Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Kinh tế & Pháp luật Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” dành cho lớp 11 giúp học sinh hiểu về cơ bản của hệ thống kinh tế và pháp luật. Học sinh sẽ được tìm hiểu về các nguyên lý cơ bản của kinh tế và vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh hoạt động kinh tế và xã hội.

Giải bài tập Sách giáo khoa Kinh tế & pháp luật 11

Sách giáo khoa kinh tế và pháp luật của chương trình học “Cánh diều” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến các khái niệm cơ bản về kinh tế và pháp luật. Bài tập trong sách giúp học sinh rèn luyện khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề kinh tế và pháp luật trong cuộc sống.
Phần 1: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung, cầu trong kinh tế thị trường
• Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường
• Bài 2: Cung, cầu trong kinh tế thị trường
Chủ đề 2: Thị trường lao động, việc làm
• Bài 3: Thị trường lao động
• Bài 4: Việc làm
Chủ đề 3: Thất nghiệp, lạm phát
• Bài 5: Thất nghiệp
• Bài 6: Lạm phát
Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
• Bài 7: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
• Bài 8: Đạo đức kinh doanh
Chủ đề 6: Văn hóa tiêu dùng
• Bài 9: Văn hóa tiêu dùng
Phần 2: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân
• Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
• Bài 11: Bình đẳng giới trong đời sống xã hội
• Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
• Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
• Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử
• Bài 15: Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo
• Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc
Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
• Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
• Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
• Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
• Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
• Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Giải Chuyên đề học tập Kinh tế & pháp luật 11

Bài tập Chuyên đề học tập kinh tế và pháp luật trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các chủ đề đặc biệt trong kinh tế và pháp luật. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và thực hành để phát triển khả năng tư duy phân tích, áp dụng kiến thức và đưa ra những giải pháp sáng tạo đối với các vấn đề kinh tế và pháp luật.
Chuyên đề 1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên
• Bài 1: Những tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên
• Bài 2: Một số chính sách và biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về pháp luật lao động
• Bài 3: Khái niệm, nguyên tắc của pháp luật lao động
• Bài 4: Một số vấn đề của pháp luật lao động về hợp đồng lao động
• Bài 5: Một số vấn đề của pháp luật lao động về tiền lương và tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động
Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật dân sự
• Bài 6: Khái niệm, các nguyên tắc của pháp luật dân sự
• Bài 7: Một số chế định của pháp luật dân sự về hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
• Bài 8: Một số quy định của pháp luật dân sự về hôn nhân và gia đình, thừa kế di sản

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 21
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 20
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 19
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 18
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 17
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 16
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 15
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 14
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 13
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều  bài 12