Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 7 iLearn Smart World

Giới thiệu Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Tiếng Anh 7 iLearn Smart World là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 7 được thiết kế dựa trên công nghệ và giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua việc sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 iLearn Smart World cung cấp cho học sinh các chủ đề như: cuộc sống hàng ngày, giải trí, và kỹ năng sống. Sách giáo khoa được thiết kế với nhiều hoạt động trực tuyến và video giảng dạy để giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình.
Giải Tiếng Anh 7 Smart World
Unit 1: Free time
• Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)
• Unit 1 Lesson 2 (trang 7, 8, 9)
• Unit 1 Lesson 3 (trang 10, 11)
• Unit 1 Review (trang 84, 85)
Unit 2: Health
• Unit 2 Lesson 1 (trang 12, 13, 14)
• Unit 2 Lesson 2 (trang 15, 16, 17)
• Unit 2 Lesson 3 (trang 18, 19)
• Unit 2 Review (trang 86, 87)
Unit 3: Music and Arts
• Unit 3 Lesson 1 (trang 20, 21, 22)
• Unit 3 Lesson 2 (trang 23, 24, 25)
• Unit 3 Lesson 3 (trang 26, 27)
• Unit 3 Review (trang 88, 89)
Semester 1 Mid-term Review
Unit 4: Community Services
• Unit 4 Lesson 1 (trang 28, 29, 30)
• Unit 4 Lesson 2 (trang 31, 32, 33)
• Unit 4 Lesson 3 (trang 34, 35)
• Unit 4 Review (trang 92, 93)
Unit 5: Food and Drinks
• Unit 5 Lesson 1 (trang 36, 37, 38)
• Unit 5 Lesson 2 (trang 39, 40, 41)
• Unit 5 Lesson 3 (trang 42, 43)
• Unit 5 Review (trang 94, 95)
Semester 1 Final Review
Semester 1 Project
Unit 6: Education
• Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45, 46)
• Unit 6 Lesson 2 (trang 47, 48, 49)
• Unit 6 Lesson 3 (trang 50, 51)
• Unit 6 Review (trang 100, 101)
Unit 7: Transportation
• Unit 7 Lesson 1 (trang 52, 53, 54)
• Unit 7 Lesson 2 (trang 55, 56, 57)
• Unit 7 Lesson 3 (trang 58, 59)
• Unit 7 Review (trang 102, 103)
Unit 8: Festivals around the World
• Unit 8 Lesson 1 (trang 60, 61, 62)
• Unit 8 Lesson 2 (trang 63, 64, 65)
• Unit 8 Lesson 3 (trang 66, 67)
• Unit 8 Review (trang 104, 105)
Semester 2 Mid-term Review
Unit 9: English in the World
• Unit 9 Lesson 1 (trang 68, 69, 70)
• Unit 9 Lesson 2 (trang 71, 72, 73)
• Unit 9 Lesson 3 (trang 74, 75)
• Unit 9 Review (trang 108, 109)
Unit 10: Energy Sources
• Unit 10 Lesson 1 (trang 76, 77, 78)
• Unit 10 Lesson 2 (trang 79, 80, 81)
• Unit 10 Lesson 3 (trang 82, 83)
• Unit 10 Review (trang 110, 111)
Semester 2 Final Review
Semester 2 Project

Giải bài tập Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Chương trình Tiếng Anh 7 iLearn Smart World cung cấp nhiều bài tập trực tuyến để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.
Giải SBT Tiếng Anh 7 Smart World
Unit 1: Free time
• Unit 1 Lesson 1 (trang 2)
• Unit 1 Lesson 2 (trang 4)
• Unit 1 Lesson 3 (trang 6)
• Unit 1 Review (trang 62)
Unit 2: Health
• Unit 2 Lesson 1 (trang 8)
• Unit 2 Lesson 2 (trang 10)
• Unit 2 Lesson 3 (trang 12)
• Unit 2 Review (trang 63)
Unit 3: Music and Arts
• Unit 3 Lesson 1 (trang 14)
• Unit 3 Lesson 2 (trang 16)
• Unit 3 Lesson 3 (trang 18)
• Unit 3 Review (trang 64)
Unit 4: Community Services
• Unit 4 Lesson 1 (trang 20)
• Unit 4 Lesson 2 (trang 22)
• Unit 4 Lesson 3 (trang 24)
• Unit 4 Review (trang 65)
Unit 5: Food and Drinks
• Unit 5 Lesson 1 (trang 26)
• Unit 5 Lesson 2 (trang 28)
• Unit 5 Lesson 3 (trang 30)
• Unit 5 Review (trang 66)
Unit 6: Education
• Unit 6 Lesson 1 (trang 32)
• Unit 6 Lesson 2 (trang 34)
• Unit 6 Lesson 3 (trang 36)
• Unit 6 Review (trang 67)
Unit 7: Transportation
• Unit 7 Lesson 1 (trang 38)
• Unit 7 Lesson 2 (trang 40)
• Unit 7 Lesson 3 (trang 42)
• Unit 7 Review (trang 68)
Unit 8: Festivals around the World
• Unit 8 Lesson 1 (trang 44)
• Unit 8 Lesson 2 (trang 46)
• Unit 8 Lesson 3 (trang 48)
• Unit 8 Review (trang 69)
Unit 9: English in the World
• Unit 9 Lesson 1 (trang 50)
• Unit 9 Lesson 2 (trang 52)
• Unit 9 Lesson 3 (trang 54)
• Unit 9 Review (trang 70)
Unit 10: Energy Sources
• Unit 10 Lesson 1 (trang 56)
• Unit 10 Lesson 2 (trang 58)
• Unit 10 Lesson 3 (trang 60)
• Unit 10 Review (trang 71)

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found