Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Toán Lớp 7- CD

Giới thiệu Toán học lớp 7 cánh diều

Toán là môn học quan trọng giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy logic và tính toán. Trong lớp 7, học sinh sẽ được học về các khái niệm cơ bản của toán học, từ đó rèn luyện khả năng giải các bài toán cơ bản.
Giải Toán lớp 7 Tập 1
Chương 1. Số hữu tỉ
• Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
• Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
• Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
• Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
• Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 2. Tập hợp R các số thực
• Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
• Bài 4. Làm tròn và ước lượng
• Bài 5. Tỉ lệ thức
• Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Bài tập cuối chương 2
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
Chương 3: Hình học trực quan
• Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
• Bài 2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
• Bài tập cuối chương 3
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 2: Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng
Chương 4: Góc. Đường thẳng song song
• Bài 1. Góc ở vị trí đặc biệt
• Bài 2. Tia phân giác của một góc
• Bài 3. Hai đường thẳng song song
• Bài 4. Định lí
• Bài tập cuối chương 4
Giải Toán lớp 7 Tập 2
Chương 5: Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
• Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu
• Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
• Bài 4: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 5: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
• Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
• Bài tập cuối chương 5
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 3: Dung tích phổi
Chương 6: Biểu thức đại số
• Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số
• Bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến
• Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
• Bài 4: Phép nhân đa thức một biến
• Bài 5: Phép chia đa thức một biến
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Tam giác
• Bài 1: Tổng các góc của một tam giác
• Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
• Bài 3: Hai tam giác bằng nhau
• Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh
• Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh
• Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc
• Bài 7: Tam giác cân
• Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên
• Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng
• Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
• Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
• Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
• Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác
• Bài tập cuối chương 7
• Giải Toán Hình 7 Cánh diều

Giải sách giáo khoa Tin học lớp 7 cánh diều

Sách giáo khoa Toán lớp 7 cánh diều cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đại số, hình học và giải tích. Sách giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm cơ bản và phương pháp tính toán, từ đó giúp họ giải quyết các bài toán cơ bản.
Giải SBT Toán 7 Tập 1 Cánh diều
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
• Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
• Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
• Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
• Bài 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 2: Tập hợp R các số thực
• Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực
• Bài 4: Làm tròn số và ước lượng
• Bài 5: Tỉ lệ thức
• Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 7: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hình học trực quan
• Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
• Bài 2: Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Góc. Đường thẳng song song
• Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt
• Bài 2: Tia phân giác của một góc
• Bài 3: Hai đường thẳng song song
• Bài 4: Định lý
• Bài tập cuối chương 4
Giải SBT Toán 7 Tập 2 Cánh diều
Chương 5: Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
• Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu
• Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
• Bài 4: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 5: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
• Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Biểu thức đại số
• Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số
• Bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến
• Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
• Bài 4: Phép nhân đa thức một biến
• Bài 5: Phép chia đa thức một biến
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Tam giác
• Bài 1: Tổng các góc của một tam giác
• Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
• Bài 3: Hai tam giác bằng nhau
• Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh
• Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh
• Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc
• Bài 7: Tam giác cân
• Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên
• Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng
• Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
• Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
• Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
• Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác
• Bài tập cuối chương 7

Giải bài tập Tin học lớp 7 cánh diều

Để nâng cao khả năng giải các bài toán, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh giải các bài toán cơ bản và ứng dụng kiến thức đã học vào các bài toán thực tế. Việc giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy logic và tính toán, từ đó giải quyết các vấn đề toán học một cách chính xác và hiệu quả.
Giải vở bài tập Toán 7 Cánh diều
Giải vở bài tập Toán 7 Tập 1 Cánh diều
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
• Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
• Bài 3: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
• Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
• Bài 5: Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 2: Tập hợp R các số thực
• Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực
• Bài 4: Làm tròn và ước lượng
• Bài 5: Tỉ lệ thức
• Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 7: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 8: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hình học trực quan
• Bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
• Bài 2: Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Góc. Đường thẳng song song
• Bài 1: Góc ở vị trí đặc biệt
• Bài 2: Tia phân giác của một góc
• Bài 3: Hai đường thẳng song song
• Bài 4: Định lí
• Bài tập cuối chương 4
Giải vở bài tập Toán 7 Tập 2 Cánh diều
Chương 5: Một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
• Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu
• Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
• Bài 4: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 5: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
• Bài 6: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
• Bài tập cuối chương 5
Chương 6: Biểu thức đại số
• Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số
• Bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến
• Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
• Bài 4: Phép nhân đa thức một biến
• Bài 5: Phép chia đa thức một biến
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Tam giác
• Bài 1: Tổng các góc của một tam giác
• Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
• Bài 3: Hai tam giác bằng nhau
• Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh
• Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh
• Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc
• Bài 7: Tam giác cân
• Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên
• Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng
• Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
• Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
• Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
• Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác
• Bài tập cuối chương 7

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found