Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Sinh Học Lớp 12

Môn Sinh học lớp 12 là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Nó giúp học sinh hiểu về cấu trúc, chức năng và quá trình phát triển của các hệ sinh thái, các loài sinh vật và sự tương tác giữa chúng. Môn học này cung cấp kiến thức căn bản về di truyền, sinh thái học, sinh vật học, nguyên sinh vật học và sinh học phân tử.

Giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 12

Sách giáo khoa Sinh học lớp 12 là tài liệu căn bản và quan trọng trong quá trình học tập. Nó cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và bài tập để áp dụng và rèn luyện kỹ năng. Việc giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 12 giúp học sinh nắm vững lý thuyết, áp dụng kiến thức vào thực tế và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.
Phần 5: Di truyền học
Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
• Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
• Bài 2: Phiên mã và dịch mã
• Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
• Bài 4: Đột biến gen
• Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
• Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
• Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
• Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
• Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
• Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
• Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
• Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
• Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
• Bài 14: Thực hành: Lai giống
• Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2
Chương 3: Di truyền học quần thể
• Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
• Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
Chương 4: Ứng dụng di truyền học
• Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
• Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
• Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
Chương 5: Di truyền học người
• Bài 21: Di truyền y học
• Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
• Bài 23: Ôn tập phần di truyền học
Phần 6: Tiến hóa
Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
• Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
• Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
• Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
• Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi
• Bài 28: Loài
• Bài 29 : Quá trình hình thành loài
• Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
• Bài 31: Tiến hóa lớn
Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
• Bài 32: Nguồn gốc sự sống
• Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
• Bài 34: Sự phát sinh loài người
Phần 7: Sinh thái học
Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
• Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
• Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
• Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
• Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
• Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương 2: Quần xã sinh vật
• Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
• Bài 41: Diễn thế sinh thái
Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường
• Bài 42: Hệ sinh thái
• Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
• Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
• Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
• Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
• Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Giải bài tập sách giáo khoa Sinh 12 nâng cao

Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao cung cấp những bài tập và ví dụ về các chủ đề như di truyền và biến dị, cơ chế hoạt động của các hệ sinh thái, quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật, sinh học phân tử và công nghệ sinh học. Việc giải bài tập sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao giúp học sinh mở rộng kiến thức và nắm vững các khái niệm và nguyên lý Sinh học cần thiết.
Phần 5: Di truyền học
Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
• Sinh lớp 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
• Sinh lớp 12 Bài 2: Phiên mã và dịch mã
• Sinh lớp 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen
• Sinh lớp 12 Bài 4: Đột biến gen
• Sinh lớp 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể
• Sinh lớp 12 Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
• Sinh lớp 12 Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
• Sinh lớp 12 Bài 8: Bài tập chương I
• Sinh lớp 12 Bài 9: Thực hành xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
• Sinh lớp 12 Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời
Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
• Sinh lớp 12 Bài 11: Quy luật phân li
• Sinh lớp 12 Bài 12: Quy luật phân li độc lập
• Sinh lớp 12 Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen
• Sinh lớp 12 Bài 14: Di truyền và liên kết
• Sinh lớp 12 Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính
• Sinh lớp 12 Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
• Sinh lớp 12 Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
• Sinh lớp 12 Bài 18: Bài tập chương II
• Sinh lớp 12 Bài 19: Thực hành lai giống
Chương 3: Di truyền học quần thể
• Sinh lớp 12 Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể
• Sinh lớp 12 Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên
Chương 4: Ứng dụng di truyền học
• Sinh lớp 12 Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng
• Sinh lớp 12 Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)
• Sinh lớp 12 Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
• Sinh lớp 12 Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen
• Sinh lớp 12 Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)
Chương 5: Di truyền học người
• Sinh lớp 12 Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
• Sinh lớp 12 Bài 28: Di truyền y học
• Sinh lớp 12 Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)
• Sinh lớp 12 Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người
• Sinh lớp 12 Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học
Phần 6: Tiến hóa
Chương 1: Bằng chứng tiến hóa
• Sinh lớp 12 Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh
• Sinh lớp 12 Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học
• Sinh lớp 12 Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
Chương 2: Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa
• Sinh lớp 12 Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
• Sinh lớp 12 Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại
• Sinh lớp 12 Bài 37: Các nhân tố tiến hóa
• Sinh lớp 12 Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)
• Sinh lớp 12 Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
• Sinh lớp 12 Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li
• Sinh lớp 12 Bài 41: Quá trình hình thành loài
• Sinh lớp 12 Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới
Chương 3: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
• Sinh lớp 12 Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
• Sinh lớp 12 Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
• Sinh lớp 12 Bài 45: Sự phát sinh loài người
• Sinh lớp 12 Bài 46: Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
Phần 7: Sinh thái học
Chương 1: Cơ thể và môi trường
• Sinh lớp 12 Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái
• Sinh lớp 12 Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
• Sinh lớp 12 Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
• Sinh lớp 12 Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực
Chương 2: Quần thể sinh vật
• Sinh lớp 12 Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
• Sinh lớp 12 Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
• Sinh lớp 12 Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
• Sinh lớp 12 Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể
Chương 3: Quần xã sinh vật
• Sinh lớp 12 Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã
• Sinh lớp 12 Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
• Sinh lớp 12 Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng
• Sinh lớp 12 Bài 58: Diễn thế sinh thái
• Sinh lớp 12 Bài 59: Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt trả lại
Chương 4: Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên
• Sinh lớp 12 Bài 60: Hệ sinh thái
• Sinh lớp 12 Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái
• Sinh lớp 12 Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
• Sinh lớp 12 Bài 63: Sinh quyển
• Sinh lớp 12 Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên
• Sinh lớp 12 Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)
• Sinh lớp 12 Bài 66: Tổng kết toàn cấp

Giải bài tập Chuyên đề Sinh học 12

Bên cạnh việc giải bài tập sách giáo khoa, học sinh lớp 12 cũng cần rèn luyện bằng cách giải bài tập chuyên đề Sinh học 12. Bài tập chuyên đề giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập phức tạp hơn, tăng cường khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến Sinh học.
Chuyên đề: Cơ chế di truyền và biến dị
• Gen là gì ? Lý thuyết về Gen hay, chi tiết
• Phiên mã, dịch mã là gì
• Điều hòa gen là gì? Cơ chế điều hòa gen ở sinh vật nhân sơ
• Đột biến gen là gì? Nguyên nhân, cơ chế đột biến gen
• Nhiễm sắc thể là gì ? Hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể
• Đột biến nhiễm sắc thể là gì
• Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là gì? Cơ chế phát sinh, hậu quả, ý nghĩa
• Công thức về Cơ chế di truyền và biến dị
• Trắc nghiệm Cơ chế di truyền và biến dị có đáp án (phần 1)
• Trắc nghiệm Cơ chế di truyền và biến dị có đáp án (phần 2)
Chuyên đề: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
• Quy luật phân li là gì? Nội dung, ý nghĩa ?
• Quy luật phân li độc lập là gì? Nội dung, ý nghĩa ?
• Liên kết gen là gì ? Ý nghĩa
• Hoán vị gen là gì ? Ý nghĩa
• Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân là gì
• Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen là gì
• Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen là gì
• Công thức về tính quy luật của hiện tượng di truyền hay, chi tiết
• Bài tập trắc nghiệm Tính quy luật của hiện tượng di truyền có đáp án (phần 1)
• Bài tập trắc nghiệm Tính quy luật của hiện tượng di truyền có đáp án (phần 2)
Chuyên đề: Di truyền học quần thể
• Cấu trúc di truyền của quần thể
• Bài tập trắc nghiệm Di truyền học quần thể có đáp án (phần 1)
• Bài tập trắc nghiệm Di truyền học quần thể có đáp án (phần 2)
Chuyên đề: Ứng dụng di truyền học
• Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
• Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
• Tạo giống nhờ công nghệ gen
• Bài tập trắc nghiệm ứng dụng di truyền học
Chuyên đề: Di truyền học ở người
• Lý thuyết Di truyền y học hay, chi tiết
• Lý thuyết Bảo vệ vốn gen của loài người hay, chi tiết
• Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học người (phần 1)
• Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền học người (phần 2)
Chuyên đề: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
• Lý thuyết Bằng chứng tiến hóa hay, chi tiết
• Các học thuyết tiến hóa cổ điển và hiện đại hay, chi tiết
• Loài sinh học là gì ? Lý thyết Loài hay, chi tiết
• Lý thuyết Các nhân tố tiến hóa hay, chi tiết
• Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi hay, chi tiết
• Quá trình hình thành loài mới hay, chi tiết
• Tiến hóa lớn là gì
• Trắc nghiệm Bằng chứng và cơ chế tiến hóa có đáp án (phần 1)
• Trắc nghiệm Bằng chứng và cơ chế tiến hóa có đáp án (phần 2)
Chuyên đề: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
• Lý thuyết Nguồn gốc của sự sống
• Sự phát triển của sinh giới qua các các đại địa chất hay, chi tiết
• Lý thuyết Sự phát sinh loài người
• Trắc nghiệm Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất có đáp án (phần 1)
• Trắc nghiệm Sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất có đáp án (phần 4)
Chuyên đề: Cá thể và quần thể sinh vật
• Lý thuyết Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
• Quần thể sinh vật là gì ? Đặc điểm cơ bản của quan hệ trong quần thể
• Các kiểu, nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
• Trắc nghiệm Cá thể và quần thể sinh vật có đáp án (phần 1)
• Trắc nghiệm Cá thể và quần thể sinh vật có đáp án (phần 2)
Chuyên đề: Quần xã sinh vật
• Quần xã sinh vật là gì ? Đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật
• Diễn thế sinh thái là gì? Nguyên nhân gây diễn thế sinh thái
• Câu hỏi trắc nghiệm Quần xã sinh vật có đáp án (phần 1)
• Câu hỏi trắc nghiệm Quần xã sinh vật có đáp án (phần 2)
Chuyên đề: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường
• Lý thuyết Hệ sinh thái hay, chi tiết
• Lý thuyết Trao đổi vật chất hay, chi tiết
• Trắc nghiệm Hệ sinh thái sinh quyển có đáp án (phần 1)
• Trắc nghiệm Hệ sinh thái sinh quyển có đáp án (phần 2)
Phương pháp giải bài toán xác suất môn Sinh học ôn thi THPT Quốc gia năm 2021
• Phương pháp giải bài tập xác suất trong di truyền phân tử cực hay
• Cách giải bài tập xác suất trong di truyền phân tử khi có biến dị cực hay
• Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền Menđen
• Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền tương tác gen và gen đa hiệu
• Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen
• Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết giới tính và phụ thuộc giới tính
• Cách giải bài tập xác suất trong di truyền quần thể – quần thể ngẫu phối
• Cách giải bài tập xác suất trong di truyền quần thể – quần thể tự phối
• Cách giải bài tập xác suất trong di truyền quần thể – quần thể người
• Cách giải bài tập xác suất trong di truyền người – di truyền tư vấn
• Cách giải bài tập xác suất trong di truyền người – di truyền phả hệ
• Cách giải bài tập xác suất khi có tác động của nhân tố tiến hóa cực hay

Câu hỏi trắc nghiệm: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường (Phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường (Phần 1)
Trao đổi vật chất
Hệ sinh thái
Câu hỏi trắc nghiệm: Quần xã sinh vật (Phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: Quần xã sinh vật (Phần 1)
Diễn thế sinh thái
Chuyên đề Sinh học 12: Quần xã
Chuyên đề Sinh học 12 – Chương 1: Cá thể và quần thể sinh học
Câu hỏi trắc nghiệm: Cá thể và quần thể sinh vật (Phần 2)