Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Sinh Học Lớp 10- CTST

Giới thiệu Sinh Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Môn Sinh Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về các hiện tượng sinh học trong tự nhiên, từ đó phát triển khả năng áp dụng các kiến thức sinh học vào các vấn đề trong cuộc sống. Học sinh sẽ được học về di truyền, sinh sản và các hệ thống sinh thái.
Giải Chuyên đề Sinh học 10 Chân trời sáng tạo
Chuyên đề 1: Công nghệ tế bào và một số thành tựu
• Bài 1: Khái quát về công nghệ tế bào
• Bài 2: Công nghệ tế bào thực vật và thành tựu
• Bài 3: Công nghệ tế bào động vật và thành tựu
• Bài 4: Tế bào gốc và công nghệ tế bào gốc
• Ôn tập Chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Công nghệ enzyme và ứng dụng
• Bài 6: Thành tựu của công nghệ enzyme
• Bài 7: Quy trình công nghệ sản xuất enzyme
• Bài 8: Ứng dụng của enzyme
• Ôn tập Chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
• Bài 10: Vai trò của vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
• Bài 11: Vi sinh vật trong phân hủy các hợp chất
• Bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường
• Ôn tập Chuyên đề 3

Giải sách giáo khoa Sinh Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Sinh Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về sinh học và các hiện tượng sinh học trong tự nhiên. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm di truyền, sinh sản và các hệ thống sinh thái, từ đó giúp họ áp dụng kiến thức sinh học vào các vấn đề trong cuộc sống.
Giải Sinh học 10 Chân trời sáng tạo
Phần Mở đầu
• Bài 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
• Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
• Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
Phần một: Sinh học tế bào
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
• Bài 4: Khái quát về tế bào
• Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước
• Bài 6: Các phân tử sinh học trong tế bào
• Bài 7: Thực hành: Xác định một số thành phần hóa học của tế bào
• Ôn tập Chương 1
Chương 2: Cấu trúc tế bào
• Bài 8: Tế bào nhân sơ
• Bài 9: Tế bào nhân thực
• Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào
• Ôn tập Chương 2
Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
• Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
• Bài 12: Thực hành: sự vận chuyển Các chất qua màng sinh chất
• Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
• Bài 14: Thực hành: một số thí nghiệm về enzyme
• Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
• Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng
• Bài 17: Thông tin giữa các tế bào
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Chu kì tế bào ,phân bào và công nghê tế bào
• Bài 18: Chu kỳ tế bào
• Bài 19: Quá trình phân bào
• Bài 20: thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân
• Bài 21: Công nghệ tế bào
• Ôn tập chương 4
Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus
Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng
• Bài 22: Khái quát về vi sinh vật
• Bài 23: Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
• Bài 24: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật
• Bài 25: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
• Bài 26: Công nghệ vi sinh vật
• Bài 27: Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiến
• Bài 28: Thực hành: Lên men
• Ôn tập chương 5
Chương 6: Virus và ứng dụng
• Bài 29: Virus
• Bài 30: Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn
• Bài 31: Virus gây bệnh
• Ôn tập chương 6

Giải bài tập Sinh Học lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Để nâng cao khả năng áp dụng các kiến thức sinh học vào các vấn đề trong cuộc sống, học sinh cần thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng các kiến thức về di truyền, sinh sản và các hệ thống sinh thái vào các vấn đề cụ thể, giúp họ phát triển khả năng áp dụng kiến thức sinh học vào các vấn đề trong cuộc sống.
Giải SBT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo
Phần Mở đầu
• Bài 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học
• Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học
• Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống
Phần một: Sinh học tế bào
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
• Bài 4: Khái quát về tế bào
• Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước
• Bài 6: Các phân tử sinh học trong tế bào
• Bài 7: Thực hành: Xác định một số thành phần hóa học của tế bào
• Ôn tập Chương 1
Chương 2: Cấu trúc tế bào
• Bài 8: Tế bào nhân sơ
• Bài 9: Tế bào nhân thực
• Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào
• Ôn tập Chương 2
Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào
• Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
• Bài 12: Thực hành: sự vận chuyển Các chất qua màng sinh chất
• Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
• Bài 14: Thực hành: một số thí nghiệm về enzyme
• Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng
• Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng
• Bài 17: Thông tin giữa các tế bào
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Chu kì tế bào ,phân bào và công nghê tế bào
• Bài 18: Chu kỳ tế bào
• Bài 19: Quá trình phân bào
• Bài 20: thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân
• Bài 21: Công nghệ tế bào
• Ôn tập chương 4
Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus
Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng
• Bài 22: Khái quát về vi sinh vật
• Bài 23: Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
• Bài 24: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật
• Bài 25: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
• Bài 26: Công nghệ vi sinh vật
• Bài 27: Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiến
• Bài 28: Thực hành: Lên men
• Ôn tập chương 5
Chương 6: Virus và ứng dụng
• Bài 29: Virus
• Bài 30: Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn
• Bài 31: Virus gây bệnh
• Ôn tập chương 6
• Giải SBT Sinh 10 (cả ba sách)

Lý thuyết Sinh học 10 bài 31 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 30 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 29 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 27 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 26 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 25 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 24 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 22 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 21 CTST
Lý thuyết Sinh học 10 bài 19 CTST