Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Địa Lí Lớp 7- CTST

Giới thiệu Địa lí lớp 7 chân trời sáng tạo

Địa lí lớp 7 chân trời sáng tạo nhằm giúp học sinh hiểu về địa lý tự nhiên và nhân tạo của Việt Nam và thế giới. Học sinh sẽ được học về các khái niệm cơ bản về địa lý, địa hình, khí hậu, tài nguyên và nền kinh tế của các quốc gia khác nhau.

Giải sách giáo khoa Địa lí lớp 7 chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Địa lí lớp 7 chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về địa lý Việt Nam và thế giới. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản và cáchnói chung để nắm vững kiến thức địa lý.Địa lí lớp 7 chân trời sáng tạo
Chương 1: Châu Âu
• Bài 1: Thiên nhiên châu Âu
• Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
• Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
• Bài 4: Liên minh châu Âu
Chương 2: Châu Á
• Bài 5: Thiên nhiên châu Á
• Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
• Bài 7: Bản đó chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
• Bài 8: Thực hành tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
Chương 3: Châu Phi
• Bài 9: Thiên nhiên châu Phi
• Bài 10: Dân cư, xã hội châu Phi
• Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
• Bài 12: Thực hành sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi
Chương 4: Châu Mỹ
• Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
• Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
• Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ
• Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
• Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh
• Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
Chương 5: Châu Đại Dương
• Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương
• Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
• Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
Chương 6: Châu Nam Cực
• Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sự khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
• Bài 23: Thiên nhiên châu Nam Cực

Giải bài tập Địa lí lớp 7 chân trời sáng tạo

Để nâng cao khả năng hiểu và áp dụng kiến thức địa lý, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh tìm hiểu về địa hình, khí hậu, tài nguyên và nền kinh tế của các quốc gia khác nhau, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về sự đa dạng của thế giới.
Giải SBT Địa lí 7 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Châu Âu
• Bài 1: Thiên nhiên châu Âu
• Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
• Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu
• Bài 4: Liên minh châu Âu
Chương 2: Châu Á
• Bài 5: Thiên nhiên châu Á
• Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
• Bài 7: Bản đó chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
• Bài 8: Thực hành tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
Chương 3: Châu Phi
• Bài 9: Thiên nhiên châu Phi
• Bài 10: Dân cư, xã hội châu Phi
• Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
• Bài 12: Thực hành sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi
Chương 4: Châu Mỹ
• Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
• Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
• Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ
• Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
• Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh
• Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
Chương 5: Châu Đại Dương
• Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương
• Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
• Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
Chương 6: Châu Nam Cực
• Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sự khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
• Bài 23: Thiên nhiên châu Nam Cực

Địa lí 7 Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sự khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực
Địa lí 7 Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
Địa lí 7 Bài 20: Dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
Địa lí 7 Bài 19: Thiên nhiên châu Đại Dương
Địa lí 7 Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
Địa lí 7 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, văn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh
Địa lí lớp 7 Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
Địa lí 7 Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ
Địa lí 7 Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
Địa lí 7 Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ