Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 6 Global Success

Giới thiệu Tiếng Anh 6 Global Success

Tiếng Anh 6 Global Success là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 6 được thiết kế để giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và tiên tiến. Chương trình này cung cấp cho học sinh các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Global Success

Trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Global Success, các bạn sẽ được học các chủ đề như: gia đình và bạn bè, sở thích, địa điểm và thời tiết. Sách giáo khoa được thiết kế với nhiều hoạt động thú vị để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.
Giải Tiếng Anh 6 Global Success
Giải bài tập Tiếng Anh 6 Tập 1 Global Success
Unit 1: My new school
• Từ vựng Unit 1 lớp 6
• Unit 1 Getting Started (trang 6, 7)
• Unit 1 A Closer Look 1 (trang 8)
• Unit 1 A Closer Look 2 (trang 9, 10)
• Unit 1 Communication (trang 11)
• Unit 1 Skills 1 (trang 12)
• Unit 1 Skills 2 (trang 13)
• Unit 1 Looking Back (trang 14)
• Unit 1 Project (trang 15)
Unit 2: My house
• Từ vựng Unit 2 lớp 6
• Unit 2 Getting Started (trang 16, 17)
• Unit 2 A Closer Look 1 (trang 17, 18)
• Unit 2 A Closer Look 2 (trang 18, 19)
• Unit 2 Communication (trang 20, 21)
• Unit 2 Skills 1 (trang 22)
• Unit 2 Skills 2 (trang 23)
• Unit 2 Looking Back (trang 24)
• Unit 2 Project (trang 25)
Unit 3: My friends
• Từ vựng Unit 3 lớp 6
• Unit 3 Getting Started (trang 26, 27)
• Unit 3 A Closer Look 1 (trang 28, 29)
• Unit 3 A Closer Look 2 (trang 30, 31)
• Unit 3 Communication (trang 31)
• Unit 3 Skills 1 (trang 32)
• Unit 3 Skills 2 (trang 33)
• Unit 3 Looking Back (trang 34)
• Unit 3 Project (trang 35)
Review 1 (Unit 1-2-3)
• Review 1 Language (trang 36)
• Review 1 Skills (trang 37)
Top 13 Đề thi Tiếng anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Unit 4: My neighbourhood
• Từ vựng Unit 4 lớp 6
• Unit 4 Getting Started (trang 38, 39)
• Unit 4 A Closer Look 1 (trang 40)
• Unit 4 A Closer Look 2 (trang 41, 42)
• Unit 4 Communication (trang 43)
• Unit 4 Skills 1 (trang 44)
• Unit 4 Skills 2 (trang 45)
• Unit 4 Looking Back (trang 46)
• Unit 4 Project (trang 47)
Unit 5: Natural wonders of Viet Nam
• Từ vựng Unit 5 lớp 6
• >Unit 5 Getting Started (trang 48, 49)
• Unit 5 A Closer Look 1 (trang 50, 51)
• Unit 5 A Closer Look 2 (trang 51, 52)
• Unit 5 Communication (trang 53)
• Unit 5 Skills 1 (trang 54)
• Unit 5 Skills 2 (trang 55)
• Unit 5 Looking Back (trang 56)
• Unit 5 Project (trang 57)
Unit 6: Our Tet holiday
• Từ vựng Unit 6 lớp 6
• Unit 6 Getting Started (trang 58, 59)
• Unit 6 A Closer Look 1 (trang 60)
• Unit 6 A Closer Look 2 (trang 61, 62)
• Unit 6 Communication (trang 63)
• Unit 6 Skills 1 (trang 64, 65)
• Unit 6 Skills 2 (trang 65)
• Unit 6 Looking Back (trang 66)
• Unit 6 Project (trang 67)
Review 2 (Unit 4-5-6)
• Review 2 Language (trang 68)
• Review 2 Skills (trang 68, 69)
Giải bài tập Tiếng Anh 6 Tập 2 Global Success
Unit 7: Television
• Từ vựng Unit 7 lớp 6
• Unit 7 Getting Started (trang 6, 7)
• Unit 7 A Closer Look 1 (trang 8)
• Unit 7 A Closer Look 2 (trang 9, 10)
• Unit 7 Communication (trang 11)
• Unit 7 Skills 1 (trang 12, 13)
• Unit 7 Skills 2 (trang 13)
• Unit 7 Looking Back (trang 14)
• Unit 7 Project (trang 15)
Unit 8: Sports and games
• Từ vựng Unit 8 lớp 6
• Unit 8 Getting Started (trang 16, 17)
• Unit 8 A Closer Look 1 (trang 18)
• Unit 8 A Closer Look 2 (trang 19, 20)
• Unit 8 Communication (trang 21)
• Unit 8 Skills 1 (trang 22)
• Unit 8 Skills 2 (trang 23)
• Unit 8 Looking Back (trang 24)
• Unit 8 Project (trang 25)
Unit 9: Cities of the world
• Từ vựng Unit 9 lớp 6
• Unit 9 Getting Started (trang 26, 27)
• Unit 9 A Closer Look 1 (trang 28)
• Unit 9 A Closer Look 2 (trang 29, 30)
• Unit 9 Communication (trang 30, 31)
• Unit 9 Skills 1 (trang 32)
• Unit 9 Skills 2 (trang 33)
• Unit 9 Looking Back (trang 34)
• Unit 9 Project (trang 35)
Review 3 (Unit 7-8-9)
• Review 3 Language (trang 36)
• Review 3 Skills (trang 36, 37)
Unit 10: Our houses in the future
• Từ vựng Unit 10 lớp 6
• Unit 10 Getting Started (trang 38, 39)
• Unit 10 A Closer Look 1 (trang 40)
• Unit 10 A Closer Look 2 (trang 41, 42)
• Unit 10 Communication (trang 43)
• Unit 10 Skills 1 (trang 44)
• Unit 10 Skills 2 (trang 45)
• Unit 10 Looking Back (trang 46)
• Unit 10 Project (trang 47)
Unit 11: Our greener world
• Từ vựng Unit 11 lớp 6
• Unit 11 Getting Started (trang 48, 49)
• Unit 11 A Closer Look 1 (trang 50, 51)
• Unit 11 A Closer Look 2 (trang 51, 52)
• Unit 11 Communication (trang 53)
• Unit 11 Skills 1 (trang 54)
• Unit 11 Skills 2 (trang 55)
• Unit 11 Looking Back (trang 56)
• Unit 11 Project (trang 57)
Unit 12: Robots
• Từ vựng Unit 12 lớp 6
• Unit 12 Getting Started (trang 58, 59)
• Unit 12 A Closer Look 1 (trang 60)
• Unit 12 A Closer Look 2 (trang 61, 62)
• Unit 12 Communication (trang 63)
• Unit 12 Skills 1 (trang 64)
• Unit 12 Skills 2 (trang 65)
• Unit 12 Looking Back (trang 66)
• Unit 12 Project (trang 67)
Review 4 (Unit 10-11-12)
• Review 4 Language (trang 68)
• Review 4 Skills (trang 69)

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Global Success

Để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, học sinh cần phải thực hành nhiều. Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Global Success cung cấp nhiều bài tập để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.
Giải SBT Tiếng Anh 6 Global Success
Giải SBT Tiếng Anh lớp 6 Tập 1 Global Success
Unit 1: My new school
• Unit 1: A. Pronunciation (trang 3)
• Unit 1: B. Vocabulary & Grammar (trang 4, 5)
• Unit 1: C. Speaking (trang 6, 7)
• Unit 1: D. Reading (trang 7, 8)
• Unit 1: E. Writing (trang 9)
Unit 2: My house
• Unit 2: A. Pronunciation (trang 10)
• Unit 2: B. Vocabulary & Grammar (trang 10, 11, 12)
• Unit 2: C. Speaking (trang 12, 13)
• Unit 2: D. Reading (trang 13, 14)
• Unit 2: E. Writing (trang 15)
Unit 3: My friends
• Unit 3: A. Pronunciation (trang 16)
• Unit 3: B. Vocabulary & Grammar (trang 16, 17, 18)
• Unit 3: C. Speaking (trang 18, 19)
• Unit 3: D. Reading (trang 19, 20)
• Unit 3: E. Writing (trang 20, 21)
Test yourself 1
Top 13 Đề thi Tiếng anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)
Unit 4: My neighbourhood
• Unit 4: A. Pronunciation (trang 26)
• Unit 4: B. Vocabulary & Grammar (trang 26, 27, 28, 29)
• Unit 4: C. Speaking (trang 29, 30)
• Unit 4: D. Reading (trang 30, 31)
• Unit 4: E. Writing (trang 32)
Unit 5: Natural wonders of Vietnam
• Unit 5: A. Pronunciation (trang 33)
• Unit 5: B. Vocabulary & Grammar (trang 33, 34, 35)
• Unit 5: C. Speaking (trang 35, 36)
• Unit 5: D. Reading (trang 36, 37, 38)
• Unit 5: E. Writing (trang 38, 39)
Unit 6: Our Tet holiday
• Unit 6: A. Pronunciation (trang 40)
• Unit 6: B. Vocabulary & Grammar (trang 40, 41)
• Unit 6: C. Speaking (trang 42, 43)
• Unit 6: D. Reading (trang 44, 45)
• Unit 6: E. Writing (trang 46, 47)
Test yourself 2
Giải SBT Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 Global Success
Unit 7: Television
• Unit 7: A. Pronunciation (trang 3)
• Unit 7: B. Vocabulary & Grammar (trang 3, 4, 5)
• Unit 7: C. Speaking (trang 5, 6)
• Unit 7: D. Reading (trang 6, 7)
• Unit 7: E. Writing (trang 7, 8)
Unit 8: Sports and games
• Unit 8: A. Pronunciation (trang 9)
• Unit 8: B. Vocabulary & Grammar (trang 9, 10, 11, 12)
• Unit 8: C. Speaking (trang 12, 13)
• Unit 8: D. Reading (trang 13, 14)
• Unit 8: E. Writing (trang 15)
Unit 9: Cities of the world
• Unit 9: A. Pronunciation (trang 16)
• Unit 9: B. Vocabulary & Grammar (trang 16, 17, 18)
• Unit 9: C. Speaking (trang 18)
• Unit 9: D. Reading (trang 19, 20)
• Unit 9: E. Writing (trang 20, 21)
Test yourself 3
Unit 10: Our houses in the future
• Unit 10: A. Pronunciation (trang 26)
• Unit 10: B. Vocabulary & Grammar (trang 26, 27, 28)
• Unit 10: C. Speaking (trang 28, 29)
• Unit 10: D. Reading (trang 29, 30)
• Unit 10: E. Writing (trang 31)
Unit 11: Our greener world
• Unit 11: A. Pronunciation (trang 32)
• Unit 11: B. Vocabulary & Grammar (trang 32, 33, 34)
• Unit 11: C. Speaking (trang 35, 36)
• Unit 11: D. Reading (trang 37, 38)
• Unit 11: E. Writing (trang 38, 39)
Unit 12: Robots
• Unit 12: A. Pronunciation (trang 40)
• Unit 12: B. Vocabulary & Grammar (trang 40, 41, 42)
• Unit 12: C. Speaking (trang 43, 44)
• Unit 12: D. Reading (trang 44, 45, 46)
• Unit 12: E. Writing (trang 47, 48)
Test yourself 4

Soạn Anh 6 Unit 9 Cities Of The World
Soạn Unit 8 lớp 6 Sports and Games
Tiếng Anh 6 Unit 7 Television
Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school
Review 4 lớp 6 Skills
Review 4 lớp 6 Language
Review 3 lớp 6 Skills
Review 3 lớp 6 Language
Review 2 lớp 6 Skills
Review 2 lớp 6 Language