Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Kinh Tế & Pháp Luật Lớp 10 – KNTT

Giới thiệu Kinh tế & Pháp luật lớp 10 kết nối tri thức

Môn Kinh tế & Pháp luật lớp 10 giúp học sinh hiểu về kinh tế và pháp luật, từ đó có thể đưa ra các quyết định và hành động phù hợp với đạo đức và pháp luật.
Giải Chuyên đề học tập Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Tình yêu, hôn nhân và gia đình
• Bài 1: Tình yêu
• Bài 2: Hôn nhân
• Bài 3: Gia đình
Chuyên đề 2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ
• Bài 4: Những vấn đề chung về doanh nghiệp nhỏ
• Bài 5: Tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ
Chuyên đề 3 : Một số vấn đề về pháp luật hình sự
• Bài 6: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự Việt Nam
• Bài 7: Pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên

Giải sách giáo khoa Kinh tế & Pháp luật lớp 10 kết nối tri thức

Trong giáo trình Kinh tế & Pháp luật lớp 10, các bạn sẽ được học về cơ bản về kinh tế, quản lý kinh tế và pháp luật dân sự.
Giải Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức
Phần một: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
• Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
• Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
• Bài 3: Thị trường
• Bài 4: Cơ chế thị trường
Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
• Bài 5: Ngân sách nhà nước
• Bài 6: Thuế
Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
• Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống
• Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
• Bài 9: Dịch vụ tín dụng
Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
• Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Phần hai: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
• Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
• Bài 13: Thực hiện pháp luật
Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 14: Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam về chế độ chính trị
• Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
• Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường
• Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam
• Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 22: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
• Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
• Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10

Giải bài tập Kinh tế & Pháp luật lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần thực hành nhiều bài tập để nắm vững kiến thức. Các bài tập trong sách giáo khoa sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về quản lý kinh tế và áp dụng pháp luật trong cuộc sống.
Giải SBT Kinh tế Pháp luật 10 Kết nối tri thức
Phần một: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
• Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
• Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế
Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường
• Bài 3: Thị trường
• Bài 4: Cơ chế thị trường
Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế
• Bài 5: Ngân sách nhà nước
• Bài 6: Thuế
Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
• Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống
• Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
• Bài 9: Dịch vụ tín dụng
Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
• Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Phần hai: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
• Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
• Bài 13: Thực hiện pháp luật
Chủ đề 8: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 14: Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam về chế độ chính trị
• Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
• Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường
• Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ đề 9: Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam
• Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 22: Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
• Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
• Giải SBT Kinh tế và Pháp luật 10 đầy đủ

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found