Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Sinh học Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn sinh học lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức sinh học với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức sinh học vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa sinh học và các lĩnh vực khác như y học, môi trường và công nghệ.

Giải bài tập sách giáo khoa sinh học lớp 11

Sách giáo khoa sinh học của chương trình “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến ứng dụng sinh học trong đời sống hàng ngày, y học, môi trường và công nghệ. Bài tập trong sách giúp học sinh nhìn nhận và áp dụng kiến thức sinh học vào giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Phần ba: Sinh học cơ thể
Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
• Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
• Bài 3: Thực hành: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
• Bài 4: Quang hợp ở thực vật
• Bài 5: Thực hành: Quang hợp ở thực vật
• Bài 6: Hô hấp ở thực vật
• Bài 7: Thực hành: Hô hấp ở thực vật
• Bài 8: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật
• Bài 9: Hô hấp ở động vật
• Bài 10: Tuần hoàn ở động vật
• Bài 11: Thực hành: Một số thí nghiệm về tuần hoàn
• Bài 12: Miễn dịch ở người và động vật
• Bài 13: Bài tiết và cân bằng nội môi
Chương 2: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 14: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
• Bài 15: Cảm ứng ở thực vật
• Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
• Bài 17: Cảm ứng ở động vật
• Bài 18: Tập tính ở động vật
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 19: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
• Bài 21: Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích thích tố và tính tuổi cây
• Bài 22: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
• Bài 23: Thực hành: Quan sát biến thái ở động vật
Chương 4: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 24: Khái quát về sinh sản ở sinh vật
• Bài 25: Sinh sản ở thực vật
• Bài 26: Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn cho cây
• Bài 27: Sinh sản ở động vật
Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể
• Bài 28: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật
• Bài 29: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 18
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 17
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 16
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 15
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 14
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 13
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 12
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 11
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 10
Sinh học 11 Kết nối tri thức bài 9