Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 6 – CTST

Giới thiệu môn học Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Môn Toán lớp 6 giúp các em học sinh hiểu về các khái niệm toán học cơ bản và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Chương trình “Chân trời sáng tạo” hướng đến sự sáng tạo và khả năng tìm hiểu của học sinh.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 6 cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức và hiểu biết về các khái niệm toán học cơ bản và cách áp dụng chúng vào thực tế. Giải sách giáo khoa giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm toán học và cách áp dụng chúng vào thực tế.
Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Số tự nhiên
• Bài 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp
• Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
• Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
• Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
• Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính
• Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
• Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
• Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
• Bài 9: Ước và bội
• Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
• Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất
• Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
• Bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Bài tập cuối chương 1
Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)
Chương 2: Số nguyên
• Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
• Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên
• Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
• Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
• Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hình học trực quan và hình phẳng trong thực tiễn
• Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều
• Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
• Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
• Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Một số yếu tố thống kê
• Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng
• Bài 3: Biểu đồ tranh
• Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
• Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
• Bài tập cuối chương 4
Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Chương 5: Phân số
• Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
• Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số
• Bài 3: So sánh phân số
• Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số
• Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số
• Bài 6: Giá trị phân số của một số
• Bài 7: Hỗn số
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Số thập phân
• Bài 1: Số thập phân
• Bài 2: Các phép tính với số thập phân
• Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
• Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm
• Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Hình học trực quan
• Bài 1: Hình có trục đối xứng
• Bài 2: Hình có tâm đối xứng
• Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên
• Bài tập cuối chương 7
Chương 8: Hình học phẳng và các hình học cơ bản
• Bài 1: Điểm. Đường thẳng
• Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng
• Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
• Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
• Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng
• Bài 6: Góc
• Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt
• Bài tập cuối chương 8
Chương 9: Một số yếu tố xác suất
• Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện
• Bài 2: Xác suất thực nghiệm
• Bài tập cuối chương 9
• Giải Hình học lớp 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Bài tập trong sách giáo khoa Toán lớp 6 giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề. Chương trình “Chân trời sáng tạo” cung cấp các phương pháp giải bài tập sách giáo khoa hiệu quả để các em học sinh có thể nắm vững kiến thức và cải thiện kỹ năng toán học của mình.
Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1
Chương 1: Số tự nhiên
• Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
• Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
• Bài 3. Các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên
• Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
• Bài 5. Thứ tự thực hiện phép tính
• Bài 6. Chia hết và phép chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
• Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5
• Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9
• Bài 9. Ước và bội
• Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa một số nguyên tố
• Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất
• Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
• Bài ôn tập chương 1
Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)
Chương 2: Số nguyên
• Bài 1. Số nguyên âm
• Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
• Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên
• Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
• Bài ôn tập chương 2
Chương 3: Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn
• Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều
• Bài 2. Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân
• Bài 3. Chu vi và diện tích một số hình trong thực tiễn
• Bài ôn tập cuối chương 3
Chương 4: Một số yếu tố thống kê
• Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng
• Bài 3. Biểu đồ tranh
• Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép
• Bài tập cuối chương 4
Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2
Chương 5: Phân số
• Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên
• Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số
• Bài 3: So sánh phân số
• Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số
• Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số
• Bài 6: Giá trị của một phân số
• Bài 7: Hỗn số
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Số thập phân
• Bài 1: Số thập phân
• Bài 2: Các phép tính với số thập phân
• Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
• Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm
• Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Hình học trực quan. Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên
• Bài 1: Hình có trục đối xứng
• Bài 2: Hình có tâm đối xứng
• Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên
• Bài tập cuối chương 7
Chương 8: Hình học phẳng và các hình học cơ bản
• Bài 1: Điểm. Đường thẳng
• Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng
• Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
• Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
• Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng
• Bài 6: Góc
• Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt
• Bài tập cuối chương 8
Chương 9: Một số yếu tố xác suất
• Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện
• Bài 2: Xác suất thực nghiệm
• Bài tập cuối chương 9

Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 9 Chân trời sáng tạo
Toán lớp 6 Bài 2: Xác suất thực nghiệm
Toán lớp 6 Bài 1: Phép thử nghiệm – Sự kiện
Toán lớp 6 trang 96 Bài tập cuối chương 8
Toán lớp 6 Bài 7 Số đo góc. Các góc đặc biệt
Toán lớp 6 Bài 6 Góc
Toán lớp 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng
Toán lớp 6 Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia
Toán lớp 6 Bài 2 Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng