Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo

Hoạt động trải nghiệm 7 Chủ đề 2: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ
Hoạt động trải nghiệm 7 Chủ đề 1: Rèn luyện thói quen
HĐTN 7 Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá trang 69
HĐTN 7 Nhiệm vụ 5: Tuyên truyền về nghề ở địa phương
HĐTN 7 Nhiệm vụ 4: Giữ an toàn khi làm nghề ở địa phương
HĐTN 7 Nhiệm vụ 3: Xác định những nguy hiểm có thể xảy ra khi làm nghề ở địa phương
HĐTN 7 Nhiệm vụ 2: Khám phá công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản
HĐTN 7 Nhiệm vụ 1: Khám phá một số nghề hiện có và nghề đặc trưng ở địa phương
HĐTN 7 Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá trang 62
Hoạt động trải nghiệm 7 Chủ đề 7 Nhiệm vụ 5