Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2022 – 2023 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future Looking back bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 4 trang 46 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– cover the whole unit and do exercises

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “Our houses in the future”

– Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Looking back tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Vocabulary – Từ vựng

1. Write the words/phrases under the correct pictures. Viết các từ / cụm từ dưới các hình ảnh đúng.

Đáp án

a. computer

b. dishwasher

c. wireless TV

d. washing machine

e. fridge

f. smart clock

2. Think about what the appliances will do in the future. Fill the table: Suy nghĩ về những gì các thiết bị sẽ làm trong tương lai. Điền vào bảng:

Đáp án

1. robots 

2. washing machine

3. wireless TV 

4. super cars

5. smart clocks 

6. dishwashers

look after the house

wash clothes automatically

access to internet; send and receive email

can fly

can play online music; timer

wash dishes automatically

Grammar

3. Complete the sentences with will or won’t. Hoàn thành các câu với will hoặc won’t.

Đáp án

1. won’t; 2. will; 3. will; 4. won’t; 5. will; 6. won’t;

4. Complete the sentences with might or might not.Hoàn thành các câu với might hoặc might not.

Đáp án

1. might

2. might

3. might not

4. might not

5. might – might

3 – Có thể không có một cuộc họp vào thứ Sáu vì giáo viên bị ốm.

4 – Ann có thể không đến bữa tiệc tối nay vì cô ấy bận.

5 – Phong đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì vào ngày chủ nhật. Anh ấy có thể đến một câu lạc bộ judo hoặc anh ấy có thể. ở nhà học tiếng Anh.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.