Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Lịch Sử Lớp 7- CTST

Giới thiệu Lịch sử lớp 7 chân trời sáng tạo

Lịch sử lớp 7 chân trời sáng tạo được thiết kế để giúp học sinh hiểu về lịch sử Việt Nam và thế giới. Học sinh sẽ được học về các sự kiện quan trọng, nhân vật lịch sử và tầm quan trọng của việc học lịch sử đối với việc hiểu và đánh giá các vấn đề xã hội hiện tại.

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam và thế giới. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các sự kiện và nhân vật quan trọng trong lịch sử, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc học lịch sử đối với việc hiểu và đánh giá các vấn đề xã hội hiện tại.
Giải Lịch Sử 7 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
• Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí
• Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
• Bài 4: Văn hóa phục hưng
• Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo
Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kì XIX
• Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 8: Vương triều Gúp-ta
• Bài 9: Vương triều Hồi giáo Đê-li
• Bài 10: Đế quốc Mô-gôn
Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 12: Vương quốc Cam-pu-chia
• Bài 13: Vương quốc Lào
Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938-1009)
• Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)
• Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
• Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
• Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)
• Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
• Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)
• Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kì XVI
• Giải Lịch Sử và Địa Lí 7 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Lịch sử lớp 7 chân trời sáng tạo

Để nâng cao khả năng hiểu và đánh giá các vấn đề xã hội hiện tại, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh nghiên cứu và phân tích các sự kiện lịch sử, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc học lịch sử đối với việc hiểu và đánh giá các vấn đề xã hội hiện tại.
Giải SBT Lịch Sử 7 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
• Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí
• Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
• Bài 4: Văn hóa phục hưng
• Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo
Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
• Bài 8: Vương triều Gúp-ta
• Bài 9: Vương triều Hồi giáo Đê-li
• Bài 10: Đế quốc Mô-gôn
Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
• Bài 12: Vương quốc Cam-pu-chia
• Bài 13: Vương quốc Lào
Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
• Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938-1009)
• Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)
• Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
• Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
• Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)
• Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
• Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)
• Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Lịch Sử 7 Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kì XVI) Chân trời sáng tạo
Lịch Sử 7 Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)
Lịch Sử 7 Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Chân trời sáng tạo
Lịch Sử 7 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)
Lịch Sử 7 Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Lịch sử 7 Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
Lịch sử 7 Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)
Lịch sử 7 Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938-1009)
Giải Lịch Sử 7 Bài 12: Vương quốc Cam-pu-chia
Giải Lịch sử 7 bài 11 Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI