Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Sinh Học Lớp 10- CD

Giới thiệu Sinh học lớp 10 Cánh Diều

Sinh học là một môn học giúp học sinh hiểu rõ về các quá trình sống và các loài sống trên trái đất. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm sinh học cơ bản, từ đó nâng cao khả năng hiểu và giải quyết các vấn đề sinh học.
Giải Chuyên đề Sinh học 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Công nghệ tế bào và một số thành tựu
• Bài 1: Thành tựu hiện đại của công nghệ tế bào
• Bài 2: Cơ sở công nghệ tế bào thực vật và ứng dụng
• Bài 3: Các giai đoạn của công nghệ tế bào thực vật
• Bài 4: Cơ sở công nghệ tế bào động vật và ứng dụng
• Bài 5: Các giai đoạn của công nghệ tế bào động vật
• Bài 6: Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng
• Ôn tập chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Công nghệ enzyme và ứng dụng
• Bài 7: Cơ sở khoa học và một số thành tựu của công nghệ enzyme
• Bài 8: Sản xuất enzyme tự nhiên
• Bài 9: Sản xuất enzyme tái tổ hợp
• Bài 10: ứng dụng và triển vọng của công nghệ enzyme
• Ôn tập chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
• Bài 11: Khái quát về vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
• Bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường đất, nước
• Bài 13: công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong thu hồi khí sinh học và xử lí chất thải rắn
• Ôn tập chuyên đề 3

Giải sách giáo khoa Sinh học lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa sinh học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm sinh học cơ bản, từ đó áp dụng vào các bài toán và thực hành. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề sinh học.
Giải Sinh học 10 Cánh diều
Phần 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống
Chủ đề 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
• Bài 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học. Sinh học và sự phát triển bền vững
• Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
• Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống
• Ôn tập phần 1 (trang 22)
Phần 2: Sinh học tế bào
Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào
• Bài 4: Khái quát về tế bào
Chủ đề 4: Thành phần hóa học của tế bào
• Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước
• Bài 6: Các phân tử sinh học
Chủ đề 5: Cấu trúc của tế bào
• Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
• Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực
Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
• Bài 9: Trao đổi chất qua màng sinh chất
• Bài 10: Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme
• Bài 11: Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào
Chủ đề 7: Thông tin giữa các tế bào, chu kì tết bào và phân bào
• Bài 12: Thông tin tế bào
• Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân
• Bài 14: Giảm phân
• Bài 15: Thực hành làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân, giảm phân ở tế bào thực vật, dộng vật
Chủ đề 8: Công nghệ tế bào
• Bài 16: Công nghệ tế bào
• Ôn tập Phần 2 (trang 101)
Phần 3: Sinh học vi sinh vật và virus
Chủ đề 9: Sinh học vi sinh vật
• Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
• Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
• Bài 19: Quá trình tổng họp phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng
• Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật
Chủ đề 10: Virus
• Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus
• Bài 22: Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus
• Ôn tập Phần 3 (trang 143, 144)

Giải bài tập Sinh học lớp 10 Cánh Diều

Bài tập sinh học lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề sinh học và áp dụng các kiến thức sinh học vào thực tế. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập sinh học một cách chính xác và logic.
Giải SBT Sinh học 10 Cánh diều
• Chủ đề 1: Giới thiệu khái quát Chương trình môn Sinh học
• Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
• Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào
• Chủ đề 4: Thành phần hóa học của tế bào
• Chủ đề 5: Cấu trúc của tế bào
• Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
• Chủ đề 7: Thông tin giữa các tế bào, chu kì tế bào và phân bào
• Chủ đề 8: Công nghệ tế bào
• Chủ đề 9: Sinh học vi sinh vật
• Chủ đề 10: Virus

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài Ôn tập phần 3 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 22 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 21 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 20 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 19 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 18 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 17 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài Ôn tập phần 2  CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 16 CD
Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 14 CD