Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Hóa Học Lớp 9

Hóa Học Lớp 9

Môn Hóa học lớp 9 là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Trong giai đoạn này, học sinh sẽ tìm hiểu về cấu tạo của chất, quy luật và quá trình phản ứng hóa học cơ bản. Môn học này giúp học sinh hiểu về sự biến đổi chất, các phản ứng hóa học trong tự nhiên và ứng dụng của hóa học trong đời sống.

Giải bài tập sách giáo khoa Hóa học 9

Sách giáo khoa Hóa học 9 là nguồn tài liệu quan trọng giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản trong môn Hóa học. Sách giáo khoa cung cấp cho học sinh những kiến thức về cấu tạo chất, tính chất của các chất và các quá trình phản ứng hóa học. Học sinh cần đọc kỹ sách giáo khoa, hiểu rõ các khái niệm và công thức được trình bày trong sách để áp dụng vào giải các bài tập.
Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
• Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
• Bài 2: Một số oxit quan trọng
• Bài 3: Tính chất hóa học của axit
• Bài 4: Một số axit quan trọng
• Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
• Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
• Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
• Bài 8: Một số bazơ quan trọng
• Bài 9: Tính chất hóa học của muối
• Bài 10: Một số muối quan trọng
• Bài 11: Phân bón hóa học
• Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
• Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
• Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
• Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Hóa 9 Chương 2: Kim loại
• Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
• Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại
• Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
• Bài 18: Nhôm
• Bài 19: Sắt
• Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
• Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
• Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
• Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
• Bài 24: Ôn tập học kì 1
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2021 (có đáp án)
Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 25: Tính chất của phi kim
• Bài 26: Clo
• Bài 27: Cacbon
• Bài 28: Các oxit của cacbon
• Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
• Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
• Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
• Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
• Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
• Bài 36: Metan
• Bài 37: Etilen
• Bài 38: Axetilen
• Bài 39: Benzen
• Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
• Bài 41: Nhiên liệu
• Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu
• Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon
Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
• Bài 44: Rượu etylic
• Bài 45: Axit axetic
• Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
• Bài 47: Chất béo
• Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
• Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
• Bài 50: Glucozơ
• Bài 51: Saccarozơ
• Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
• Bài 53: Protein
• Bài 54: Polime
• Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit
• Bài 56: Ôn tập cuối năm

Giải bài tập sách bài tập Hóa 9

Sách bài tập Hóa học 9 là một tài liệu quan trọng giúp học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế. Sách bài tập cung cấp cho học sinh nhiều bài tập đa dạng về các khái niệm và nguyên lý hóa học đã được học. Các bài tập giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, áp dụng công thức và kỹ năng tính toán. Đồng thời, chúng cũng giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng suy luận và xử lý thông tin.
Sách bài tập Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
• Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
• Bài 2: Một số oxit quan trọng
• Bài 3: Tính chất hóa học của axit
• Bài 4: Một số axit quan trọng
• Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
• Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
• Bài 8: Một số bazơ quan trọng
• Bài 9: Tính chất hóa học của muối
• Bài 10: Một số muối quan trọng
• Bài 11: Phân bón hóa học
• Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
• Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại
• Bài 15, 16, 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại
• Bài 18: Nhôm
• Bài 19: Sắt
• Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
• Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
• Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 25: Tính chất của phi kim
• Bài 26: Clo
• Bài 27: Cacbon
• Bài 28: Các oxit của cacbon
• Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
• Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
• Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Sách bài tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
• Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
• Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
• Bài 36: Metan
• Bài 37: Etilen
• Bài 38: Axetilen
• Bài 39: Benzen
• Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
• Bài 41: Nhiên liệu
• Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu
• Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Sách bài tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
• Bài 44: Rượu etylic
• Bài 45: Axit axetic
• Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
• Bài 47: Chất béo
• Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
• Bài 50: Glucozơ
• Bài 51: Saccarozơ
• Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
• Bài 53: Protein
• Bài 54: Polime

Giải bài tập vở bài tập Hóa 9

Vở bài tập Hóa học 9 là một tài liệu hữu ích để học sinh tham khảo và kiểm tra kết quả sau khi đã giải bài tập từ sách giáo khoa và sách bài tập Hóa học 9. Vở bài tập cung cấp các lời giải chi tiết và minh họa cho từng bài tập, giúp học sinh hiểu rõ cách giải và kiểm tra lại quá trình giải bài của mình.
Vở bài tập Hóa 9 Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
• Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
• Bài 2: Một số oxit quan trọng: Canxi Oxit
• Bài 2: Một số oxit quan trọng: Lưu huỳnh Đioxit
• Bài 3: Tính chất hóa học của axit
• Bài 4: Một số axit quan trọng
• Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
• Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
• Bài 8: Một số bazơ quan trọng: Natri Hidroxit (NaOH)
• Bài 8: Một số bazơ quan trọng: Canxi Hidroxit ( Ca(OH)2 )- Thang pH
• Bài 9: Tính chất hóa học của muối
• Bài 10: Một số muối quan trọng
• Bài 11: Phân bón hóa học
• Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
• Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
• Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
Vở bài tập Hóa 9 Chương 2: Kim loại
• Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
• Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại
• Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
• Bài 18: Nhôm
• Bài 19: Sắt
• Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
• Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
• Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại
• Bài 24: Ôn tập học kì 1
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2021 (có đáp án)
Vở bài tập Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 25: Tính chất của phi kim
• Bài 26: Clo
• Bài 27: Cacbon
• Bài 28: Các oxit của cacbon
• Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
• Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
• Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Vở bài tập Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
• Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
• Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
• Bài 36: Metan
• Bài 37: Etilen
• Bài 38: Axetilen
• Bài 39: Benzen
• Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
• Bài 41: Nhiên liệu
• Bài 42: Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu
• Top 4 Đề thi Hóa học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
Vở bài tập Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
• Bài 44: Rượu etylic
• Bài 45: Axit axetic
• Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
• Bài 47: Chất béo
• Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
• Bài 50: Glucozơ
• Bài 51: Saccarozơ
• Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
• Bài 53: Protein
• Bài 54: Polime
• Bài 56: Ôn tập cuối năm: Phần 1: Hóa vô cơ
• Bài 56: Ôn tập cuối năm: Phần 2: Hóa hữu cơ

Giải bài tập Chuyên đề Hóa học 9 (có đáp án)

Để nâng cao kiến thức và kỹ năng hóa học, học sinh có thể tham gia giải các bài tập chuyên đề Hóa học 9. Các bài tập này có độ khó cao hơn và đòi hỏi học sinh sử dụng và kết hợp nhiều kiến thức và quy tắc hóa học để giải quyết các vấn đề phức tạp. Việc giải các bài tập chuyên đề sẽ giúp học sinh mở rộng kiến thức, làm quen với các dạng bài tập khó hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các cấp học cao hơn.
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
• Bài tập chuỗi phản ứng hóa học hợp chất vô cơ
• Bài tập nhận biết và phân biệt các chất vô cơ
• Bài tập Oxit bazo tác dụng với axit
• Bài tập oxit axit tác dụng với bazơ
• Bài tập axit tác dụng với bazo
• Bài tập muối tác dụng với muối
• Bài tập muối tác dụng với axit
• Bài tập muối tác dụng với bazơ
• Bài tập tổng hợp phản ứng trao đổi hóa vô cơ
• Dạng 1: Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ
• Bài tập Phân loại, gọi tên và viết công thức hóa học các hợp chất vô cơ
• Dạng 2: Viết phương trình hóa học – Biểu diễn các biến đổi hoá học
• Bài tập Viết phương trình hóa học – Biểu diễn các biến đổi hoá học
• Dạng 3: Xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng
• Bài tập xác định chất phản ứng, hoàn thành phương trình phản ứng
• Dạng 4: Oxit bazo tác dụng với axit
• Bài tập Oxit bazo tác dụng với axit
• Dạng 5: Oxit axit tác dụng với bazo
• Bài tập Oxit axit tác dụng với bazo
• Dạng 6: Axit tác dụng với kim loại
• Bài tập Axit tác dụng với kim loại
• Dạng 7: Axit tác dụng với bazơ
• Bài tập Axit tác dụng với bazơ
• Dạng 8: Axit, bazo, muối tác dụng với muối
• Bài tập Axit, bazo, muối tác dụng với muối
• Dạng 9: Kim loại tác dụng với muối
• Bài tập Kim loại tác dụng với muối
• Dạng 10: Phương pháp nhận biết các chất vô cơ
• Bài tập nhận biết các chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
• Trắc nghiệm lý thuyết của kim loại
• Bài tập về dãy hoạt động của kim loại
• Bài tập kim loại tác dụng với axit
• Bài tập kim loại tác dụng với muối
• Bài tập kim loại tác dụng với nước
• Bài tập tổng hợp của nhôm và sắt
• Dạng 1: Tính chất của kim loại
• Bài tập Tính chất của kim loại
• Dạng 2: Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại
• Bài tập Nhận biết kim loại và hợp chất của kim loại
• Dạng 3: Tách, tinh chế kim loại và hợp chất của kim loại
• Bài tập Tách, tinh chế kim loại và hợp chất của kim loại
• Dạng 4: Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit
• Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit
• Dạng 5: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
• Bài tập Kim loại tác dụng với dung dịch muối
• Dạng 6: Kim loại tác dụng với nước
• Bài tập Kim loại tác dụng với nước
• Dạng 7: Phản ứng nhiệt nhôm
• Bài tập Phản ứng nhiệt nhôm
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài tập trắc nghiệm lý thuyết phi kim và cách giải
• Khử oxit kim loại bằng C hoặc CO và cách giải
• CO2 tác dụng với dung dịch kiềm và cách giải bài tập
• Tổng hợp Clo, hợp chất của Clo và cách giải bài tập
• Bài tập về hợp chất của Cacbon và cách giải
• Bài tập Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cách giải
• Dạng 1: Tính chất của phi kim
• Bài tập Tính chất của phi kim
• Dạng 2: Chuỗi phản ứng về phi kim
• Bài tập Chuỗi phản ứng về phi kim
• Dạng 3: CO khử oxit kim loại
• Bài tập CO khử oxit kim loại
• Dạng 4: CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
• Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
• Dạng 5: Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat
• Bài tập Nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat
• Dạng 6: Bài tập Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
• Viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ và cách giải
• Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ và cách giải
• Đốt cháy hiđrocacbon và cách giải bài tập
• Hiđrocacbon không no tác dụng với dung dịch Brom và cách giải
• Cách nhận biết, phân biệt các hiđrocacbon và cách giải
• Bài tập tổng hợp về Metan và cách giải
• Bài tập tổng hợp về Etilen và cách giải
• Bài tập tổng hợp về Axetilen và cách giải
• Bài tập tổng hợp về Benzen và cách giải
• Dạng 1: Cách viết Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ
• Dạng 2: Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ
• Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ
• Dạng 3: Bài tập Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu
• Dạng 4: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
• Bài tập Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
• Dạng 5: Bài toán đốt cháy hidrocacbon
• Bài tập đốt cháy hidrocacbon
• Dạng 6: Phương pháp nhận biết Metan, Etilen, Axetilen
• Dạng 7: Bài toán Etilen, Axetilen cộng H2, Br2
• Bài tập Etilen, Axetilen cộng H2, Br2
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
• Bài tập về độ rượu và cách giải
• Phản ứng lên men rượu, lên men giấm và cách giải bài tập
• Bài tập tổng hợp về rượu Etylic và cách giải
• Bài tập tổng hợp về Axit axetic và cách giải
• Bài tập về phản ứng este hóa và cách giải
• Phản ứng tráng gương của Glucozơ và cách giải bài tập
• Thủy phân chất béo và cách giải bài tập
• Thủy phân tinh bột, xenlulozơ và cách giải bài tập
• Tính số mắt xích polime và cách giải bài tập
• Bài tập nhận biết, phân biệt các hợp chất hữu cơ và cách giải
• Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ và cách giải
• Dạng 1: Bài tập Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime
• Dạng 2: Phương pháp giải bài tập về độ rượu
• Bài tập về độ rượu
• Dạng 3: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
• Dạng 4: Phản ứng tráng gương của glucozo
• Bài tập Phản ứng tráng gương của glucozo
• Dạng 5: Phản ứng lên men của glucozo
• Bài tập Phản ứng lên men của glucozo
• Dạng 6: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo
• Bài tập Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo
• Dạng 7: Bài tập về polime

Bài tập: Polime
Lý thuyết về polime
Trắc nghiệm: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo
Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo
Trắc nghiệm: Phản ứng lên men của glucozo
Phản ứng lên men của glucozo
Trắc nghiệm: Phản ứng tráng gương của glucozo
Phản ứng tráng gương của glucozơ
Trắc nghiệm: Phương pháp giải bài tập về độ rượu
Phương pháp giải bài tập về độ rượu