Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Kinh Tế & Pháp Luật Lớp 10 – CD

Giới thiệu Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Cánh Diều

Kinh tế & Pháp luật là một môn học giúp học sinh hiểu rõ hơn về các vấn đề kinh tế và pháp luật trong xã hội. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm cơ bản về kinh tế và pháp luật, và các vấn đề liên quan đến chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
Giải Chuyên đề học tập Kinh tế Pháp luật 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình
• Bài 1: Tình yêu
• Bài 2: Hôn nhân
• Bài 3: Gia đình
Chuyên đề 2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 4: Doanh nghiệp nhỏ và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 5: Mục tiêu và nhân tố ảnh hường đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 6: Những thuận lợi khó khăn của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 7: Quy trình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ
Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật hình sự
• Bài 8: Kinh nghiệm thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 9: Khái niệm, các nguyên tắc của pháp luật hình sự
• Bài 10: Pháp luật hình sự với người chưa thành niên

Giải sách giáo khoa Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa kinh tế & pháp luật lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản của kinh tế và pháp luật, và các chủ đề liên quan đến chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Sách giúp học sinh áp dụng các kiến thức về kinh tế và pháp luật vào các bài tập và thực hành.
Giải Giáo dục Kinh tế Pháp luật 10 Cánh diều
Phần một: Giáo dục kinh tế 10
Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
• Bài 1: Các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội
• Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
• Bài 3: Thị trường
• Bài 4: Cơ chế thị trường
Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
• Bài 5: Ngân sách nhà nước
• Bài 6: Thuế
Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
• Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Chủ đề 5: Tín dụng và các dịch vụ tín dụng
• Bài 8: Tín dụng
• Bài 9: Dịch vụ tín dụng
Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
• Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Phần hai: Giáo dục pháp luật 10
Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 11: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 13: Chính quyền địa phương
Chủ đề 8: Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 14: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 15: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị
• Bài 16: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
• Bài 17: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
• Bài 18: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bộ máy nhà nước
Chủ đề 9: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 19: Pháp luật trong đời sống xã hội
• Bài 20: Hệ thống pháp luật Việt Nam
• Bài 21: Thực hiện pháp luật

Giải bài tập Kinh tế & Pháp luật lớp 10 Cánh Diều

Bài tập kinh tế & pháp luật lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế và pháp luật trong xã hội. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập kinh tế và pháp luật một cách chính xác và logic.

Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 21 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 20 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 19 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 18 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 17 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 16 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 15 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 14 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 13 CD
Giải Kinh tế và Pháp luật 10 bài 12 CD