Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 10- CD

Giới thiệu Lịch sử lớp 10 Cánh Diều

Lịch sử là một môn học giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các sự kiện lịch sử quan trọng, các chủ đề văn hóa và xã hội, và các nhân vật lịch sử nổi tiếng.
Giải Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Các lĩnh vực của Sử học
• I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực
• II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam
Chuyên đề 2: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam
• I. Di sản văn hóa
• II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
• III. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam
Chuyên đề 3: Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam
• I. Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
• II. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945 – 1976)
• III. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay
• IV. Một số bản hiến pháp của Việt Nam ta từ năm 1946 đến nay

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa lịch sử lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ hơn về các sự kiện lịch sử, từ đó áp dụng vào các bài toán và thực hành. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các sự kiện lịch sử.
Giải bài tập Lịch Sử 10 Cánh diều
Chủ đề 1: Lịch sử và sử học
• Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử
• Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
Chủ đề 2: Vai trò của sử học
• Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác
• Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại
Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại
• Bài 5: Khái niệm văn minh
• Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông
• Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây
Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
• Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
• Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á
• Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại
• Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại
Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)
• Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
• Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam
• Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt
• Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt
Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
• Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Giải bài tập Lịch sử lớp 10 Cánh Diều

Bài tập lịch sử lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng phân tích và đánh giá các sự kiện lịch sử và các chủ đề xã hội. Học sinh sẽ học cách viết các bài văn tóm tắt và phân tích các sự kiện lịch sử một cách chính xác và logic.
Giải SBT Lịch sử 10 Cánh diều
Chủ đề 1: Lịch sử và sử học
• Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử
• Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống
Chủ đề 2: Vai trò của sử học
• Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác
• Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại
Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại
• Bài 5: Khái niệm văn minh
• Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông
• Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây
Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
• Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại
• Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á
• Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại
• Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại
Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)
• Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc
• Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam
• Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt
• Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt
Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
• Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Trắc nghiệm Sử 10 Bài 17 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 16 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 15 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 14 Cánh diều
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 13 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 12 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 11 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 10 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 9 CD
Trắc nghiệm Sử 10 Bài 8 CD