Nằm trong seri tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm học 2022 – 2023, tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities Of The World có phiên âm kèm theo định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu giúp học sinh lớp 6 ôn tập Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả cũng như học tốt chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 6 Unit 9 Cities Of The World đầy đủ nhất

I. Vocabulary – Từ vựng tiếng Anh unit 9 lớp 6 Cities of the world

Từ vựng Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. Asia (n) /ˈeɪ.ʒə/ châu Á
2. Africa (n) /ˈæf.rɪ.kə/ châu Phi
3. Europe (n) /ˈjʊr.əp/ châu Âu
4. Holland (n) /ˈhɑː.lənd/ Hà Lan
5. Australia (n) /ɑːˈstreɪl.jə/ Úc
6. America (n) /əˈmer.ɪ.kə/ châu Mỹ
7. Antarctica (n) /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ châu Nam Cực
8. award (n, v) /əˈwɔrd/ giải thưởng, trao giải thưởng
9. common (adj) /ˈkɒm ən/ phổ biến, thông dụng
10. continent (n) /ˈkɑn·tən·ənt/ châu lục
11. creature (n) /ˈkri·tʃər/ sinh vật, tạo vật
12. design (n, v) /dɪˈzɑɪn/ thiết kế
13. journey (n) /ˈdʒɜr·ni/ chuyến đi
14. landmark (n) /ˈlændˌmɑrk/ danh thắng (trong thành phố)
15. lovely (adj) /ˈlʌv·li/ đáng yêu
16. musical (n) /ˈmju·zɪ·kəl/ vở nhạc kịch
17. palace (n) /ˈpæl·əs/ cung điện
18. popular (adj) /ˈpɑp·jə·lər/ nổi tiếng, phổ biến
19. postcard (n) /ˈpoʊstˌkɑrd/ bưu thiếp
20. symbol (n) /ˈsɪm·bəl/ biểu tượng
21. tower (n) /ˈtɑʊ·ər/ tháp
22. UNESCO World Heritage (n) /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ di sản thế giới được UNESCO công nhận
23. well-known (adj) /ˈwelˈnoʊn/ nổi tiếng
24. university (n) /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ trường đại học
25. web page (n) /web peɪdʒ/ trang web
26. writer (n) /ˈraɪtər/ nhà văn
27. Temple of Literature (n) /ˈtempəl əv ˈlɪtrətʃər / Văn Miếu
28. Sweden (n) /ˈswiːdn/ nước Thụy Điển
29. square (n) /skweər/ quảng trường
30. South America (n) /saʊθ əˈmerɪkə/ Nam Mỹ
31. safe (n/ adj) /seɪf/ an toàn
32. royal (adj) /ˈrɔɪəl/ thuộc hoàng gia
33. quiet (adj) /ˈkwaɪət/ yên tĩnh
34. purpose (n) /ˈpɜːpəs/ mục đích
35. polluted (adj) /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
36. playwright (n) /ˈpleɪraɪt/ nhà viết kịch
37. place of interest (n) /pleɪs əv ˈɪntrəst/ nơi/ điểm tham quan
38. peaceful (adj) /ˈpiːsfl/ thanh bình
39. overall /əʊvəˈrɔːl/ toàn bộ
40. North America (n) /nɔːθ əˈmerɪkə/ Bắc Mỹ
41. noisy (adj) /ˈnɔɪzi/ ầm ĩ, ồn ào
42. merlion (n) /mɜˈlaɪən/ sư tử cá
43. leisure activity (n) /ˈleʒər ækˈtɪvɪti / hoạt động giải trí
44. historic (adj) /hɪˈstɒrɪk/ có tính lịch sử
45. heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/ di sản
46. famous (for) (adj) /ˈfeɪməs fɔːr/ nổi tiếng
47. expensive (adj) /ɪkˈspensɪv/ đắt đỏ
48. exciting (adj) /ɪkˈsaɪtɪŋ/ hứng thú, náo nhiệt
49. Europe (n) /ˈjʊərəp/ châu Âu
50. egg-shaped building (n) /eg-ʃəɪpt ˈbɪldɪŋ/ tòa nhà hình quả trứng
51. dangerous (adj) /ˈdeɪndʒərəs/ nguy hiểm
52. crowded (adj) /ˈkraʊdɪd/ đông đúc, chật ních
53. country (n) /ˈkʌntri/ quốc gia, đất nước
54. consist (of) (v) /kənˈsɪst əv/ bao gồm
55. city (n) /ˈsɪti/ thành phố
56. capital (n) /ˈkæpɪtəl/ thủ đô
57. awful (adj) /ˈɔːfl/ kinh khủng

II. Bài tập Từ vựng unit 9 lớp 6 Cities of the world có đáp án

Choose the best option to fill in the blank.

1. The Sydney Opera House is considered as the symbol of __________.

A. Asia

B. America

C. Australia

D. Europe

2. Vietnam is located in Southeast __________.

A. America

B. Asia

C. Australia

D. Europe

3. The smallest __________ in the world is Australia.

A. continent

B. ocean

C. country

D. city

4. Some developed nations namely Britain, France and Germany are located in _______.

A. America

B. Asia

C. Australia

D. Europe

5. Have you ever seen Big Ben? It is the most visited __________in Britain.

A. city

B. country

C. landmark

D. continent

6. The Sydney Opera House is considered as the symbol of __________.

8. The smallest __________ in the world is Australia.

A. continent B. ocean C. country D. city

9. Some developed nations namely Britain, France and Germany are located in _______.

A. America B. Asia C. Australia D. Europe

10. Have you ever seen Big Ben? It is the most visited __________in Britain.

A. city B. country C. landmark D. continent

ĐÁP ÁN

Choose the best option to fill in the blank.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – D; 5 – C;

6 – C; 7 – B; 8 – A; 9 – D; 10 – C;

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

Trên đây là toàn bộ từ mới Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 Cities of the world. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit. Chúc các em học sinh học tập hiệu quả!