Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 6 Friends Plus

Giới thiệu Tiếng Anh 6 Friends plus

Tiếng Anh 6 Friends plus là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 6 được thiết kế dựa trên các tình huống giao tiếp thực tế. Chương trình này giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Friends plus

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Friends plus cung cấp cho học sinh các chủ đề như: mua sắm, ẩm thực, sở thích và thể thao. Các hoạt động được thiết kế để giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp và tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh.
Giải Tiếng Anh lớp 6 Friends plus
Starter unit
• Từ vựng Starter unit
• Vocabulary (trang 6)
• Language Focus (trang 7)
• Vocabulary (trang 8)
• Language Focus (trang 9)
• Vocabulary (trang 10)
• Language focus (trang 11)
• Vocabulary (trang 12)
• Language focus (trang 13)
Unit 1: Towns and cities
• Từ vựng Unit 1
• Vocabulary (trang 14)
• Reading (trang 16)
• Language Focus (trang 17)
• Vocabulary and Listening (trang 18)
• Language Focus (trang 19)
• Speaking (trang 20)
• Writing (trang 21)
• CLIL (trang 22)
• Puzzles and games (trang 23)
• Extra listening and speaking 1 (trang 110)
• Song 1 I’m the king (trang 118)
Unit 2: Days
• Từ vựng Unit 2
• Vocabulary (trang 24)
• Reading (trang 26)
• Language Focus (trang 27)
• Vocabulary and Listening (trang 28)
• Language Focus (trang 29)
• Speaking (trang 30)
• Writing (trang 31)
• CLIL (trang 32)
• Puzzles and games (trang 33)
• Extra listening and speaking 2 (trang 111)
Progress review 1
• Progress review 1 (trang 34 – 35)
• Progress review 1 (trang 36 – 37)
Top 13 Đề thi Tiếng anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Unit 3: Wild life
• Từ vựng Unit 3
• Vocabulary (trang 38)
• Reading (trang 40)
• Language Focus (trang 41)
• Vocabulary and Listening (trang 42)
• Language Focus (trang 43)
• Speaking (trang 44)
• Writing (trang 45)
• CLIL (trang 46)
• Puzzles and games (trang 47)
• Extra listening and speaking 3 (trang 112)
• Song 3 I can tell you (trang 119)
Unit 4: Learning world
• Từ vựng Unit 4
• Vocabulary (trang 48)
• Reading (trang 50)
• Language Focus (trang 51)
• Vocabulary and Listening (trang 52)
• Language Focus (trang 53)
• Speaking (trang 54)
• Writing (trang 55)
• Culture (trang 56)
• Puzzles and games (trang 57)
• Extra listening and speaking 4 (trang 113)
Progress review 2
• Progress review 2 (trang 58 – 59)
• Progress review 2 (trang 60 – 61)
Unit 5: Food and Health
• Từ vựng Unit 5
• Vocabulary (trang 62)
• Reading (trang 64)
• Language Focus (trang 65)
• Vocabulary and Listening (trang 66)
• Language Focus (trang 67)
• Speaking (trang 68)
• Writing (trang 69)
• CLIL (trang 70)
• Puzzles and games (trang 71)
• Extra listening and speaking 5 (trang 114)
• Song 5 Delicious (trang 120)
Unit 6: Sports
• Từ vựng Unit 6
• Vocabulary (trang 72)
• Reading (trang 73)
• Language Focus (trang 75)
• Vocabulary and Listening (trang 76)
• Language Focus (trang 77)
• Speaking (trang 78)
• Writing (trang 79)
• CLIL (trang 80)
• Puzzles and games (trang 81)
• Extra listening and speaking 6 (trang 115)
Progress review 3
• Progress review 3 (trang 82 – 83)
• Progress review 3 (trang 84 – 85)
Unit 7: Growing up
• Từ vựng Unit 7
• Vocabulary (trang 86)
• Reading (trang 88)
• Language Focus (trang 89)
• Vocabulary and Listening (trang 90)
• Language Focus (trang 91)
• Speaking (trang 92)
• Writing (trang 93)
• CLIL (trang 93)
• Puzzles and games (trang 95)
• Extra listening and speaking 7 (trang 116)
• Song 7 The story of your life (trang 121)
Unit 8: Going away
• Từ vựng Unit 8
• Vocabulary (trang 96)
• Reading (trang 98)
• Language Focus (trang 99)
• Vocabulary and Listening (trang 100)
• Language Focus (trang 101)
• Speaking (trang 102)
• Writing (trang 103)
• CLIL (trang 103)
• Puzzles and games (trang 105)
• Extra listening and speaking 8 (trang 117)
Progress review 4
• Progress review 4 (trang 106 – 107)
• Progress review 4 (trang 108 – 109)
Tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo hay khác:
• Bài tập Tiếng Anh lớp 6
• Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6
• Từ vựng Tiếng Anh lớp 6

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Friends plus

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Friends plus cung cấp nhiều bài tập để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.
Giải SBT Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo
Starter unit
• Vocabulary (trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 5 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary (trang 6 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 7 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary (trang 8 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language focus (trang 8 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary (trang 10 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language focus (trang 11 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Starter Unit (trang 64, 65 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 1: Towns and cities
• Vocabulary (trang 12 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 13 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 16 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 17 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 1 (trang 66 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 2: Days
• Vocabulary (trang 18 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 19 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 20 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 23 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Cumulative Review: Start – Unit 2 (trang 60 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 2 (trang 67 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Top 13 Đề thi Tiếng anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Unit 3: Wild life
• Vocabulary (trang 24 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 25 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 26 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 27 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 28 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 29 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 3 (trang 68 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 4: Learning world
• Vocabulary (trang 30 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 31 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 32 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 33 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 34 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 35 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Cumulative Review: Start – Unit 4 (trang 61 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 4 (trang 69 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 5: Food and health
• Vocabulary (trang 36 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 37 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 38 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 39 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 40 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 41 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 5 (trang 70 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 6: Sports
• Vocabulary (trang 42 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 43 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 44 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 45 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 46 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Cumulative Review: Start – Unit 6 (trang 62 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 6 (trang 71 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 7: Growing up
• Vocabulary (trang 48 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 49 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 50 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 51 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 52 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 53 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 7 (trang 72 SBT Tiếng Anh lớp 6)
Unit 8: Going away
• Vocabulary (trang 54 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 55 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Vocabulary and Listening (trang 56 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus (trang 57 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Reading (trang 58 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Writing (trang 59 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Cumulative Review: Start Unit – Unit 8 (trang 63 SBT Tiếng Anh lớp 6)
• Language Focus Practice – Unit 8 (trang 73 SBT Tiếng Anh lớp 6)

Tiếng Anh lớp 6 Progress review 4
Tiếng Anh lớp 6 Progress review 1
Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities
Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities
Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit
Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Starter Unit
Bài tập tiếng Anh 6 Friends plus Unit 8 Online
Ngữ pháp unit 8 lớp 6 Going away Friends plus
Từ vựng unit 8 lớp 6 Going away
Bài tập unit 7 lớp 6 Growing up Online