Tiếng Anh 6 Unit 12 Skills 2 trang 65

Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 4 trang 65 SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 12 Robots.

1. Listen to the conversation between Khang and Dr Adams and tick the phrases you hear. Hãy nghe đoạn hội thoại giữa Khang và Dr Adams và đánh dấu vào những cụm từ bạn nghe được.

Đáp án

look after sick people

understand what we say

build the very high buildings

teach many subjects

move heavy things

2. Listen to the conversation again and tick (✓ ) T (True) or F (False). Nghe lại đoạn hội thoại và đánh dấu (✓ ) T (Đúng) hoặc F (Sai).

Đáp án

1 – F; 2 – T; 3 – T; 4 – T; 5 – F;

3. Imagine a robot you would like to have. Make notes about it. Hãy tưởng tượng một robot mà bạn muốn có. Ghi chú về nó.

Gợi ý

1. Name of your robot: Homie

2. Type of Robot: Entertainment robot

3. Where it can work: At home

4. What it can do for you: clean the house, dry the clothes

4. Now write a paragraph of 50-60 words about the robots you would like to have. Use the information 3 to help you.Bây giờ, hãy viết một đoạn văn gồm 50-60 từ về các robot mà bạn muốn có. Sử dụng thông tin 3 để giúp bạn.

Gợi ý

My favorite robot is lucky. It is a modern robot that can entertain me and my family. If I had it, that would be a great thing for me. I will cherish it like a friend. I think, she is also a person who is loved by my mother very much because she can clean the house, dry the clothes, ..And that’s all of my favourite robot. I love it very much.

>> Xem thêm tại: Write a paragraph of 50-60 words about the robots you would like to have

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Skills 2 trang 65. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.