từ vựng quan trọng có trong Unit 4 My neighbourhood Tiếng Anh lớp 6. Quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải tài liệu về để thuận lợi cho công việc giảng dạy và học tập.