Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 7 Global Success

Giới thiệu Tiếng Anh 7 Global Success

Tiếng Anh 7 Global Success là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 7 được thiết kế để giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và tiên tiến. Chương trình này cung cấp cho học sinh các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Global Success

Trong sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Global Success, các bạn sẽ được học các chủ đề như: sở thích và nghề nghiệp, gia đình và bạn bè, du lịch và văn hóa. Sách giáo khoa được thiết kế với nhiều hoạt động thú vị để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.
Unit 1: Hobbies
• Từ vựng Unit 1 lớp 7
• Getting Started (trang 8, 9)
• A Closer Look 1 (trang 10, 11)
• A Closer Look 2 (trang 11, 12)
• Communication (trang 13)
• Skills 1 (trang 14)
• Skills 2 (trang 15)
• Looking Back (trang 16)
• Project (trang 17)
Unit 2: Healthy living
• Từ vựng Unit 2 lớp 7
• Getting Started (trang 19)
• A Closer Look 1 (trang 20)
• A Closer Look 2 (trang 21, 22)
• Communication (trang 22)
• Skills 1 (trang 23)
• Skills 2 (trang 24, 25)
• Looking Back (trang 26)
• Project (trang 27)
Unit 3: Community service
• Từ vựng Unit 3 lớp 7
• Getting Started (trang 28, 29)
• A Closer Look 1 (trang 30, 31)
• A Closer Look 2 (trang 31, 32)
• Communication (trang 32, 33)
• Skills 1 (trang 34)
• Skills 2 (trang 34)
• Looking Back (trang 35, 36)
• Project (trang 37)
Review 1
• Language (trang 38)
• Skills (trang 39)
Unit 4: Music and arts
• Từ vựng Unit 4 lớp 7
• Getting Started (trang 40, 41)
• A Closer Look 1 (trang 42)
• A Closer Look 2 (trang 43, 44)
• Communication (trang 45)
• Skills 1 (trang 46)
• Skills 2 (trang 47)
• Looking Back (trang 48)
• Project (trang 49)
Unit 5: Food and drink
• Từ vựng Unit 5 lớp 7
• Getting Started (trang 50, 51)
• A Closer Look 1 (trang 52)
• A Closer Look 2 (trang 53, 54)
• Communication (trang 55)
• Skills 1 (trang 56)
• Skills 2 (trang 57)
• Looking Back (trang 58)
• Project (trang 59)
Unit 6: A visit to a school
• Từ vựng Unit 6 lớp 7
• Getting Started (trang 60, 61)
• A Closer Look 1 (trang 62)
• A Closer Look 2 (trang 63, 64)
• Communication (trang 64, 65)
• Skills 1 (trang 66)
• Skills 2 (trang 67)
• Looking Back (trang 68)
• Project (trang 69)
Review 2
• Language (trang 70)
• Skills (trang 71)
Unit 7: Traffic
• Từ vựng Unit 7 lớp 7
• Getting Started (trang 72, 73)
• A Closer Look 1 (trang 74)
• A Closer Look 2 (trang 75, 76)
• Communication (trang 76, 77)
• Skills 1 (trang 78)
• Skills 2 (trang 79)
• Looking Back (trang 80)
• Project (trang 81)
Unit 8: Films
• Từ vựng Unit 8 lớp 7
• Getting Started (trang 82, 83)
• A Closer Look 1 (trang 84)
• A Closer Look 2 (trang 85, 86)
• Communication (trang 86, 87)
• Skills 1 (trang 87, 88)
• Skills 2 (trang 89)
• Looking Back (trang 90)
• Project (trang 91)
Unit 9: Festivals around the world
• Từ vựng Unit 9 lớp 7
• Getting Started (trang 92, 93)
• A Closer Look 1 (trang 94)
• A Closer Look 2 (trang 95, 96)
• Communication (trang 96, 97)
• Skills 1 (trang 97, 98)
• Skills 2 (trang 99)
• Looking Back (trang 100)
• Project (trang 101)
Review 3
• Language (trang 102)
• Skills (trang 103)
Unit 10: Energy sources
• Từ vựng Unit 10 lớp 7
• Getting Started (trang 104, 105)
• A Closer Look 1 (trang 106)
• A Closer Look 2 (trang 107, 108)
• Communication (trang 109)
• Skills 1 (trang 110)
• Skills 2 (trang 111)
• Looking Back (trang 112)
• Project (trang 113)
Unit 11: Travelling in the future
• Từ vựng Unit 11 lớp 7
• Getting Started (trang 114, 115)
• A Closer Look 1 (trang 116, 117)
• A Closer Look 2 (trang 117, 118)
• Communication (trang 119)
• Skills 1 (trang 120)
• Skills 2 (trang 121)
• Looking Back (trang 122)
• Project (trang 123)
Unit 12: English speaking countries
• Từ vựng Unit 12 lớp 7
• Getting Started (trang 124, 125)
• A Closer Look 1 (trang 126, 127)
• A Closer Look 2 (trang 127, 128)
• Communication (trang 128, 129)
• Skills 1 (trang 130)
• Skills 2 (trang 131)
• Looking Back (trang 132)
• Project (trang 133)
Review 4
• Language (trang 134)
• Skills (trang 135)

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Global Success

Để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, học sinh cần phải thực hành nhiều. Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Global Success cung cấp nhiều bài tập để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.
Unit 1: Hobbies
• Unit 1: A. Pronunciation (trang 3)
• Unit 1: B. Vocabulary & Grammar (trang 4, 5)
• Unit 1: C. Speaking (trang 5, 6)
• Unit 1: D. Reading (trang 6, 7, 8)
• Unit 1: E. Writing (trang 8, 9)
Unit 2: Healthy living
• Unit 2: A. Pronunciation (trang 10 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 2: B. Vocabulary – Grammar (trang 10-11-12 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 2: C. Speaking (trang 13 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 2: D. Reading (trang 13-14-15 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 2: E. Writing (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 3: Community service
• Unit 3: A. Pronunciation (trang 17 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 3: B. Vocabulary – Grammar (trang 18-19 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 3: C. Speaking (trang 20 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 3: D. Reading (trang 21-22 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 3: E. Writing (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Test yourself 1
Unit 4: Music and arts
• Unit 4: A. Pronunciation (trang 28 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 4: B. Vocabulary – Grammar (trang 29-30-31 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 4: C. Speaking (trang 32 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 4: D. Reading (trang 33-34 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 4: E. Writing (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 5: Vietnamese food and drink
• Unit 5: A. Pronunciation (trang 36 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 5: B. Vocabulary – Grammar (trang 36-37-38 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 5: C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 5: D. Reading (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 5: E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 6: The first university in Viet Nam
• Unit 6: A. Pronunciation (trang 43 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 6: B. Vocabulary – Grammar (trang 43-44-45 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 6: C. Speaking (trang 46 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 6: D. Reading (trang 47-48 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 6: E. Writing (trang 48-49 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Test yourself 2
Unit 7: Traffic
• Unit 7: A. Pronunciation (trang 3 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 7: B. Vocabulary – Grammar (trang 4-5-6 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 7: C. Speaking (trang 6-7 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 7: D. Reading (trang 7-8 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 7: E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 8: Films
• Unit 8: A. Pronunciation (trang 10 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 8: B. Vocabulary – Grammar (trang 11-12-13 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 8: C. Speaking (trang 13 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 8: D. Reading (trang 14-15 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 8: E. Writing (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 9: Festivals around the world
• Unit 9: A. Pronunciation (trang 17 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 9: B. Vocabulary – Grammar (trang 18-19-20 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 9: C. Speaking (trang 21 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 9: D. Reading (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 9: E. Writing (trang 24 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Test yourself 3
Unit 10: Energy sources
• Unit 10: A. Pronunciation (trang 29 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 10: B. Vocabulary – Grammar (trang 30-31-32 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 10: C. Speaking (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 10: D. Reading (trang 34-35 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 10: E. Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 11: Travelling in the future
• Unit 11: A. Pronunciation (trang 36 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 11: B. Vocabulary – Grammar (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 11: C. Speaking (trang 39 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 11: D. Reading (trang 40-41 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 11: E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Unit 12: An overcrowded world
• Unit 12: A. Pronunciation (trang 43 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 12: B. Vocabulary – Grammar (trang 44-45-46 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 12: C. Speaking (trang 47 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 12: D. Reading (trang 47-48 SBT Tiếng Anh 7 mới)
• Unit 12: E. Writing (trang 49 SBT Tiếng Anh 7 mới)
Test yourself 4

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found