Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: GDCD Lớp 9

Giáo dục công dân lớp 9

Môn Giáo dục công dân lớp 9 giúp bạn hiểu về tư cách công dân và trách nhiệm của mình trong xã hội. Bằng cách tìm hiểu về chính trị, pháp luật, kinh tế, và các vấn đề xã hội khác, bạn sẽ phát triển tư duy phân tích, suy luận logic, và khả năng đưa ra quyết định tốt hơn. Môn học này cũng khuyến khích sự tham gia tích cực trong hoạt động công dân và xây dựng ý thức xã hội.

Giải bài tập sách giáo khoa Giáo dục công dân

Sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 là nguồn tài liệu cơ bản giúp bạn nắm vững kiến thức và hiểu rõ về các khái niệm trong môn học. Sách giáo khoa cung cấp cho bạn kiến thức về quyền và trách nhiệm công dân, hệ thống chính trị, pháp luật và các vấn đề xã hội. Đọc kỹ sách giáo khoa và làm các bài tập đi kèm là cách tiếp cận tốt để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng Giáo dục công dân.
• Bài 1: Chí công vô tư
• Bài 2: Tự chủ
• Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
• Bài 4: Bảo vệ hòa bình
• Top 4 Đề thi GDCD 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
• Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
• Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
• Bài 8: Năng động, sáng tạo
• Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
• Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
• Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
• Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
• Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
• Top 4 Đề thi GDCD 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
• Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
• Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
• Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
• Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Giải bài tập sách bài tập Giáo dục công dân

Sách bài tập Giáo dục công dân 9 là một tài liệu quan trọng để rèn luyện và áp dụng kiến thức công dân vào cuộc sống thực tế. Sách bài tập cung cấp cho học sinh nhiều bài tập đa dạng liên quan đến quyền và trách nhiệm công dân, hệ thống chính trị và các vấn đề xã hội. Các bài tập giúp bạn rèn luyện kỹ năng tư duy phân tích, đưa ra quan điểm và giải quyết các vấn đề xã hội.
Vở bài tập Giáo dục công dân 9 cung cấp lời giải chi tiết
• Bài 1: Chí công vô tư
• Bài 2: Tự chủ
• Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
• Bài 4: Bảo vệ hòa bình
• Top 4 Đề thi GDCD 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
• Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
• Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
• Bài 8: Năng động, sáng tạo
• Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
• Top 4 Đề thi Học kì 1 GDCD 9 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
• Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
• Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
• Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
• Top 4 Đề thi GDCD 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
• Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
• Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
• Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
• Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Giải bài tập vở bài tập Giáo dục công dân

Vở bài tập Giáo dục công dân 9 là một tài liệu hữu ích giúp bạn thực hành và áp dụng kiến thức vào thực tế. Vở bài tập cung cấp cho bạn các bài tập đa dạng về quyền và trách nhiệm công dân, hệ thống chính trị, và các vấn đề xã hội. Qua việc giải các bài tập, bạn sẽ rèn luyện khả năng phân tích, suy luận và áp dụng kiến thức vào thực tế.
• Bài 1: Chí công vô tư
• Bài 2: Tự chủ
• Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
• Bài 4: Bảo vệ hòa bình
• Top 4 Đề thi GDCD 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
• Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
• Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
• Bài 8: Năng động, sáng tạo
• Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
• Top 4 Đề thi Học kì 1 GDCD 9 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
• Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
• Top 4 Đề thi GDCD 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
• Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
• Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
• Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
• Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn GDCD
GDCD 9 bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
GDCD 9 bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
GDCD 9 bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
GDCD 9 bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
GDCD 9 bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Đề thi giữa kì 2 lớp 9
GDCD 9 bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
GDCD 9 bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
GDCD 9 bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước