Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Địa Lí Lớp 12

Địa lí lớp 12 là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu rõ hơn về địa lý và tầm quan trọng của nó trong đời sống con người. Môn học này cung cấp cho học sinh kiến thức về địa hình, khí hậu, tài nguyên và con người trên khắp thế giới. Nội dung của môn học bao gồm các chủ đề như: địa lý kinh tế, địa lý dân cư, địa lý chính trị và địa lý tự nhiên.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa Lí 12

Giải bài tập địa lí lớp 12 là một phần quan trọng trong quá trình học tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề. Các bài tập địa lí lớp 12 thường liên quan đến các chủ đề như địa lý kinh tế, địa lý dân cư, địa lý chính trị và địa lý tự nhiên. Để giải quyết các bài tập này, học sinh cần có kiến thức nền tảng vững chắc và khả năng suy luận logic tốt. Ngoài ra, việc tìm đến các tài liệu học tập và bài tập phù hợp, tham gia các lớp học hoặc nhóm học tập cũng là những cách hữu ích để học sinh có thể rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải quyết các bài tập địa lí lớp 12.
• Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Địa lí tự nhiên
Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ
• Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
• Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
• Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
• Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
Đặc điểm chung của tự nhiên
• Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
• Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
• Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
• Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
• Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
• Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
• Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
• Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
• Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
• Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Địa lí dân cư
• Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
• Bài 17: Lao động và việc làm
• Bài 18: Đô thị hóa
• Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
Địa lí kinh tế
• Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Địa lí các ngành kinh tế
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
• Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
• Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
• Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
• Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
• Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
• Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
• Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
• Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
• Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch
Địa lí các vùng kinh tế
• Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
• Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
• Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ
• Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên
• Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
• Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
• Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
• Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm
Địa lí địa phương
• Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
• Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)

Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Bài 17: Lao động và việc làm
Bài 18: Đô thị hóa
Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch
Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ
Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên
Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lý 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
Địa lý 12 Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
Địa lý 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Địa lý 12 bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Giải Vở BT Địa Lí 12 trọn bộ
Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập
Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 3: Thực hành – Vẽ lược đồ Việt Nam
Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 34: Thực hành – Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng