Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7- CTST

Giới thiệu Toán lớp 7 chân trời sáng tạo

Môn Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo nhằm giúp học sinh hiểu và áp dụng các khái niệm toán học cơ bản vào thực tế. Học sinh sẽ được học về các phép toán cơ bản, đại số và hình học.
Giải Toán lớp 7 Tập 1
Phần Số và Đại số
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
• Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
• Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ
• Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
• Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
• Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả
• Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)
• Bài tập cuối chương 2
Phần Hình học và Đo lường
Hình trực quan
Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn
• Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
• Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
• Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
• Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác
• Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình
• Bài tập cuối chương 3
Hình học phẳng
Chương 4: Góc và đường thẳng song song
• Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt
• Bài 2: Tia phân giác
• Bài 3: Hai đường thẳng song song
• Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí
• Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra
• Bài tập cuối chương 4
Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất
Chương 5: Một số yếu tố thống kê
• Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
• Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp
• Bài tập cuối chương 5
Giải Toán lớp 7 Tập 2
Phần Số và Đại số
Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ
• Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Biểu thức đại số
• Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số
• Bài 2: Đa thức một biến
• Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
• Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến
• Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Cách tính điểm trung bình môn học kì
• Bài tập cuối chương 7
Phần Hình học và Đo lường
Hình học phẳng
Chương 8: Tam giác
• Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác
• Bài 2: Tam giác bằng nhau
• Bài 3: Tam giác cân
• Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên
• Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng
• Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
• Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
• Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác
• Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
• Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học
• Bài tập cuối chương 8
Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất
Chương 9: Một số yếu tố xác suất
• Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
• Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
• Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Nhảy theo xúc xắc
• Bài tập cuối chương 9
• Giải Toán Hình 7 Chân trời sáng tạo

Giải sách giáo khoa Toán lớp 7 chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về toán học, các phép toán cơ bản, đại số và hình học. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm toán học cơ bản và cách giải các bài toán.
Giải SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
• Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
• Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ
• Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
• Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả
• Bài tập cuối chương 2
Phần Hình học và Đo lường
Hình trực quan
Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn
• Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
• Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
• Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
• Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác
• Bài tập cuối chương 3
Hình học phẳng
Chương 4: Góc và đường thẳng song song
• Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt
• Bài 2: Tia phân giác
• Bài 3: Hai đường thẳng song song
• Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí
• Bài tập cuối chương 4
Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất
Chương 5: Một số yếu tố thống kê
• Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
• Bài tập cuối chương 5
Giải SBT Toán 7 Tập 2
Phần Số và Đại số
Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ
• Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Biểu thức đại số
• Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số
• Bài 2: Đa thức một biến
• Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
• Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến
• Bài tập cuối chương 7
Phần Hình học và Đo lường
Hình học phẳng
Chương 8: Tam giác
• Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác
• Bài 2: Tam giác bằng nhau
• Bài 3: Tam giác cân
• Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên
• Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng
• Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
• Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
• Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác
• Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
• Bài tập cuối chương 8
Phần Một số yếu tố Thống kê và Xác suất
Chương 9: Một số yếu tố xác suất
• Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
• Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
• Bài tập cuối chương 9

Giải bài tập Toán lớp 7 chân trời sáng tạo

Để nâng cao khả năng giải các bài toán và áp dụng các khái niệm toán học vào thực tế, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh giải các bài toán thực tế và áp dụng các khái niệm toán học cơ bản. Việc thực hành và giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng giải các bài toán và áp dụng các khái niệm toán học vào thựctế.
Giải vở thực hành Toán 7 Chân trời sáng tạo
Giải VTH Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
• Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
• Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ
• Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
• Bài 5: Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
• Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả
• Bài 4: Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Các hình khối trong thực tiễn
• Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
• Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
• Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
• Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác
• Bài 5: Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Góc và đường thẳng song song
• Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt
• Bài 2: Tia phân giác
• Bài 3: Hai đường thẳng song song
• Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí
• Bài 5: Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Một số yếu tố thống kê
• Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
• Bài 4: Bài tập cuối chương 5
Giải VTH Toán 7 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ
• Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Bài 4: Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Biểu thức đại số
• Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số
• Bài 2: Đa thức một biến
• Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
• Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến
• Bài 5: Bài tập cuối chương 7
Chương 8: Tam giác
• Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác
• Bài 2: Tam giác bằng nhau
• Bài 3: Tam giác cân
• Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên
• Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng
• Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
• Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
• Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác
• Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
• Bài 10: Bài tập cuối chương 8
Chương 9: Một số yếu tố xác suất
• Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
• Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
• Bài 3: Bài tập cuối chương 9

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 10: Đo tốc độ
Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học CTST
Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học
Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
Khoa học tự nhiên 7 Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học CTST
Khoa học tự nhiên 7 Bài 32: Cảm ứng ở sinh vật
Khoa học tự nhiên 7 Bài 31: Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Khoa học tự nhiên 7 Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
Khoa học tự nhiên 7 Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật