Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 12 cũ

Chương trình Tiếng Anh lớp 12 cũ sử dụng sách giáo khoa và sách bài tập như tài liệu chính trong quá trình học tập. Sách giáo khoa cung cấp nội dung chủ yếu, giải thích ngữ pháp, cung cấp các đoạn văn mẫu và bài đọc để học sinh rèn kỹ năng đọc hiểu và từ vựng.

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh 12

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12 cũ chứa các bài tập luyện tập và bài tập thực hành để học sinh rèn kỹ năng ngữ pháp, viết và nghe hiểu. Các bài tập được thiết kế để áp dụng kiến thức từ sách giáo khoa và phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ Anh một cách linh hoạt và chính xác.
Unit 1: Home Life
• A. Reading (trang 12-13-14)
• B. Speaking (trang 15)
• C. Listening (trang 16-17)
• D. Writing (trang 17)
• E. Language Focus (trang 18-19)
Unit 2: Cultural Diversity
• A. Reading (trang 20-21-22)
• B. Speaking (trang 22-23-24)
• C. Listening (trang 24-25)
• D. Writing (trang 25-26)
• E. Language Focus (trang 27-28-29)
Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Học kì 1 có đáp án (6 đề)
Unit 3: Ways of Socialising
• A. Reading (trang 30-31-32)
• B. Speaking (trang 32-33-34)
• C. Listening (trang 34-35-36)
• D. Writing (trang 36-37)
• E. Language Focus (trang 38-39-40)
Tiếng Anh 12 Test Yourself A (trang 41-42-43)
Unit 4: School Education System
• A. Reading (trang 44-45-46)
• B. Speaking (trang 47)
• C. Listening (trang 48)
• D. Writing (trang 49)
• E. Language Focus (trang 49-50-51)
Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án (6 đề)
Unit 5: Higher Education
• A. Reading (trang 52-53-54)
• B. Speaking (trang 55-56)
• C. Listening (trang 56-57)
• D. Writing (trang 58)
• E. Language Focus (trang 58-59-60-61)
Unit 6: Future Jobs
• A. Reading (trang 62-63-64-65)
• B. Speaking (trang 65-66-67)
• C. Listening (trang 67-68)
• D. Writing (trang 68-69)
• E. Language Focus (trang 69-70-71)
Tiếng Anh 12 Test Yourself B (trang 72-73)
Unit 7: Economic Reforms
• A. Reading (trang 74-75-76-77)
• B. Speaking (trang 77-78)
• C. Listening (trang 79-80)
• D. Writing (trang 80-81)
• E. Language Focus (trang 81-82-83)
Unit 8: Life in the future
• A. Reading (trang 84-85-86)
• B. Speaking (trang 87-88)
• C. Listening (trang 88-89)
• D. Writing (trang 89-90)
• E. Language Focus (trang 90-91-92)
Tiếng Anh 12 Test Yourself C (trang 93-94-95)
Unit 9: Deserts
• A. Reading (trang 96-97-98-99)
• B. Speaking (trang 99)
• C. Listening (trang 100-101)
• D. Writing (trang 102)
• E. Language Focus (trang 103-104-105)
Unit 10: Endangered Species
• A. Reading (trang 106-107-108-109)
• B. Speaking (trang 109-110)
• C. Listening (trang 111-112-113)
• D. Writing (trang 113)
• E. Language Focus (trang 114-115)
Tiếng Anh 12 Test Yourself D (trang 116-117)
Unit 11: Books
• A. Reading (trang 118-119-120-121)
• B. Speaking (trang 122)
• C. Listening (trang 123-124)
• D. Writing (trang 124-125)
• E. Language Focus (trang 126-127)
Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Học kì 2 có đáp án (6 đề)
Unit 12: Water Sports
• A. Reading (trang 128-129-130)
• B. Speaking (trang 131-132)
• C. Listening (trang 132-133-134)
• D. Writing (trang 134-135)
• E. Language Focus (trang 135-136-137)
Unit 13: The 22nd SEA Games
• A. Reading (trang 138-139-140)
• B. Speaking (trang 141-142)
• C. Listening (trang 142-143)
• D. Writing (trang 143-144-145)
• E. Language Focus (trang 145-146-147)
Tiếng Anh 12 Test Yourself E (trang 148-149-150-151)
Đề thi Tiếng Anh lớp 12 Giữa kì 2 năm 2022 có đáp án (6 đề)
Unit 14: International Organizations
• A. Reading (trang 152-153-154-155)
• B. Speaking (trang 155-156)
• C. Listening (trang 156-157-158)
• D. Writing (trang 158)
• E. Language Focus (trang 159-160-161)
Unit 15: Women in Society
• A. Reading (trang 162-163-164-165)
• B. Speaking (trang 165-166)
• C. Listening (trang 167-168)
• D. Writing (trang 168-169)
• E. Language Focus (trang 169-170-171)
Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations
• A. Reading (trang 172-173-174-175)
• B. Speaking (trang 175-176-177)
• C. Listening (trang 178-179)
• D. Writing (trang 179-180-181)
• E. Language Focus (trang 181-182-183-184)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Test Yourself F (Trang 185-186-187)
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association Of Southeast Asian Nations
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS có đáp án (3)
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS có đáp án (2)
Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations có đáp án
Bài tập Tiếng Anh 12 unit 16: Association of Southeast Asian Nations
Bộ bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations
Giải SGK Unit 16 lớp 12 The Association of Southeast Asian Nations
Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in society
Soạn Unit 15 lớp 12 Writing