Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Tin học Lớp 8 – CD

Tin học lớp 8 – Cánh diều

Chương trình “Cánh diều” là chương trình giảng dạy tin học lớp 8, giúp học sinh tiếp cận với văn hóa tin học của các quốc gia ChâuÁ và phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin và nghiên cứu. Chương trình này giúp học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử của các quốc gia Châu Á và cải thiện khả năng tìm kiếm và sử dụng thông tin từ các nguồn đa dạng.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học 8

Các bài tập trong sách giáo khoa tin học lớp 8 của chương trình “Cánh diều” bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ lịch sử phát triển máy tính đến ứng dụng tin học và giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Trong đó, một số chủ đề như tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin, đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số cũng được đề cập.
Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
• Bài 1: Vài nét lịch sử phát triển máy tính
• Bài 2: Vài nét lịch sử phát triển máy tính (tiếp theo)
Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
• Bài 1: Dữ liệu số trong thời đại thông tin
• Bài 2: Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội
• Bài 3: Bài tập nhóm thông tin với giải quyết vấn đề
Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
• Bài học: Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hóa
Chủ đề E: Ứng dụng tin học
E1: Xử lí và trực quan hóa dữ liệu bằng bảng tính điện tử
• Bài 1: Lọc dữ liệu
• Bài 2: Sắp xếp dữ liệu
• Bài 3: Biểu đồ trong phần mềm bảng tính
• Bài 4: Thực hành tạo biểu đồ
• Bài 5: Các kiểu địa chỉ trong excel
• Bài 6: Thực hành tổng hợp
E2: Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao
• Bài 1: Xử lí đồ hoạ trong văn bản
• Bài 2: Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản
• Bài 3: Danh sách liệt kê và tiêu đề trang
• Bài 4: Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
• Bài 5: Thực hành tổng hợp
• Bài 6: Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu
• Bài 7: Thực hành sử dụng bản mẫu
• Bài 8: Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu
• Bài 9: Thực hành tổng hợp
E3: Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh
• Bài 1: Làm quen với phần mềm GIMP
• Bài 2: Vùng chọn và ứng dụng
• Bài 3: Thực hành với vùng chọn
• Bài 4: Lớp ảnh
• Bài 5: Thực hành làm việc với lớp ảnh và vùng chọn
• Bài 6: Thêm chữ vào ảnh
• Bài 7: Thực hành tổng hợp
• Bài 8: Tạo sản phẩm theo nhóm
Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
• Bài 1: Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình
• Bài 2: Sử dụng biến trong chương trình
• Bài 3: Sử dụng biểu thức trong chương trình
• Bài 4: Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình
• Bài 5: Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình
• Bài 6: Thực hành tìm và sửa lỗi
• Bài 7: Thực hành tổng hợp trang 102
Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học
• Bài 1: Tin học và ứng dụng
• Bài 2: Tin học và các ngành nghề

Tin học 8 Cánh diều bài 2 trang 108, 109, 110
Tin học 8 Cánh diều bài 1 trang 105, 106, 107
Tin học 8 Cánh diều bài 5 trang 96, 97, 98
Tin học 8 Cánh diều bài 4 trang 92, 93, 94
Tin học 8 Cánh diều bài 3 trang 88, 89, 90, 91
Tin học 8 Cánh diều bài 2 trang 85, 87
Tin học 8 Cánh diều bài 1 trang 82, 83, 84
Tin học 8 Cánh diều bài 1 trang 19, 20, 21
Tin học 8 Cánh diều bài 3
Tin học 8 Cánh diều bài 2 trang 13, 14, 15