Giải tiếng Anh lớp 6 unit 2 My house Project trang 25 dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Tiếng Anh 6 global success unit 2 Project trang 25 gợi ý các phần bài tập giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can:

– improve student’s writing skill and presentation skill.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My strange house”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Project

STRANGE HOUSES – Những ngôi nhà kì lạ

These are some strange houses around the world.Những ngôi nhà kỳ lạ: Đây là những ngôi nhà kỳ lạ trên khắp thế giới.

1. Which house do you want to live in? Why? Bạn muốn sống trong căn nhà nào? Tại sao?

Tiếng Anh lớp 6 unit 2 Project

Đáp án

A: I’d like to live in the house A because it has shoe-shaped and I love shoes very much.

C: I would like to live in house C because it has a shape of a drop of water.

Hướng dẫn dịch

A: Tôi muốn sống ở ngôi nhà A vì nó có hình chiếc giày và tôi rất thích giày.

C: Tôi muốn sống ở nhà C vì nó có hình giọt nước.

2. Now work in groups. Bây giờ làm việc theo nhóm.

– Draw your own strange house. Vẽ ngôi nhà kỳ lạ của riêng em.

– Decorate it. Trang trí nó.

– Tell the class about your house. Kể cho cả lớp nghe về ngôi nhà của em.

Gợi ý 1

In the future, I will live in a hi-tech house. It might be by the sea and it’s will be surrounded by the blue sea. There are twenty rooms in my house. My house will has a big garage so that I can store my super cars. My future house will have wind and solar energy. I will use hi-tech and automatic machines such as a smart clock, modern fridge, and so on. There is a super smart TV in my house. I might surf the internet, watch my favourite TV programme from space or contact friends on other planets on this TV. I might also join online classes on TV and not have to go to school. I love my house very much.

Hướng dẫn dịch

Trong tương lai, tôi sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó có thể ở biển và nó sẽ được bao quanh bởi biển xanh. Có hai mươi phòng trong nhà tôi. Nhà của tôi sẽ có một garage lớn để tôi có thể lưu giữ những chiếc siêu xe của tôi. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ có gió và năng lượng mặt trời. Tôi sẽ sử dụng máy móc công nghệ cao và tự động như đồng hồ thông minh, tủ lạnh hiện đại, vân vân. Có một chiếc TV siêu thông minh trong nhà tôi. Tôi có thể lướt internet, xem chương trình truyền hình yêu thích của tôi từ không gian hoặc liên hệ với bạn bè trên các hành tinh khác trêm TV này. Tôi cũng có thể tham gia các lớp học trực tuyến trên TV và không phải đi học. Tôi yêu ngôi nhà của tôi rất nhiều!

Gợi ý 2

This is the picture of my strange house. It has a shape of a muffin because I like muffin very much. It’s colorful with pink, white and blue. Around the house there are many colourful trees. I really want to live in this house.

Google dịch

Đây là hình ảnh của ngôi nhà kỳ lạ của tôi. Nó có hình dạng của một chiếc bánh muffin vì tôi rất thích bánh muffin. Nó có nhiều màu sắc với màu hồng, trắng và xanh lam. Xung quanh nhà có nhiều cây cối nhiều màu sắc. Tôi thực sự muốn sống trong ngôi nhà này.

Gợi ý 3

Xem thêm nhiều bài viết thú vị khác tại:

  • Đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước trong tương lai
  • Viết về ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 tập 1 Unit 2 My House Project trang 25 Global success. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.