Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Hóa Học Lớp 12

Trong chương trình hóa học lớp 12, học sinh sẽ được tìm hiểu về các khái niệm và nguyên lý căn bản trong hóa học như cấu trúc nguyên tử, liên kết hóa học, phản ứng hóa học và các loại chất. Ngoài ra, học sinh cũng được giới thiệu với các khái niệm về hóa học hữu cơ và hóa học vô cơ, các phản ứng oxi-hoá khử, dung dịch, các hiện tượng hóa học trong cuộc sống và ứng dụng của hóa học trong công nghiệp và môi trường.

Giải bài tập sách giáo khoa Hóa học 12

Sách giáo khoa hóa học lớp 12 là một tài liệu căn bản và quan trọng trong quá trình học tập. Nó cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và bài tập để áp dụng và rèn luyện kỹ năng. Việc giải bài tập sách giáo khoa hóa học 12 giúp học sinh nắm vững lý thuyết, áp dụng kiến thức vào thực tế và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.
Hóa 12 Chương 1: Este – Lipit
• Bài 1: Este
• Bài 2: Lipit
• Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
• Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo
Hóa 12 Chương 2: Cacbohiđrat
• Bài 5: Glucozơ
• Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
• Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
• Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat
Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein
• Bài 9: Amin
• Bài 10: Amino axit
• Bài 11: Peptit và protein
• Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime
• Bài 13: Đại cương về polime
• Bài 14: Vật liệu polime
• Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
• Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại
• Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
• Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
• Bài 19: Hợp kim
• Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
• Bài 21: Điều chế kim loại
• Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
• Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
• Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
• Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
• Bài 26: Kim loại kiềm thổ
• Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
• Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
• Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
• Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
• Bài 31: Sắt
• Bài 32: Hợp chất của sắt
• Bài 33: Hợp kim của sắt
• Bài 34: Crom và hợp chất của crom
• Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
• Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
• Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
• Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
• Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom
Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
• Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
• Bài 41: Nhận biết một số chất khí
• Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
• Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
• Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
• Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải bài tập sách giáo khoa Hóa học 12 nâng cao

Sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao là một tài liệu bổ sung giúp học sinh lớp 12 nâng cao kiến thức và khám phá sâu hơn về hóa học. Nó tập trung vào các khái niệm phức tạp và các bài toán khó hơn để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.
Chương 1: Este – Lipit
• Hóa 12 Bài 1: Este
• Hóa 12 Bài 2: Lipit
• Hóa 12 Bài 3: Chất giặt rửa
• Hóa 12 Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon
Chương 2: Cacbonhiđrat
• Hóa 12 Bài 5: Glucozơ
• Hóa 12 Bài 6: Saccarozơ
• Hóa 12 Bài 7: Tinh bột
• Hóa 12 Bài 8: Xenlulozơ
• Hóa 12 Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
• Hóa 12 Bài 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat
Chương 3: Amin – Amino Axit – Protein
• Hóa 12 Bài 11: Amin
• Hóa 12 Bài 12: Amino axit
• Hóa 12 Bài 13: Peptit và protein
• Hóa 12 Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
• Hóa 12 Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein
Chương 4: Polime và vật liệu Polime
• Hóa 12 Bài 16: Đai cương về polime
• Hóa 12 Bài 17: Vật liệu polime
• Hóa 12 Bài 18: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương về kim loại
• Hóa 12 Bài 19: Kim loại và hợp kim
• Hóa 12 Bài 20: Dãy điện hóa của kim loại
• Hóa 12 Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại
• Hóa 12 Bài 22: Sự điện phân
• Hóa 12 Bài 23: Sự ăn mòn kim loại
• Hóa 12 Bài 24: Điều chế kim loại
• Hóa 12 Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại – Điều chế kim loại
• Hóa 12 Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại
• Hóa 12 Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại
Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm
• Hóa 12 Bài 28: Kim loại kiềm
• Hóa 12 Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
• Hóa 12 Bài 30: Kim loại kiềm thổ
• Hóa 12 Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
• Hóa 12 Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
• Hóa 12 Bài 33: Nhôm
• Hóa 12 Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm
• Hóa 12 Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
• Hóa 12 Bài 36: Bài thực hành số 5: Tính chât của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
• Hóa 12 Bài 37: Bài thực hành số 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Chương 7: Crom – Sắt – Đồng
• Hóa 12 Bài 38: Crom
• Hóa 12 Bài 39: Một số hợp chất của crom
• Hóa 12 Bài 40: Sắt
• Hóa 12 Bài 41: Một số hợp chất của sắt
• Hóa 12 Bài 42: Hợp kim của sắt
• Hóa 12 Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng
• Hóa 12 Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác
• Hóa 12 Bài 45: Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng
• Hóa 12 Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
• Hóa 12 Bài 47: Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng
Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch
• Hóa 12 Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch
• Hóa 12 Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch
• Hóa 12 Bài 50: Nhận biết một số chất khí
• Hóa 12 Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ
• Hóa 12 Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat
• Hóa 12 Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
• Hóa 12 Bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch
• Hóa 12 Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch
Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
• Hóa 12 Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
• Hóa 12 Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội
• Hóa 12 Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải bài tập sách bài tập Hóa 12

Sách bài tập hóa học lớp 12 là một tài liệu quan trọng để học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế. Nó cung cấp một loạt các bài tập đa dạng và phong phú từ các chủ đề trong chương trình hóa học lớp 12.
Chương 1: Este – Lipit
• Bài 1: Este
• Bài 2: Lipit
• Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
• Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo
Chương 2: Cacbohiđrat
• Bài 5: Glucozơ
• Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
• Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
Chương 3: Amin, amino axit và protein
• Bài 9: Amin
• Bài 10: Amino axit
• Bài 11: Peptit và protein
• Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Chương 4: Polime và vật liệu polime
• Bài 13: Đại cương về polime
• Bài 14: Vật liệu polime
• Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương về kim loại
• Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
• Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
• Bài 19: Hợp kim
• Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
• Bài 21: Điều chế kim loại
• Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
• Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
• Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
• Bài 26: Kim loại kiềm thổ
• Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
• Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
• Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
• Bài 31: Sắt
• Bài 32: Hợp chất của sắt
• Bài 33: Hợp kim của sắt
• Bài 34: Crom và hợp chất của crom
• Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
• Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
• Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
• Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
• Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
• Bài 41: Nhận biết một số chất khí
• Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
• Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
• Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
• Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
  1. Giải bài tập Chuyên đề Hóa học 12 (có đáp án)

Bên cạnh việc giải bài tập sách giáo khoa, học sinh lớp 12 cũng cần rèn luyện bằng cách giải bài tập chuyên đề hóa học 12. Bài tập chuyên đề giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập phức tạp hơn, tăng cường khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa học.
Chuyên đề: Este – Lipit
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Este – Lipit
• 6 dạng bài tập về Este trong đề thi Đại học (có lời giải)
• 2 dạng bài tập về Lipit, Chất béo trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tính chất hóa học và tên gọi của este
• Dạng 2: Các phản ứng hóa học của este
• Dạng 3: Cách điều chế, nhận biết este
• Dạng 4: Bài toán về phản ứng đốt cháy este
• Dạng 5: Bài toán về phản ứng thủy phân
• Dạng 6: Xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo
• Dạng 7: Bài toán về chất béo
• Dạng 8: Hiệu suất phản ứng este hóa
• 30 bài tập este trong đề thi Đại học
• 30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết este có đáp án
• Dạng bài tập cách gọi tên este
• Dạng bài tập các phản ứng hóa học của este
• Dạng bài tập cách nhận biết este
• Dạng bài tập phản ứng đốt cháy este
• Dạng bài tập phản ứng thủy phân este
• Bài tập phản ứng thủy phân este đa chức
• Dạng bài tập phản ứng este hóa
• Dạng bài tập phản ứng khử este
• Phương pháp điều chế và ứng dụng của este
• Bài tập về este đa chức
• Tìm công thức phân tử của este dựa vào phản ứng đốt cháy
• Tìm công thức phân tử của este dựa vào phản ứng xà phòng hóa
• Tìm công thức phân tử của este dựa vào phản ứng thủy phân
• Bài tập hỗn hợp este đơn chức tham gia phản ứng xà phòng hóa
• Bài tập về hỗn hợp este hay có đáp án
• Dạng bài tập phản ứng thủy phân lipit
• Xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi
• Dạng bài tập phản ứng xà phòng hóa
• Bài tập tính khối lượng xà phòng
• Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo
• Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về chất giặt rửa
• Dạng bài tập xác định chỉ số xà phòng hóa của chất béo
• Cách làm bài tập về chất béo
• Dạng bài tập về hiệu suất phản ứng este hóa
• Bài tập Este cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Este nâng cao có lời giải chi tiết
• Bài tập Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết
• Bài tập Peptit cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Peptit nâng cao có lời giải chi tiết
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1 Este – Lipit có lời giải
• Các dạng bài toán phản ứng este hóa và cách giải
• Các dạng bài toán thủy phân este đơn chức, mạch hở và cách giải
• Các dạng bài toán thủy phân este của phenol và cách giải
• Các dạng bài toán thủy phân este đa chức và cách giải
• Các dạng bài toán đốt cháy este và cách giải
• Các dạng bài toán thủy phân chất béo và cách giải
• Các dạng bài toán đốt cháy chất béo và cách giải
• Các dạng bài toán xác định công thức cấu tạo este, chất béo và cách giải
Bài tập trắc nghiệm
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (cơ bản – phần 4)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (nâng cao – phần 3)
• 150 câu trắc nghiệm Este Lipit có lời giải (nâng cao – phần 4)
Chuyên đề: Cacbohiđrat
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Cacbohiđrat
• 3 dạng bài tập về Glucozơ, Fructozơ trong đề thi Đại học (có lời giải)
• 6 dạng bài tập Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbohidrat
• Dạng 2: Các phản ứng hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
• Dạng 3: Nhận biết glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
• Dạng 4: Phản ứng tráng bạc của glucozo
• Dạng 5: Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozo
• Dạng 6: Xác định công thức phân tử cacbohidrat
• Bài tập Glucozo cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Glucozo nâng cao có lời giải chi tiết
• Bài tập Saccarozơ cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Saccarozơ nâng cao có lời giải chi tiết
• Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ nâng cao có lời giải chi tiết
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 2 Cacbohiđrat có lời giải
• Bài tập về phản ứng tráng gương của glucozơ, fructozơ và cách giải
• Bài tập về phản ứng thủy phân saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ và cách giải
• Bài tập tính số mắt xích tinh bột, xenlulozơ và cách giải
Bài tập trắc nghiệm
• 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Cacbohidrat có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Amin, amino axit và protein
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Amin, amino axit và protein
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 3 Amin, amino axit và protein có lời giải
• Bài tập về tính bazơ của amin và cách giải
• Các dạng bài toán đốt cháy amin và cách giải
• Bài tập về tính axit-bazơ của dung dịch axit và cách giải
• Bài tập về este của amino axit và cách giải
• Bài tập về phản ứng trùng ngưng amino axit và cách giải
• Bài tập thủy phân peptit và protein và cách giải
• 7 dạng bài tập về Amin trong đề thi Đại học (có lời giải)
• 4 dạng bài tập về Amino axit trong đề thi Đại học (có lời giải)
• 3 dạng bài tập về Peptit, Protein trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Dạng bài tập về viết đồng phân, gọi tên Amin, Amino Axit
• Dạng 2: Nhận biết Amin, Amino Axit
• Dạng 3: Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit
• Dạng 4: Tính chất của Amin, Amino Axit
• Dạng 5: Cách xác định công thức Amin, Amino Axit
• Dạng 6: Các dạng bài tập về Amin, Amino Axit
• Dạng 7: Các dạng bài tập về Protein, Peptit
• 30 bài tập Amin, Amino Axit, Protein trong đề thi Đại học
• 30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết Amin, Amino Axit, Protein có đáp án
• Cách viết đồng phân Amin, Amino Axit
• Cách gọi tên Amin, Amino Axit
• Phương pháp nhận biết Amin, Amino Axit
• Chuỗi phản ứng Amin, Amino Axit
• Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng cháy
• Xác định công thức phân tử Amin, Amino Axit dựa vào phản ứng với axit
• So sánh tính bazo của các Amin, Amino Axit
• Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch muối
• Dạng bài tập phản ứng cháy của Amin, Amino Axit
• Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch axit và dung dịch Brom
• Dạng bài tập tính lưỡng tính của Amino Axit
• Bài tập về muối của Amino Axit, este của Amino Axit
• Bài tập thủy phân peptit và protein
• Dạng bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2
• Dạng bài tập phản ứng ankyl hóa amin
• Dạng bài tập Phản ứng thế nhân thơm của anilin
• Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế amin
• Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với bazo
• Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit
• Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit
• Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit
• Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amino Axit
• Dạng bài tập phản ứng màu biure của peptit
• Các phản ứng thủy phân peptit và protein
• Các phản ứng màu đặc trưng của protein
• Bài tập Amin cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Amin nâng cao có lời giải chi tiết
• Bài tập Amino Axit cơ bản có lời giải chi tiết
• Bài tập Amino Axit nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập trắc nghiệm
• 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Amin, Amino Axit, Protein có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Polime và vật liệu polime
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Polime và vật liệu polime
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4 Polime và vật liệu polime có lời giải
• Bài tập tính số mắt xích, tỉ lệ số mắt xích polime và cách giải
• Bài tập liên quan đến hiệu suất phản ứng polime hóa và cách giải
• 4 dạng bài tập về Polime trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Câu hỏi lý thuyết về polime
• Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của polime
• Dạng 3: Phản ứng trùng hợp polime
• Dạng 4: Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime
• Bài tập polime trong đề thi đại học
• 30 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về polime có đáp án
• Bài tập về danh pháp, phân loại polime
• Bài tập về gọi tên các polime quan trọng thường gặp
• Dạng bài tập về các loại chất dẻo
• Dạng bài tập về phân loại tơ
• Dạng bài tập về các loại cao su quan trọng thường gặp
• Dạng bài tập về tính chất của polime
• Dạng bài tập về ứng dụng của polime
• Dạng bài tập về điều chế, tổng hợp các polime quan trọng
• Dạng bài tập tính hệ số polime hóa (Tính số mắt xích)
• Bài toán tính tỉ lệ số mắt xích
• Bài toán về phản ứng đốt cháy polime
• Bài toán hiệu suất phản ứng polime hóa
• Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC
• Bài tập về phản ứng trùng hợp
• Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên
• Dạng bài tập về phản ứng trùng ngưng tạo polime
• Sơ đồ điều chế Cao su Buna
• Sơ đồ điều chế PVC
• Bài tập Polime cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết
Bài tập trắc nghiệm
• 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu polime có lời giải (nâng cao – phần 2)
Chuyên đề: Đại cương về kim loại
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Đại cương về kim loại
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 5 Đại cương kim loại có lời giải
• Bài tập về dãy điện hóa của kim loại và cách giải
• Các dạng toán khử oxit kim loại bằng C, H2, CO, kim loại mạnh và cách giải
• Các dạng bài toán điện phân và cách giải
• Bài tập về sự ăn mòn kim loại và cách giải
• 5 dạng bài tập về kim loại trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tính chất chung của kim loại
• Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại
• Dạng 3: Các dạng bài tập về dãy điện hóa kim loại và pin điện hóa
• Dạng 4: Phương pháp giải các bài toán về kim loại
• Dạng 5: Kim loại tác dụng với dung dịch axit
• Dạng 6: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
• Bài tập điện phân cơ bản có lời giải
• Bài tập điện phân nâng cao có lời giải
• Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối cơ bản có lời giải
• Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối nâng cao có lời giải
• Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải
• Bài tập kim loại tác dụng với HNO3 có lời giải
• Tổng hợp bài tập lý thuyết về ăn mòn điện hóa có lời giải
• Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải
• Bài tập kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 loãng có lời giải
• Câu hỏi lý thuyết đại cương kim loại trong đề thi đại học có lời giải
Bài tập trắc nghiệm
• 80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 6 Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có lời giải
• Bài tập xác định kim loại và cách giải
• Các dạng toán cho hỗn hợp kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm tác dụng với nước và cách giải
• Các dạng toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm và cách giải
• Các dạng bài toán về muối cacbonat và cách giải
• 6 dạng bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tính chất chung của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
• Dạng 2: Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
• Dạng 3: Nhận biết, điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
• Dạng 4: Bài toán xác định tên kim loại
• Dạng 5: CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
• Dạng 6: Tính lưỡng tính của nhôm
• Dạng 7: Phản ứng nhiệt nhôm
• Dạng 8: Các dạng bài tập về muối cacbonat
• Dạng 9: Các dạng bài tập về nước cứng
• Bài tập về Hợp chất của kim loại kiềm thổ cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Hợp chất của kim loại kiềm cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Hợp chất của nhôm cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Kim loại kiềm thổ cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Kim loại kiềm cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Nhôm cực hay, có lời giải chi tiết
Bài tập trắc nghiệm
• 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Sắt và một số kim loại quan trọng
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Sắt và một số kim loại quan trọng
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 7 Crom, sắt, đồng có lời giải
• Các dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt tác dụng với HNO3 hoặc H2SO4 đặc hay nhất
• Cách xác định công thức oxit sắt, hợp chất của sắt hay nhất
• Các dạng bài toán quy đổi và cách giải
• Bài tập tổng hợp về Cu, Zn, Cr, Sn, Pb và cách giải
• 6 dạng bài tập Crom, Sắt, Đồng trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom
• Dạng 2: Nhận biết, điều chế sắt và hợp chất của sắt
• Dạng 3: Sắt tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng
• Dạng 4: Kim loại tác dụng với axit, muối
• Dạng 5: Xác định tên kim loại và oxit kim loại
• Dạng 6: Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ
• Bài tập Crom, Sắt, Đồng trong đề thi Đại học
• 30 câu hỏi lý thuyết trọng tâm về Crom, Sắt, Đồng
• Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng
• Phương pháp nhận biết Crom, Sắt, Đồng
• Bài toán sắt tác dụng với axit
• Bài toán sắt tác dụng với HNO3 (axit clohidric)
• Bài toán sắt tác dụng với H2SO4 (axit sunfuric) đặc nóng
• Bài toán sắt tác dụng với dung dịch muối
• Phương pháp quy đổi để giải nhanh các bài toán oxit sắt
• Bài toán xác định tên kim loại Cr, Fe, Cu
• Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với axit
• Hợp chất sắt tác dụng với axit
• Bài tập về tính oxi hóa của muối Sắt 3 III
• Bài tập về muối của kim loại chuyển tiếp Fe, Cu, Ag, Zn
• Bài tập crom tác dụng với axit
• Bài tập về tính khử của hợp chất crom 2 (II)
• Tính lưỡng tính của hợp chất Crom 3 (III)
• Tính oxi hóa của hợp chất Crom 6 (VI)
• Bài tập Đồng (Cu) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) đặc nóng, axit nitric (HNO3)
• Bài tập Đồng và hợp chất của đồng tác dụng với axit
• Bài tập Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S)
• Định nghĩa, tính chất, bài tập muối Crommat và muối Đicrommat
• Dạng bài tập Sắt tác dụng với phi kim (Cl, O, S)
• Câu hỏi trắc nghiệm Phân loại gang và nguyên tắc sản xuất gang
• Câu hỏi trắc nghiệm Phân loại thép và quy trình sản xuất thép
• Đồng tác dụng với phi kim (O, Cl, S)
• Câu hỏi lý thuyết một số hợp chất quan trọng của đồng
• Phương pháp điều chế Sắt (Fe) và hợp chất của sắt
• Phương pháp điều chế Đồng (Cu) và Ứng dụng của Đồng
• Bài tập về Crom (Cr) cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Đồng (Cu) và hợp chất của đồng cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Hợp chất của Crom cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Hợp chất của Sắt cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Niken (Ni), Kẽm (Zn), Thiếc (Sn), Chì (Pb) cực hay, có lời giải chi tiết
• Bài tập về Sắt (Fe) cực hay, có lời giải chi tiết
Bài tập trắc nghiệm
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (cơ bản – phần 4)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (nâng cao – phần 3)
• 150 câu trắc nghiệm Crom, Sắt, Đồng có lời giải (nâng cao – phần 4)
Chuyên đề: Phân biệt một số chất vô cơ
Phương pháp giải Các dạng bài tập chương Phân biệt một số chất vô cơ
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 8 Phân biệt một số hợp chất vô cơ có lời giải
• Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm và cách giải
• Các dạng toán về sự lưỡng tính của Al(OH)3 và cách giải
• Các dạng toán về nước cứng và cách giải
• Cách làm bài tập nhận biết chất hóa học cực hay, chi tiết
• Cách làm bài tập tách chất hóa học cực hay, chi tiết
• Dạng 1: Các dạng bài tập về nhận biết, tách chất
• Dạng 2: Các bài toán về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử
Bài tập trắc nghiệm
• 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số chất vô cơ có lời giải (nâng cao – phần 2)
Chuyên đề: Hóa học và vấn đề môi trường
• Trắc nghiệm lý thuyết Chương 9 Hóa học và vấn đề Phát triển kinh tế, xã hội, môi trường có lời giải
• Câu hỏi thực tiễn hóa học trong đề thi Đại học cực hay
• 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 40 câu trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có lời giải (nâng cao – phần 2)
11 phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hữu cơ, vô cơ cực hay
Phương pháp bảo toàn điện tích
• Phương pháp bảo toàn điện tích trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp bảo toàn electron
• Phương pháp bảo toàn electron trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp bảo toàn khối lượng
• Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học cực hay, có lời giải
• Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp bảo toàn khối lượng trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp bảo toàn nguyên tố
• Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học cực hay, có lời giải
• Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp đường chéo
• Phương pháp đường chéo trong hóa học cực hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp đường chéo trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp đường chéo trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp trung bình
• Phương pháp trung bình trong hóa học cực hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp trung bình trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp trung bình trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp quy đổi
• Phương pháp quy đổi trong hóa học cực hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp quy đổi trong hóa học hữu cơ hay, chi tiết, có lời giải
• Phương pháp quy đổi trong hóa học vô cơ hay, chi tiết, có lời giải
Phương pháp tăng giảm khối lượng
• Phương pháp tăng giảm khối lượng trong hóa học cực hay, có lời giải
• Phương pháp tăng giảm khối lượng trong hóa học hữu cơ hay, có lời giải
• phuong-phap-tang-giam-khoi-luong-trong-hoa-hoc-vo-co-hay-co-loi-giai
Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn
• Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn trong hóa học cực hay, có lời giải
Phương pháp chọn đại lượng thích hợp
• Phương pháp chọn đại lượng thích hợp trong hóa học cực hay, có lời giải
Phương pháp đồ thị
• Phương pháp đồ thị trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải

Giải SBT Sinh học 12: Bài tập trắc nghiệm trang 153
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập tự giải trang 150
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập có lời giải trang 148
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập trắc nghiệm trang 143
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập tự giải trang 141
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập có lời giải trang 139
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập trắc nghiệm trang 129
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập tự giải trang 125
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập có lời giải trang 120
Giải SBT Sinh học 12: Bài tập trắc nghiệm trang 111