Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Lý thuyết Ngữ Văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12


Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Phong cách ngôn ngữ khoa học
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Thực hành một số phép tu từ cú pháp
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Nhân vật giao tiếp