Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Sinh học Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học sinh học lớp 11 phổ biến và thú vị, giúp học sinh mở rộng kiến thức và khám phá các chủ đề mới trong sinh học. Chương trình này tập trung vào việc phát triển khả năng quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề trong sinh học.

Giải bài tập sách giáo khoa sinh học lớp 11

Sách giáo khoa sinh học của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và phong phú. Bài tập xoay quanh các chủ đề như sinh thái học, cấu tạo cơ thể sinh vật, di truyền và biến đổi gen. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng quan sát, phân tích dữ liệu và áp dụng kiến thức sinh học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật
• Bài 3: Thực hành: Thí nghiệm trao đổi nước ở thực vật và trông cây bằng thủy canh, khí canh
• Bài 4: Quang hợp ở thực vật
• Bài 5: Thực hành: Quan sát lục lạp và tách chiết sắc tố; chứng minh sự hình thành sản phẩm quang hợp
• Bài 6: Hô hấp ở thực vật
• Bài 7: Thực hành: Một số thí nghiệm về hô hấp ở thực vật
• Bài 8: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở động vật
• Bài 9: Hô hấp ở động vật
• Bài 10: Tuần hoàn ở động vật
• Bài 11: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của hệ tuần hoàn
• Bài 12: Miễn dịch ở động vật và người
• Bài 13: Bài tiết và cân bằng nội môi
• Ôn tập Chương 1
Chương 2: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 14: Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
• Bài 15: Cảm ứng ở thực vật
• Bài 16: Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
• Bài 17: Cảm ứng ở động vật
• Bài 18: Tập tính ở động vật
• Ôn tập Chương 2
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 19: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 20: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
• Bài 21: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
• Bài 22: Thực hành: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Ôn tập Chương 3
Chương 4: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 23: Khái quát về sinh sản ở sinh vật
• Bài 24: Sinh sản ở thực vật
• Bài 25: Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn ở thực vật
• Bài 26: Sinh sản ở động vật
• Ôn tập Chương 4
Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể
• Bài 27: Cơ thể sinh vật là một hệ thống mở và tự điều chỉnh
• Bài 28: Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 17
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 16
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 15
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 14
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo Ôn tập chương 1
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 13
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 12
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 11
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 10
Sinh học 11 Chân trời sáng tạo bài 9