Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 10 iLearn Smart World

Giới thiệu Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Tiếng Anh 10 iLearn Smart World là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 10 được thiếtkế dựa trên công nghệ và giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động trực tuyến và ứng dụng di động.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Trong sách giáo khoa Tiếng Anh 10 iLearn Smart World, các bạn sẽ được học các chủ đề như: công nghệ và cuộc sống, tài chính và kinh doanh, giáo dục và sự nghiệp. Sách giáo khoa được thiết kế với nhiều hoạt động trực tuyến và ứng dụng di động để giúp học sinh học tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị.
Giải Tiếng Anh 10 Smart World
Unit 1: Family Life
• Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)
• Unit 1 Lesson 2 (trang 7, 8, 9)
• Unit 1 Lesson 3 (trang 10, 11)
Unit 2: Entertainment and Leisure
• Unit 2 Lesson 1 (trang 12, 13, 14)
• Unit 2 Lesson 2 (trang 15, 16, 17)
• Unit 2 Lesson 3 (trang 18, 19)
Unit 3: Shopping
• Unit 3 Lesson 1 (trang 20, 21, 22)
• Unit 3 Lesson 2 (trang 23, 24, 25)
• Unit 3 Lesson 3 (trang 26, 27)
Review 1
Unit 4: International Organizations and Charities
• Unit 4 Lesson 1 (trang 30, 31, 32)
• Unit 4 Lesson 2 (trang 33, 34, 35)
• Unit 4 Lesson 3 (trang 36, 37)
Unit 5: Gender Equality
• Unit 5 Lesson 1 (trang 38, 39, 40)
• Unit 5 Lesson 2 (trang 41, 42, 43)
• Unit 5 Lesson 3 (trang 44, 45)
Review 2
Unit 6: Community Life
• Unit 6 Lesson 1 (trang 48, 49, 50)
• Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)
• Unit 6 Lesson 3 (trang 54, 55)
Unit 7: Inventions
• Unit 7 Lesson 1 (trang 56, 57, 58)
• Unit 7 Lesson 2 (trang 59, 60, 61)
• Unit 7 Lesson 3 (trang 62, 63)
Unit 8: Ecology and the Environment
• Unit 8 Lesson 1 (trang 64, 65, 66)
• Unit 8 Lesson 2 (trang 67, 68, 69)
• Unit 8 Lesson 3 (trang 70, 71)
Review 3
Unit 9: Travel and Tourism
• Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)
• Unit 9 Lesson 2 (trang 77, 78, 79)
• Unit 9 Lesson 3 (trang 80, 81)
Unit 10: New Ways to Learn
• Unit 10 Lesson 1 (trang 82, 83, 84)
• Unit 10 Lesson 2 (trang 85, 86, 87)
• Unit 10 Lesson 3 (trang 88, 89)
Review 4

Giải bài tập Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 iLearn Smart World cung cấp nhiều bài tập trực tuyến để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.
Giải SBT Tiếng Anh 10 Smart World
Unit 1: Family Life
• Unit 1 Lesson 1 (trang 2, 3)
• Unit 1 Lesson 2 (trang 4, 5)
• Unit 1 Lesson 3 (trang 6, 7)
• Unit 1 Review (trang 62)
Unit 2: Entertainment and Leisure
• Unit 2 Lesson 1 (trang 8, 9)
• Unit 2 Lesson 2 (trang 10, 11)
• Unit 2 Lesson 3 (trang 12, 13)
• Unit 2 Review (trang 63)
Unit 3: Shopping
• Unit 3 Lesson 1 (trang 14, 15)
• Unit 3 Lesson 2 (trang 16, 17)
• Unit 3 Lesson 3 (trang 18, 19)
• Unit 3 Review (trang 64)
Unit 4: International Organizations and Charities
• Unit 4 Lesson 1 (trang 20, 21)
• Unit 4 Lesson 2 (trang 22, 23)
• Unit 4 Lesson 3 (trang 24, 25)
• Unit 4 Review (trang 65)
Unit 5: Gender Equality
• Unit 5 Lesson 1 (trang 26, 27)
• Unit 5 Lesson 2 (trang 28, 29)
• Unit 5 Lesson 3 (trang 30, 31)
• Unit 5 Review (trang 66)
Unit 6: Community Life
• Unit 6 Lesson 1 (trang 32, 33)
• Unit 6 Lesson 2 (trang 34, 35)
• Unit 6 Lesson 3 (trang 36, 37)
• Unit 6 Review (trang 67)
Unit 7: Inventions
• Unit 7 Lesson 1 (trang 38, 39)
• Unit 7 Lesson 2 (trang 40, 41)
• Unit 7 Lesson 3 (trang 42, 43)
• Unit 7 Review (trang 68)
Unit 8: Ecology and the Environment
• Unit 8 Lesson 1 (trang 44, 45)
• Unit 8 Lesson 2 (trang 46, 47)
• Unit 8 Lesson 3 (trang 48, 49)
• Unit 8 Review (trang 69)
Unit 9: Travel and Tourism
• Unit 9 Lesson 1 (trang 50, 51)
• Unit 9 Lesson 2 (trang 52, 53)
• Unit 9 Lesson 3 (trang 54, 55)
• Unit 9 Review (trang 70)
Unit 10: New Ways to Learn
• Unit 10 Lesson 1 (trang 56, 57)
• Unit 10 Lesson 2 (trang 58, 59)
• Unit 10 Lesson 3 (trang 60, 61)
• Unit 10 Review (trang 71)

Tiếng Anh lớp 10 i-Learn Smart World Review 4
Tiếng Anh lớp 10 i-Learn Smart World Review 3
Tiếng Anh lớp 10 Review 2
Tiếng Anh lớp 10 Review 1
Bài tập unit 10 lớp 10 New ways to learn Online
Bài tập tiếng Anh 10 i-Learn Smart World unit 10 Online
Tiếng Anh 10 Unit 10 lesson 3
Tiếng Anh 10 Unit 10 lesson 2
Tiếng Anh 10 Unit 10 lesson 1
Ngữ pháp unit 10 lớp 10 New ways to learn