Tiếng Anh 6 Unit 12 Communication Robots trang 63

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023, tài liệu Giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots Communication bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 63 SGK tiếng Anh 6 Global Success Unit 12 Robots.

1. Listen and read the dialogues. Pay attention to the highlighted sentences.Nghe và đọc các đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được làm nổi bật.

A: I think robots can help us a lot in our daily life.

B: I agree with you.

A: Peter says robots can do everything like humans.

B: I don’t agree with him.

2. Work in pairs. Express your opinions about the following statements. Làm việc theo cặp. Hãy bày tỏ ý kiến của bạn về những câu sau.

Hướng dẫn dịch

– Robot gia đình là loại robot hữu ích nhất trong số các loại robot.

– Một số người có thể sử dụng robot để làm những điều xấu.

– Robot sẽ sử dụng quá nhiều điện trong tương lai.

Gợi ý

– I agree with you.

– I don’t agree with you.

– I agree with you.

3. Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill the blanks with the words you hear.Nghe chương trình radio từ 4Teen News. Sau đó điền những từ bạn nghe được vào chỗ trống.

Đáp án

1. understand; 2. smartest; 3. put; 4. water; 5. guard;

4. Interview three friends about what abilities they want their robot to have. Note their answers in the table below. Phỏng vấn ba người bạn về khả năng mà họ muốn robot của họ có. Lưu ý câu trả lời của họ trong bảng dưới đây.

Gợi ý

1 – Linda

She wants a robot that can do her homework.

2 – Phong

He wants a robot that can clean the floor.

3 – Lan

She wants a robot that can cook meals.

5. Report your result to the class. Báo cáo kết quả của bạn cho cả lớp.

I interviewed three of my friends about the abilities they want their robots to have. Linda wants her robots to do her homework. Phong wants his robot to clean the floor. And Lan wants his robot to cook meals.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 12 Robots Communication trang 63. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.